Vonnis rechter Ward (E.) Messer inzake zwarte lijst artsen is onrechtmatig

rechter E. A. Messer

Hierbij de vier rechterlijke uitspraken, waaraan rechter Messer volledig voorbij gaat in strijd met zijn ethische, professionele en wettelijke zorgplicht als rechter.
Bovendien negeert mr Messer dat het merendeel van de namen van de zwartelijstartsen al gepubliceerd staat op de overheidssite www.bigregister.nl zie overzicht van de namen van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd.

Mr Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL
expert medisch recht en Rechten van de Mens

  1. Rechtbank Groningen 25 sept. 2009 [1] 

Plaatsing zwartelijstartsen online is rechtmatig, plaatsing arts op zwartelijstartsen is rechtmatig, zonder tuchtrechtelijke veroordeling

  1. Rechtbank Midden Nederland 24 okt 2018[2]

plaatsing doorhaling BIG register GZ-psycholoog op zwartelijstartsen  is rechtmatig

2.Gerechtshof Den Haag 26 juli 2019[3]

Wraking door Google van rechter raadsheer Amsterdam is rechtmatig, mede in verband met objectief gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid i.v.m. plaatsing op zwartelijstrechters.org van SIN-NL

  1. Gerechtshof Amsterdam 23 juni 2020[4]

Vrijheid van meningsuiting en informatievrijheid van Google wegen zwaarder dan bescherming van privacy en persoonsgegevens van voorwaardelijk geschorste arts
Ad A. SIN-NL wijst erop dat de website zwartelijstartsen reeds sinds 2007 online staat en er sindsdien twee keer door individuele zorgverleners zonder succes procedures tegen SIN-NL en ondergetekende zijn ingesteld om hun naam te verwijderen. 
In de eerste zaak vonnis 25 sept. 2009 besloot de rechtbank Groningen dat de zwartelijstartsen online mocht blijven, en dat SIN-NL de naam op de zwartelijstartsen mocht handhaven, omdat hij dr Kuks als arts een publiek figuur was en hoewel hij niet tuchtrechtelijk veroordeeld was.

Ad B. In de tweede procedure bepaalde de rechtbank Midden-Nederland 24 oktober 2018  dat SIN-NL de twee keer in het BIG-register doorgehaalde GZ-psycholoog mocht handhaven op de website zwartelijstartsen.

De rechter bevestigde opnieuw het belang van het de websites www.zwartelijstartsen.nl, in navolging van de uitspraak van de rechtbank Groningen sept. 2009 en ook van www.sin-nl.org. 
De rechtbank te Groningen stond al in 2009 aan SIN-NL publicatie van zwartelijstartsen.nl toe, alsmede handhaving van falend neuroloog Kuks, ondanks het ontbreken van enige tuchtrechtelijke veroordeling.

SIN-NL heeft in deze tweede procedure de rechter erop gewezen dat de namen van zorgverleners die vermeld worden in het overzicht van het BIG-register aan wie een maatregel is opgelegd (berisping, schorsing, doorhaling) niet geïndexeerd zijn bij Google, dus niet gevonden worden. Dit is blijkbaar de opdracht van het Ministerie van VWS…. 
Dit betekent dat Google belangrijke zoekresultaten voor burgers-patiënten niet publiceert.

SIN-NL laat Google de namen van zorgverleners op zwartelijstartsen.nl en publicaties over gebreken in patiëntveiligheid uiteraard wel via Google indexeren, zodat Google de namen en feiten wel vindt en publiceert. 
De rechter heeft hiernaar geluisterd en heeft dit feit bij zijn beoordeling betrokken.

De rechter te Utrecht erkent het belang “van de gevoelde noodzaak kritisch te blijven op werkzaamheden van een gezondheidszorgwerker na een dergelijke doorhaling. 
Doel van het BIG-register is immers mede te voorkomen dat personen wier inschrijving is doorgehaald niet op een andere manier alsnog doen wat hen niet is toegestaan. 
Het kan de Stichting niet worden tegengeworpen dat zij kritisch is op het verwerkelijken van deze doelstelling.”

Overigens oordeelde de rechter dat de toevoegingen van SIN-NL op zwartelijstartsen.nl op de doorhaling van Hillenaar “niet onrechtmatig zijn. De aanvullingen zijn van feitelijke aard en niet feitelijk onjuist. Deze vallen onder het recht van de vrijheid van meningsuiting”.

Ad C. Het Gerechtshof Den Haag heeft 26 juli 2019 besloten (productie 9) dat wraking door Google van rechter raadsheer mw Mr A.M.A Verscheure lid Gerechtshof Amsterdam terecht is op grond van objectieve gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid. Mw Verscheure staat zelf op zwartelijst rechters van SIN-NL, Google was terecht bevreesd voor partijdige behandeling van stichting SIN-NL en voorzitter gezondheidsrechtjuriste Mr S.R. Hankes. Hiermee heeft het Hof Den Haag de publicatie van zwartelijstrechters.org juridisch erkend en rechtmatig bevonden en nb de wraking van een rechter raadsheer van het Hof Amsterdam terecht bevonden. Naar analogie kan ervan uitgegaan worden dat dit mede een erkenning betekent van de website zwartelijstartsen een eerder initiatief van stichting SIN-NL. Let wel de website zwartelijstrechters publiceert namen van rechters die aantoonbaar middels feiten en documenten falende artsen beschermen: zwartelijstrechters.org.

  1. Publicatie is toegestaan door Gerechtshof Amsterdam 23 06 2020 vrijheid van meningsuiting en informatievrijheid weegt zwaarder dan het recht op privacy.

Op 23 juni 2020 heeft het Gerechtshof Amsterdam arrest gewezen  en besloten dat het recht op meningsuiting en informatie recht zwaarder weegt dan het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens van geïntimeerde (een door het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg voorwaardelijk geschorste plastisch chirurge dr Rita Kappel).

Het Hof stelt vast: 
de volgende feiten en omstandigheden van doorslaggevend belang

Informatie waarnaar zoekinfo verwijst is
-recent
-relevant
-feitelijk van aard
-niet onnodig grievend
Het Hof respecteert en accepteert de tekst bij deze arts:
aantekening bij de registratie in BIG register
, volledige uitspraak CT
, artikel in Dagblad
, en gezaghebbende bronpublicaties.

stichting SOS  heeft dit uiterst belangrijke principiële arrest niet in zijn dagvaarding genoemd en tevens drie andere rechterlijke uitspraken verzwegen (zie hierboven) die op directe wijze de rechtmatigheid van websites met domeinnamen zwartelijst aantonen.
 Dit komt neer op het achterhouden van rechtsfeiten en documenten. Dit is ethisch, professioneel en wettelijk onaanvaardbaar, als het ware een doodzonde.

[1] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795

[2] https://www.uitspraken.nl/uitspraak/rechtbank-midden-nederland/civiel-recht/verbintenissenrecht/eerste-aanleg-enkelvoudig/ecli-nl-rbmne-2018-5152

[3] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:1994

[4] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2020:1802