Weinig gebruikte subsidieregeling voor overstap specialist naar loondienst verlengd

Op grond van de ‘Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2017-2019’ kunnen medisch specialisten financiële ondersteuning krijgen om de overstap naar loondienst mogelijk te maken. De Subsidieregeling vervalt pas per 1 januari 2024, in verband met het vaststellen van de verleende subsidies, maar 2019 was het vijfde en laatste overstapjaar.

Het is opmerkelijk dat de regeling wordt verlengd. Uit een evaluatie door adviesbureau SiRM bleek namelijk dat deze nauwelijks bijdraagt aan de overstap van vrijgevestigde specialisten naar loondienst. Het was bovendien helemaal niet duidelijk of het overstappen naar loondienst bijdroeg aan het eigenlijke doel: gelijkgerichtheid binnen zorginstellingen, oftewel het gezamenlijk nastreven van kwaliteit en doelmatigheid in plaats van het voorop stellen van (financieel) eigenbelang.

Van Rijn schrijft dat hij de evaluatie van SiRM ter harte neemt. “Maar ik wil mij tegelijkertijd wel blijven inzetten voor medisch specialisten die willen overstappen naar loondienst. In het regeerakkoord is immers opgenomen dat het kabinet omwille van meer gelijkgerichtheid in het ziekenhuis stimuleert dat medisch specialisten de stap maken naar het participatiemodel of loondienst. Zowel mijn ambtsvoorganger als ik vinden het belangrijk dat medisch specialisten die willen overstappen naar loondienst zich daar niet van laten weerhouden.”

Wat ook meespeelt in het verlengen van de subsidieregeling is een rechtszaak die hierover loopt. De rechtbank Midden-Nederland deed in 2019 uitspraak in zaak van een medisch specialist over de regeling. De rechtbank oordeelde dat aan deze subsidie niet de verplichting mag worden verbonden om na de overstap als medisch specialist vier jaar in loondienst te blijven werken en werkzaamheden als vrijgevestigde volledig te staken. VWS kan zich hier niet in vinden en is tegen de uitspraak in beroep gegaan.

“Met de behandeling van het hoger beroep zal enige tijd gemoeid gaan, zoals gebruikelijk. In afwachting van de uitkomst van het hoger beroep ben ik voornemens de Subsidieregeling al wel te continueren voor 2020 en 2021, zoals eerder beoogd”, aldus Van Rijn.