Plastisch chirurgen lanceren kennisagenda

Toelichting SIN-NL

De kennisagenda is een interessant, belangrijk document.
De plastisch chirurgen erkennen en  publiceren kennishiaten en streven naar onderzoek omtrent de top tien van kennishiaten.


nvpc kennisagenda 2019 plastisch chirurgen
De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) lanceert op 2 november haar eerste nationale kennisagenda. Hiermee agenderen de plastisch chirurgen de tien meest urgente zorgvragen uit het vakgebied waar de komende vijf jaar onderzoek naar moet worden gedaan.

De NVPC hoopt met de kennisagenda samenwerking in wetenschappelijk onderzoek van plastisch chirurgen te stimuleren, en zo gerichte subsidies aan te kunnen vragen voor onderzoeken die het meest opleveren voor de patiënt.

Onderzoeksfinanciering

De kennisagenda is opgesteld in samenwerking met een twintigtal belanghebbenden zoals patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Zorginstituut Nederland. De NVPC reikt de eerste NVPC Kennisagenda uit aan Henk Smid, directeur van ZonMw, de organisatie die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert door middel van financiering.
De realisatie van de Kennisagenda is in grote mate afhankelijk van financiering van de onderzoeken. De NVPC constateert dat – na jarenlange bezuinigingen in de zorg en op de onderzoeksbudgetten van de academische ziekenhuizen – de huidige geldstroom onvoldoende om onderzoekslijnen in stand te houden. “De eerste stap is daarom om de kennisagenda aan te bieden bij ZonMw. Zij verstrekken subsidies aan initiatieven die innovatie in de zorg stimuleren en tegelijkertijd de standaardzorg verbeteren en betaalbaarder maken”, aldus de vereniging van plastisch chirurgen.

Van longlist naar top tien

De NVPC heeft de Kennisagenda het afgelopen jaar ontwikkeld in samenwerking met betrokken zorgpartijen. Een eerste inventarisatie naar de prioriteiten voor de komende vijf jaar resulteerde in een longlist van 454 vraagstukken, onderverdeeld in verschillende deelgebieden van het specialisme (handchirurgie, reconstructieve chirurgie, esthetische chirurgie, kinderplastische chirurgie en algemene plastische chirurgie). Vervolgens is de input geanalyseerd en beoordeeld op een aantal criteria zoals de invloed op de ontwikkeling van het vakgebied en maatschappij en uitvoerbaarheid, om zo uiteindelijk tot een top tien te komen. Voorbeelden zijn: ‘Welke chirurgische ingreep bij huidtumoren is het meest effectief?’, ‘Op welke leeftijd en met welke techniek is een hazenlip het best te herstellen?’ of ‘Wat zijn de langetermijneffecten van siliconen borstimplantaten?’