Vertel en Herstel

Ziekenhuizen in Kentucky en Michigan passen openheid aan slachtoffers van medische fouten met succes toe. Slachtoffers, artsen en ziekenhuizen zijn  positief. Bovendien en dat is ook het doel, worden er  er veel minder juridische procedures gevoerd .Hierbij de link naar Michigan hospitals:

Doorbreek de stilte: Help de slachtoffers van medische fouten
powerpoint presentatie van SIN-NL


Dhr. Nico Oudendijk, plaatsvervangend directeur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg, heeft op 19 december 2007 ons voorstel Vertel &Herstel ondertekend

Vertel en Herstel voorstel van SIN-NL
Geheel gebaseerd op het rapport (2006) van 16 prestigieuze Harvard ziekenhuizen titel:
When Things Go Wrong: Responding to Adverse Events (zie Literatuur en Rapporten)

Behandeld tijdens workshop Positie van de Patiënt bij voordracht door Sophie Hankes, SIN-NL/IEU-Alliance Congres Veilig Incident Melden, KNMG te Utrecht, Nederland 24 november 2006.

Volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst WGBO hebben artsen de plicht tot het juist en volledig informeren van hun patiënten alsmede een zorgplicht.
Op basis van deze informatie en zorgplicht zijn artsen dus ook verplicht tot het verstrekken van juiste en volledige informatie over eventuele medische fouten en  tot het verrichten van adequate diagnostiek en verstrekken van (herstel) behandeling na medische fouten.
Hierover bestaat geen twijfel.
Jurist Legemaate heeft dit in zijn Oratie Patientveiligheid en Patientenrechten 2006 bevestigd.

TEKST VOORSTEL VERTEL en HERSTEL
Wat wil een patiënt bij schade door een medische behandeling?
Stel U zelf in zijn/haar plaats.
Algemene uitgangspunten m.b.t. openheid direct na de medische fout:
1. Meld uitsluitend de feiten van de fout, wat er gebeurd is.
2. Geef betrouwbare informatie zodra deze beschikbaar is.
3. Leg uit welke diagnostiek en behandeling aanbevolen wordt.
4. Leg uit wat de consequenties voor de prognose zijn.

Open en volledige communicatie: 
1. Vertel de patiënt en familie wat er gebeurd is.
2. Neem verantwoordelijkheid.
3. Geef excuses.
4. Leg uit dat de fout onderzocht wordt.
5. Leg uit dat getracht wordt om herhaling van dezelfde fout te voorkomen.

Wie voert het gesprek over de medische fout en hoe dient dit gesprek gevoerd worden? 
1. De hulpverlener met wie een vertrouwensband bestaat voert het eerste gesprek.
2. De hulpverlener die de vervolgdiagnostiek en behandeling doet, desgewenst in
aanwezigheid van een vertrouwenspersoon van de getroffen patiënt.
3. Eventueel een betrokken verpleegkundige, mede afhankelijk van de behoefte van de
patiënt.
4. Eventueel een lid van de staf met speciale communicatieve vaardigheden.
5. Het gesprek dient plaats te vinden in een zo mogelijk neutrale rustige omgeving, niet
de kamer van de Raad van Bestuur of Directie.

Vervolg gesprekken: 
1. Vervolggesprekken dienen zo spoedig mogelijk plaats te vinden. Bij vertraging dient de
patiënt of de familie goed geïnformeerd te worden, met aanbieden van excuses.
2. De behandelend arts kan deze vervolggesprekken voeren eventueel directie of een lid
van de Raad van Bestuur , mn indien de veroorzaker van de medische fout het eerste
gesprek niet goed gevoerd heeft.

Steun en vervolg medische hulp voor de patiënt en familie alsmede hulpverlener:
Neem de patiënt en zijn familie serieus en wees respectvol.-Behoudt de behandelrelatie, regel vervolgafspraken, laat de patiënt/familie niet in de
steek.
-Schort het sturen van rekeningen op tijdens het onderzoek van de medische fout
-Onderzoek de mogelijkheden voor financiële steun en geef zonodig financiële vergoeding.
-Geef zonodig psychologische en maatschappelijke hulp. Regel desgewenst psychologische begeleiding voor de veroorzaker van de medische fout.

Essentie direct na de medische fout: 
– eerlijke open informatie en uitleg wat er gebeurd is.
– vervolgdiagnostiek ter vaststelling van de huidige situatie en de schade van de fout.
– adequate herstelbehandeling ter beperking of herstel van de schade.
– registratie en onderzoek van de fout alsmede preventie ter herhaling: leren van fouten.

Ter voorkoming van enig misverstand benadrukt SIN-NL:
het gaat niet om nazorg, het betreft reguliere verplichtingen qua informatie en behandeling op basis van BW boek 7 WGBO: art 448
Bij toepassing van Vertel en Herstel zijn de volgende zaken van belang:
-verwijzing als slachtoffer van medische fout
-verwijzing naar arts die Vertel en Herstel ondertekend heeft.
-de schriftelijke rapportage is uitsluitend geldig na schriftelijke autorisatie door de patiënt-bij ieder consult krijgt de patient direct een kopie van alle aantekeningen en aanvragen
-geen terugverwijzing naar de veroorzakende arts cq artsen die zich eerder in negatieve zin opstelden naar de patient/diens familie-leden.

Wij achten het noodzakelijk dat speciale poliklinieken opgericht worden voor slachtoffers van medische fouten, die werken volgens Vertel en Herstel:
1. openheid en eerlijkheid van informatieverschaffing, mondeling en schriftelijk,
2. concrete, spoedige, medische diagnostiek en herstelbehandeling
3. leren van de fout door de veroorzaker en de beroepsgroep

Tevens achten wij het opzetten van een nieuw instituut, dat alle medische fouten bij de Inspectie Gezondheidszorg, tuchtcolleges, Mip/fona commissies, verzekeringen onderzoekt noodzakelijk. Het bestuur en directie dient in gelijkwaardige verhoudingen en positie mede gevormd te worden door academici/slachtoffers van medische fouten.
Taak van het instituut is het stimuleren van registratie, onderzoek en preventie van medische fouten, alsmede het ontwikkelen van opleidingen en lesprogramma’s met betrekking tot medische fouten en slachtoffers voor studenten, docenten, artsen, verpleegkundigen en medewerkers van instellingen van gezondheidszorg en universiteiten.
Wij achten bij- en nascholing voor minimaal twee keer per maand verplicht voor de huidige medewerkers in de medische sector, sociale en juridische sector. Wij bepleiten het opnemen van een speciaal onderdeel in de opleiding geneeskunde en in bij- en nascholing voor artsen, verpleegkundigen en managers, waarin het leren van fouten en het respectvol omgaan met patiënten en nabestaanden wordt onderwezen. Ook de politie en het OM dient op deskundige wijze onderwezen te worden over hoe om te gaan met medische fouten en de slachtoffers.

Last but not least achten wij een parlementaire enquête en het instellen van waarheidscommissies noodzakelijk. Jarenlang zijn patiënten bewust blootgesteld aan onnodige risico’s in de gezondheidszorg. Dit terwijl bij de Inspectie Gezondheidszorg bekend was dat de duizenden slachtoffers van medische fouten structureel geen eerlijke informatie en herstelbehandeling kregen. Verzoeken tot verbetering en het indienen van klachten is voortdurend zinloos gebleken. Uiteraard is dit onaanvaardbaar.