Recensie 
De aansprakelijkheid voor ongeschikte medische hulpzaken Mr. J. T. Hiemstra

De aansprakelijkheid voor ongeschikte medische hulpzaken.

Een rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse van de aansprakelijkheid van de hulpverlener jegens de patient.
Mr. J. T. Hiemstra
Recht en praktijk, nr CA19 Deventer: Wolters Kluwer 2018, 420 p.
ISBN 978-90-13-15105-3

Dit is een belangrijk proefschrift en boek met name voor slachtoffers van medische fouten bij wie een gebrekkig implantaat of gebrekkige prothese ernstige gezondheidsschade veroorzaakt. 
Dit boek past in de recente openbaringen in het kader van de Implant Files waarbij naar voren kwam dat medische hulpmiddelen zonder afdoende goedkeuringsprocedures dus feitelijk met grote gezondheidsrisico s voor patiënten geïmplanteerd worden. 
Mr Jantina Hiemstra, thans advocate te Amsterdam gaat ervanuit dat de geneeskundige behandelingsovereenkomst een dienstverlenings-karakter heeft.

Zij verrichtte in het kader van haar promotie bij de Rijksuniversiteit Groningen 4 oktober 2018 onderzoek naar de aansprakelijkheid voor het risico van gebruik van een medische hulpzaak
in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland en kwam tot de conclusie dat de hulpverlener in principe aansprakelijk is.

Er waren grote internationale problemen bv met het gebruik van metaal op metaal heupprothesen en foutief geproduceerde PIP borstimplantaten en pacemakers.
Hiemstra toont aan dat de keuring van medische hulpmiddelen door de notified bodies op grond van de regels die voortvloeien uit de Richtlijn ˜Medische Hulpmiddelen een wassen neus is.
Bij gebruik van een gebrekkig product is het risico in principe voor degene die het gebrekkig product aanbrengt, tenzij dit onredelijk is, artikel 6:77 Burgerlijk Wetboek.
Volgens Hiemstra is de tenzij-formule een redelijkheidsexceptie en de redelijkheid zal niet snel gebieden dat het risico voor rekening van een patiënt moet komen in plaats van voor rekening van een professionele opdrachtnemer, zoals de hulpverlener.

In hoofdstuk vijf behandelt Hiemstra de juridische aansprakelijkheid voor het gebruik van ongeschikte medische hulpzaken in Duitsland, in hoofdstuk zes in Frankrijk en in hoofdstuk zeven Engeland. In hoofdstuk acht beschrijft zij de overeenkomsten en verschillen.
Hoofdstuk negen omvat een rechtseconomische analyse over dit onderwerp in deze landen, mede ter bespreking door welk aansprakelijkheidsregime het ontstaan van schade door het gebruik van ongeschikte medische hulpzaken het beste kan worden voorkomen.

Helaas zijn artsen en ziekenhuizen van mening dat in het geval van schade door een gebrekkig medisch hulpmiddel de producent verantwoordelijk en aansprakelijk is en veel Nederlandse rechters volgen deze redenering.
De rechtsbescherming voor slachtoffers van medisch gebrekkige hulpmiddelen is ontoereikend. 
Het is volstrekt onredelijk dat de patiënt medisch, juridische en financieel de dupe is van gebrekkige medische hulpmiddelen, terwijl de artsen en ziekenhuizen een ethische, professionele en wettelijke zorgplicht hebben oa voor het gebruik van betrouwbare medische hulpmiddelen. 
Dit proefschrift kan en moet daar verandering in brengen.
Het is aan de rechters om gerechtigheid te realiseren ten bate van de slachtoffers van gebrekkige medische hulpzaken.
Indien rechters ervoor kiezen om de belangen van falende zorgverleners te behartigen, mogelijk hun oude studievriendjes, is er sprake van aantoonbare schending van art 6 EVRM , het recht op een eerlijk proces.

Tot slot, het boek is helder geschreven en een must voor iedere beroepsbeoefenaar die gebruik maakt van medische hulpmiddelen en voor juristen die slachtoffers van gebrekkige hulpmiddelen bijstaan. 
Mogen de hulpverleners, advocaten en rechters hun verantwoordelijkheden nemen voor patiënten en slachtoffers en hun leed, ontstaan door gebrekkige medische hulpmiddelen, verlichten.