RIVM: namen leden Outbreak Management Team (OMT)

Wat doet het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  als er een infectieziekte uitbreekt?

Als er in Nederland een landelijke uitbraak van een infectieziekte is, coördineert het RIVM de bestrijding van de ziekte. Ook nu bij  het nieuwe coronavirus. We werken samen met GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en, experts en vertegenwoordigers van verschillende organisaties. Daarmee adviseren we vele partijen in Nederland hoe je deze uitbraak zo goed mogelijk kan bestrijden.

Rol van het RIVM

Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centrum Infectieziektebestrijding ) van het RIVM heeft een coördinerende rol bij de bestrijding van infectieziekten in Nederland. Het gaat dan om het signaleren van en het adviseren over (bestrijding van) uitbraken en dreiging van infectieziekten. Het RIVM brengt adviezen uit over de bestrijdingsmaatregelen, draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe laboratoriumdiagnostiek, brengt de epidemiologische ontwikkelingen in kaart door surveillance en onderzoek [link naar webpagina onderzoek]. Verder ontwikkelt het RIVM richtlijnen en draaiboeken voor professionals hoe een epidemie het beste kan worden aangepakt. Deze zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Als er sprake is van een regio-overstijgende uitbraak van een infectieziekte of als er een internationale dreiging van een infectieziekte is, kan het RIVM een Outbreak Management Team (OMT) bij elkaar roepen.


Wat doet het Outbreak Management Team?

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  kan het Outbreak Management Team (OMT Outbreak Management Team ) bij elkaar roepen bij een regio-overschrijdende uitbraak van een infectieziekte of internationale dreiging. Specialisten en experts met verschillende achtergronden en kennis over de desbetreffende ziekte, worden daarvoor uitgenodigd. Zij bespreken op basis van actuele informatie, hun vakkennis en beschikbare wetenschappelijke literatuur hoe de uitbraak bestreden kan worden. Ook gaan ze in op de risico’s en onzekerheden van maatregelen. Het OMT levert een advies op aan het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   via het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO). Het BAO toetst het inhoudelijke advies op bestuurlijke haalbaarheid en uitvoerbaarheid en stelt uiteindelijk het bestrijdingsbeleid vast.

Deelnemers OMT

De directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM is voorzitter van het OMT. Het hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding ) van het RIVM is secretaris van het OMT. Andere vaste leden van het OMT worden standaard uitgenodigd voor alle OMT’s, ongeacht het onderwerp. Zij zijn uitgenodigd omdat zij een functie hebben binnen een organisatie of vereniging die een belangrijke rol speelt in de infectieziektebestrijding in Nederland.

Andere deelnemers aan het OMT worden uitgenodigd op basis van hun expertiseveld of specifieke expertise met de betreffende ziekte of ervaring met de bestrijding van deze ziekte. De samenstelling van het OMT kan daarom afhankelijk van het onderwerp en de agendapunten wisselen.

Het uitgangspunt is dat alle deelnemers op persoonlijke titel in het OMT zitten. Het is namelijk belangrijk dat zij vrijuit met elkaar kunnen discussiëren, zonder zich daarbij geremd te voelen door een achterban. De opdracht aan het OMT is om te komen tot het best mogelijke advies op dat moment.

OMT-advies

Nieuwe dreigingen worden vaak veroorzaakt door een nieuwe infectieziekte. Dan is er in eerste instantie nog veel onbekend en baseert het OMT zich op de (op dat moment) beschikbare gegevens en internationale literatuur, Nederlands onderzoek, modellering, en algemene kennis over infectieziektebestrijding.

De verslagen van de OMT-overleggen zijn vertrouwelijk. Na iedere bijeenkomst van het OMT stelt het RIVM een advies op voor het Ministerie van VWS. Daarna worden het OMT-advies besproken in een bestuurlijke afstemmingsoverleg (BAO) en door de ministers. De bestuurders in het BAO beoordelen het OMT-advies op bestuurlijke en politieke haalbaarheid. Uiteindelijk bepaalt het kabinet wat er met de gegeven adviezen gebeurt en of er maatregelen komen. Hierna wordt het OMT-advies openbaar gemaakt.

Belangenverklaring

De OMT-leden geven onafhankelijk advies. Om transparant te zijn en belangenverstrengeling te voorkomen, vult elk lid voor een OMT een belangenverklaring in. Deze ‘Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling’ vraagt informatie over (neven)functies, persoonlijke financiële belangen en onderzoeksgelden. De verklaring wordt na toetsing en ondertekening openbaar gemaakt via de website van het RIVM.

Belangenverklaring Rijksambtenaren

Een rijksambtenaar is gebonden aan gedragsregels waarbij door het afleggen van de eed of belofte, hij zweert of belooft dat hij deze regels nakomt, daarnaast zijn er integriteitsnormen waar ambtenaren zich aan moeten houden. Dit geldt niet voor niet- ambtenaren. Daarom dient iedereen die deel uitmaakt van het OMT en geen ambtenaar is, een belangverklaring te ondertekenen wanneer ze deel uitmaken van het OMT.

