Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1 jan. 2016

Download de tekst van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: WKKGZ (PDF)

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Uitgelicht

 • Voorschriften voor zorgaanbieders volgens de Wkkgz

  Lees wat u als zorgaanbieder moet regelen om te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

 • Arbeidsverleden nieuwe zorgmedewerker controleren

  Hoe voldoet u aan de vergewisplicht?

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wet is op 1 januari 2016 ingegaan.

Waarom een Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. Het afhandelen van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt.

Zorgverleners kunnen meer leren van klachten en incidenten in de zorgverlening. Doel van de nieuwe wet is dan ook: openheid over klachten en incidenten en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren.

De wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

De wet regelt het volgende:

 • Een betere en snelle aanpak van klachten

  Mensen kunnen uiterlijk 1 januari 2017 gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de cliënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

 • Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden

  Zorgaanbieders hebben uiterlijk per 1 juli 2016 een interne werkwijze die regelt dat medewerkers veilig onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening kunnen melden. Doel is dat collega´s bevindingen met elkaar bespreken, ervan leren en zo samen de zorg verbeteren.

 • Cliënt krijgt sterkere positie

  Zo heeft de cliënt per 1 januari 2016 recht op goede informatie over iets dat niet goed is gegaan in de verleende zorg. Bijvoorbeeld een gemaakte fout tijdens een operatie. De zorgaanbieder moet zo’n fout met de cliënt bespreken en dit in het cliëntendossier opnemen. Ook heeft de cliënt recht op informatie over de kwaliteit van de zorgverlening wanneer de cliënt daarom vraagt.

 • Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders

  Voortaan moeten zorgaanbieders alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Net als ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.

Zorgaanbieders krijgen de ruimte om klachtenregelingen en kwaliteitssystemen te maken die passen binnen hun organisatie. Wel gelden er regels waaraan zij zich moeten houden. Een overzicht hiervan vindt u op de pagina Wat moet ik als zorgaanbieder regelen om te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Voor welke zorgaanbieders geldt de Wkkgz?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Denk aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. Maar de wet geldt ook voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen en cosmetische behandelingen. Hierdoor kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg er beter op toezien dat er geen misstanden in deze sectoren voorkomen.

De wet geldt niet voor zorg die de gemeente regelt. Zoals huishoudelijke hulp en jeugdhulp.

Wat is de ingangsdatum van de Wkkgz?

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ingegaan. Omdat zorgaanbieders een aantal dingen moeten regelen volgens de nieuwe wet, geldt voor een aantal onderdelen een overgangstermijn. Zorgaanbieders:

 • hebben per 1 juli 2016 geregeld dat hun medewerkers op een veilige wijze binnen de eigen organisatie onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening kunnen melden.
 • zorgen ervoor dat hun klachtenregeling per 1 januari 2017 voldoet aan de nieuwe wet en dat zij zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie;
 • hebben per 1 januari 2017 een schriftelijke overeenkomst met alle zorgverleners die voor hen werken. In deze overeenkomst staan normen waaraan de zorgverlener moet voldoen, waardoor de zorgaanbieder kan instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van klachten. Voor medewerkers in loondienst volstaat de arbeidsovereenkomst.

De overige onderdelen van de wet zijn per 1 januari 2016 ingegaan. Een overzicht van alle maatregelen die zorgaanbieders moeten nemen staat op de pagina Wat moet ik als zorgaanbieder regelen om te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Documenten

 • Uitvoeringsregeling Wkkgz

  In de Uitvoeringsregeling Wkkgz staan de basiseisen voor erkenning van een geschilleninstantie. Ook bevat de regeling nadere…

  Regeling | 08-12-2015

 • Kamerbrief over doorlopende integrale toelichting op de artikelen van het wetsvoorstel Wkkgz

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over Commissiebrief inzake verzoek een doorlopende integrale toelichting…

  Kamerstuk: Kamerbrief | 28-10-2013

 • Doorlopende integrale toelichting op artikelen van het voorstel van Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32 402)

  Een zo nauwkeurig mogelijk bij de actuele inhoud van het gewijzigde wetsvoorstel aansluitende compilatie van toelichtende…

  Brief | 28-10-2013

 • Kamerbrief over vervolg maatregelen cosmetische sector

  Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de in oktober 2013 aangekondigde acties over de…

  Kamerstuk: Kamerbrief | 02-07-2015

Alles over Kwaliteit van de zorg