Tergooi laat media-aandacht na dood tophockeyer onderzoeken

Het Tergooi Ziekenhuis stelt een onafhankelijke commissie in voor onderzoek naar de dood van de 21-jarige tophockeyer Rogier Mooij. De commissie zal in het bijzonder aandacht besteden aan de publiciteit rondom het drama.

 De commissie zal uit interne en externe deskundigen bestaan, zo maakt de raad van bestuur van Tergooi bekend in het jaarverslag 2015 [zie hieronder]. Onderzocht worden de verleende zorg, de melding van de calamiteit bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het zwijgcontract met de moeder van Mooij en de berichtgeving in de media hierover.

Rogier Mooij overleed in het Tergooi nadat hij dertien uur eerder met pijn in zijn borst was binnengekomen. Met zijn moeder werd een schikking getroffen, waarin stond dat zij geen verdere stappen zou ondernemen en niet met de media zou praten.

De inspectie oordeelde al dat de longarts als hoofdbehandelaar ernstig tekort is geschoten. Hij lag niet aan de hartbewaking, had geen diagnose en werd niet gezien door een specialist. De longarts moet voor de tuchtrechter verschijnen. Justitie doet strafrechtelijk onderzoek. Minister Schippers (gezondheid) onderzoekt of zwijgcontracten verboden kunnen worden.

pag 104 jaarverslag 2015

Nawoord
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) deed in 2015
onderzoek naar het overlijden van de 21
­jarige Rogier eind 2014 in ons ziekenhuis. De tragische gebeurtenis leidde
begin 2016 tot veel publiciteit.
Dat een jong volwassene in ons ziekenhuis is overleden,
betreuren we ten zeerste en het is vanzelfsprekend dat er
grondig en kritisch gekeken wordt naar ons eigen handelen
en eventuele tekortkomingen hierbij. Ons past dus vooral
bescheidenheid in deze zaak. In de media is er veel nadruk
gelegd op de overeenkomst die wij met de moeder hebben
gesloten. Om de privacy van de betrokkenen te respecteren,
is ons beleid om in principe niet over individuele patiënten
naar buiten te treden.
Als ziekenhuis zetten wij alles op alles om de kans op
fouten zo klein mogelijk te maken. Dat neemt niet weg dat
waar mensen werken dingen mis kunnen gaan of fouten
worden gemaakt. Het is uiteindelijk aan de tuchtrechter om
te bepalen of in deze casus de zorg verwijtbaar tekort is
geschoten. Wij kunnen en willen daar geen uitspraken over
doen, zolang de zaak onder de rechter is.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een aantal
verbeterpunten benoemd, die grotendeels aansluiten bij de
aanbevelingen die daaromtrent al door de raad van bestuur
op basis van de interne calamiteitenanalyse waren gedaan.
Tergooi heeft inmiddels procedures en protocollen
aangepast, verbeterd en geborgd. Zo zijn er bijvoorbeeld
aanvullende afspraken gemaakt over de beoordeling van
patiënten door medisch specialisten en is afgesproken dat
bij overplaatsing tussen locaties de patiënt na overplaatsing
altijd wordt herbeoordeeld door een arts.
Het is vanzelfsprekend dat Tergooi wil leren van deze
tragische gebeurtenis. De raad van bestuur heeft daarom
samen met de vereniging medische staf een onafhankelijke
onderzoekscommissie ingesteld.
Deze commissie bestaat uit
in ­ en externe deskundigen en gaat de volledige (medische
en juridische) gang van zaken rondom de verleende zorg,
de melding, de afspraken met de moeder, de overeenkomst
en ontstane mediastorm hierover analyseren. Na afronding
van het onderzoek zullen de bevindingen van de commissie
worden gerapporteerd.
Iedereen in Tergooi werkt dag in dag uit aan het verlenen
van de best mogelijke zorg. Alleen door dit te blijven doen
en door goed te luisteren naar de behoeften van onze
patiënten en hun naasten kunnen we de onrust die is
ontstaan rondom het ziekenhuis en onder onze patiënten
wegnemen. Daar blijven we ons in de toekomst met de volle
honderd procent voor inzetten.
Ruurd Jan Roorda en Hans den Hollander
Raad van bestuur
mei 2016