Vergoeding voor OMT-leden

Op basis van een besluit van de Rijksoverheid over vacatiegelden voor adviescommissies ontvangen leden van het OMT, met uitzondering van ambtenaren, vacatiegeld met een maximum van €200,00 per vergadering.


OMT COVID-19

Sinds januari 2020 heeft het RIVM meerdere keren een OMT bijeen geroepen om te adviseren over de COVID-19-uitbraak. De vaste OMT-leden zijn experts van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), de Nederlandse Vereniging voor Internist-Infectiologen (NVII), de Vereniging voor Infectieziekten (VIZ), de Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie (NVMM) en het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI). Daarnaast zijn experts van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), de Vereniging van de Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) uitgenodigd, evenals een regionaal arts-consulent, een vertegenwoordiger van het referentielaboratorium, diverse vertegenwoordiger van centra van het RIVM en andere specialisten (internist-infectioloog, viroloog, artsen-microbioloog, epidemioloog).

Deelnemers COVID-19 OMT Outbreak Management Team 

De onderstaande personen hebben één of meerdere keren deelgenomen aan een overleg van het COVID-19 OMT.

Vaste deelnemers
 • Prof professor . dr Doctor  . Jaap van Dissel (voorzitter), Directeur Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , CIb Centrum Infectieziektebestrijding  *
 • Prof. dr. Aura Timen (secretaris), Secretaris OMT, hoofd LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding , Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI *
 • Drs. Masja Loogman, Huisarts / senior wetenschappelijk medewerker NHG Nederlands Huisartsen Genootschap , NHG, Belangenverklaring
 • Dr Doctor  . Jaap Maas, Bedrijfsarts-epidemioloog, Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum  locatie AMC Academic Medical Center  / Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Belangenverklaring
 • Dr. Emile Schippers, Internist-infectioloog, Haga Ziekenhuis / VIZ Vereniging voor Infectieziekten , Belangenverklaring
 • Dr. Anja Schreijer, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding / LOI Landelijk Overleg Infectieziekten -voorzitter ad interim, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  Amsterdam / LOI, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Annelies Verbon, Internist-infectioloog, Erasmus MC Erasmus University Medical Center  / NVII, Belangenverklaring
 • Dr. Ann Vossen, Arts-microbioloog, LUMC Leids Universitair Medisch Centrum  / NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie , Belangenverklaring
 • Drs. Anne de Vries, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, GGD Kennemerland / LOI, Belangenverklaring
Uitgenodigde experts
 • Drs. Arend Arends, Klinisch geriater, Maasstad Ziekenhuis, Belangenverklaring
 • Dr. Marleen Bakker, Longarts, Erasmuc MC medisch centrum , Belangenverklaring
 • Dr. Chantal Bleeker-Rovers, Internist-infectioloog, Radboud UMC, Belangenverklaring
 • Dr. Marije Bomers, Internist-infectioloog, VU Vrije Universiteit  MC, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Marc Bonten,  Arts-microbioloog, UMC Utrecht, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Martien Borgdorff, Emeritus hoogleraar epidemiologie, Amsterdam UMC, Belangenverklaring
 • Drs. Froukje Bosma, Arts-microbioloog, Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA), Belangenverklaring
 • Prof. dr. Jako Burgers (vervanger Masja Loogman), Huisarts en medisch strategisch adviseur, NHG, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Bianca Buurman, Hoogleraar acute ouderenzorg, Amsterdam UMC, Belangenverklaring
 • Dr. Sylvia Debast, Arts-microbioloog, Isala ziekenhuis, Belangenverklaring
 • Trudie van Duin, Programmamanager, Ambulancezorg, Belangenverklaring
 • Dr. Menno van der Eerden, Longarts, afdelingshoofd Erasmus MC, Belangenverklaring
 • Dr. Pauline Ellerbroek, Internist-infectioloog, UMC Utrecht / Calamiteitenhospitaal, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Alex Friedrich, Arts-microbioloog, UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen  / Acute Zorg Netwerk Noord Nederland, Belangenverklaring
 • Drs. Emilie Gieling, Ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog, UMC Utrecht, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Diederik Gommers, Internist-intensivist en voorzitter NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum  , Erasmus MC, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Cees Hertogh, Hoogleraar Ouderengeneeskunde en Ethiek van de zorg, Amsterdam UMC, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Christian Hoebe, Hoogleraar Sociale Geneeskunde i.h.b. izb Infectieziektebestrijding  / hoofd afdeling Infectieziekten, Universiteit Maastricht / GGD Zuid Limburg, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Hans van der Hoeven, Hoogleraar Intentive Care, Radboud UMC, Belangenverklaring
 • Patricia Houtman, Deskundige infectiepreventie, Spaarne Gasthuis, Belangenverklaring
 • Drs. Károly Illy, Kinderarts, Ziekenhuis Rivierenland Tiel / NVK Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde  Kindergeneeskunde, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Menno de Jong, Hoofd medische microbiologie, Amsterdam UMC locatie AMC, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Jan Kluytmans, Arts-microbioloog, Microvida locatie Amphia / Netwerk Acute Zorg Brabant, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Marion Koopmans, Viroloog, Erasmus MC / Nationaal Influenza Centrum, Belangenverklaring
 • Drs. Nienke Nieuwenhuizen, Specialist ouderengeneeskunde, Verenso Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters , Belangenverklaring
 • Dr. Astrid Oude Lashof, Internist-infectioloog, MUMC, Belangenverklaring
 • Dr. Tamara Platteel (vervanger vast OMT-lid NHG), NHG, Belangenverklaring
 • Drs. Ariene Rietveld, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, GGD, Belangenverklaring
 • Dr. Lisette Romijn, Huisarts, senior beleidsmedewerker, LHV landelijke huisartsenvereniging , Belangenverklaring
 • Prof. dr. Dirk Ruwaard, Hoogleraar Public Health and Health Care Innovation, UMC Maastricht, Belangenverklaring
 • Drs. Noud Schel, Arts, KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij , Belangenverklaring
 • Dr. Karin Ellen Veldkamp, Arts-microbioloog, hoofd infectiepreventie, LUMC / Netwerk Acute Zorg West, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Theo Verheij, Hoogleraar huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht, Belangenverklaring
 • Prof. dr. Margreet Vos vluchtige organische stoffen , Arts-microbioloog, expert infectiepreventie, Erasmus MC / NVMM-HiP Health Insurance Plan , Belangenverklaring
 • Prof. dr. Andreas Voss, Arts-microbioloog, medisch manager medische microbiologie en infectiepreventie, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Belangenverklaring
 • Drs. Toos Waegemaekers, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, GGD Gelderland-Midden, RAC Regionale Arts Consulenten , RIVM *
Deelnemers van het RIVM *
 • Dr. Susan van den Hof, Hoofd Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten, RIVM, CIb, EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten 
 • Prof. dr. Jacco Wallinga, Hoofd Modellering van Infectieziekten / Professor modellering van Infectieziekten, RIVM, CIb, EPI / LUMC
 • Dr. Chantal Reusken, Viroloog, RIVM, CIb, IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance 
 • Drs. Rob Riesmeijer, Hoofd Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s, RIVM, DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s 
 • Drs. Sabine Bantjes, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Helma Ruijs, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Corien Swaan, Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Fiona van der klis, Afdelingshoofd immuunsurveillance, projectleider PIENTER 2 en 3 en PIENTER Corona, RIVM, CIb
 • Dr. Wim van der Hoek, Epidemioloog, hoofd afdeling Respiratoire Infecties, RIVM, CIb, EPI
 • Dr. Nynke Rots, Klinisch Immunoloog, RIVM, LCI
 • Prof. Dr. Lieke Sanders, Kinderarts-infectioloog/immunoloog, RIVM
 • Dr. Albert-Jan van Hoek, Gezondheidseconoom, RIVM, EPI
 • Dr. Adam Meijer, Viroloog, hoofd Respiratoire Virussen Groep, RIVM, IDS
 • Dr. Daan Notermans, Arts-microbioloog, RIVM, IDS
 • Dr. Bettie Voordouw, Arts-microbioloog, RIVM, IDS
 • Peter Molenaar, Deskundige infectiepreventie, RIVM, LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 
 • Dr. Albert Vollaard, Internist-infectioloog, RIVM, LCI
 • Drs. Marieke Timmer, Senior communicatieadviseur, RIVM, CIb, Communicatie
 • Dr. Kevin Kosterman, Senior communicatieadviseur, RIVM, CIb, Communicatie
 • Harald Wychgel, Persvoorlichter, senior communicatieadviseur, RIVM, Communicatie
 • Ton Oomen (verslag), Adviseur Infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Manon Haverkate (verslag), Adviseur Infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI
 • Dr. Madelief Mollers (verslag), Adviseur Infectieziektebestrijding RIVM, CIb, LCI
 • Drs. Imke Schreuder (verslag), Adviseur Infectieziektebestrijding RIVM, CIb, LCI
 • Willemijn Marsman (verslag), Adviseur Infectieziektebestrijding, RIVM, CIb, LCI

*Belangenverklaring Rijksambtenaren

Een Rijksambtenaar is gebonden aan gedragsregels waarbij door het afleggen van de eed of belofte, hij zweert of belooft dat hij deze regels nakomt. Daarnaast zijn er integriteitsnormen waar ambtenaren zich aan moeten houden.