Oproep tot ontslag R-J van der Gaag voorzitter KNMG wegens ondersteuning falend neuroloog Kuks UMCG

Heer van der Gaag,

Zeer bewust heb ik lang gewacht met het sturen van een directe reactie op Uw laatste mail.
Indirecte reacties heb ik afgegeven oa via publicaties op de websites sin-nl.org, drkuks.com, medischtuchtcollege.org, medischedossiers.com en via bijdragen tijdens diverse congressen.
Gelijk bekend heeft ook mijn assistent de gesprekken van 15 mei en 19 juni 2013 zeer zorgvuldig genotuleerd. U hebt wel degelijk de genoemde uitspraken gedaan.
Juist U legt mij woorden in de mond die ik niet uitgesproken heb.
– ik heb benadrukt dat de GOMA een vrijblijvende uitwerking is van de wettelijke plicht tot het verstrekken van correcte informatie en adequate zorg na de medische fout, WGBO.
-het woord aansprakelijkheidsstelling heb ik niet genoemd.
Focus ligt voor SIN-NL op eerlijke informatie en adequate medische hulp aan slachtoffers van medische fouten, conform de ethische, professionele en wettelijke (WGBO) zorgplicht van de arts en vermijding van juridisering van de arts patient relatie.
De onrechtmatige gang van zaken zijdens Kuks en de rechters wordt door SIN-NL aan de kaak gesteld als symbolische casus ter voorbeeld van het individueel en collectief structureel verzwijgen van medische fouten van collega-artsen door collega-artsen.
Er is geen sprake van verwarring. De individuele casus tegen Kuks is helder en past –als voorbeeld casus- geheel binnen het beleid van SIN-NL in haar streven tot verbetering van patientveiligheid.

U en de KNMG kiezen blijkbaar bewust voor het steunen van falend neuroloog Kuks en van de falende rechters inzake jankuks. nl en drkuks.com

Hiermee steunt U het verbieden van online publicatie van door academici opgestelde documenten die het falen van neuroloog Kuks aantonen :
-het operatie verslag en de brief van Prof. M. Samii en dr M. Tatagiba prominente neurochirurgen
-wetenschappelijke artikelen omtrent de zeldzame aandoening brainstemcompression dolichoecstacia
-wetenschappelijk artikel met beschrijving van de techniek van het plaatsen van teflonwatten,
– samenvattingen van 6 wetenschappelijke artikelen waaruit blijkt dat het plaatsen van teflonwatten leidt tot negatieve effecten voor de patienten.
– verklaringen van 13 medisch specialisten-collegae!- omtrent de gevolgen van de experimentele operatie verricht door M. Samii en M. Tatagiba
-lijst van 51 bewijsmiddelen ingebracht bij het kort geding 2010 inzake dr Kuks
De websites jankuks.nl en drkuks.com publiceren uitsluitend feiten en bovengenoemde documenten Deze websites tonen aan dat falend neuroloog Kuks willens en wetens herhaaldelijk zijn beroepsgeheim schendt alsmede zijn zorgplicht jegens mij schendt door mijn medische geschiedenis foutief te registreren in mijn medisch dossier, door weigering van adequate diagnostiek en adequate medische begeleiding, ernstige schendingen van zijn plichten conform de WGBO. Daar er sprake is van grove nalatigheid cq opzet is zijn handelen strafrechtelijk verwijtbaar hetgeen –het zij herhaald- aangetoond wordt door de feiten en documenten op genoemde websites. Kuks handelt zoals de meeste van zijn collegae en wordt als voorbeeld gesteld gezien zijn optreden in de openbaarheid.

U en de KNMG verliezen U iedere schijn van integriteit en iedere schijn van geloofwaardigheid door Uw ondersteuning van falend neuroloog Kuks. Kuks faalt bewust en met opzet, zoals aangetoond op de websites sin-nl.org drkuks.com, jankuks.nl en jankuks.com.
U bent blijkbaar voorstander van het aantoonbaar onrechtmatige censuur door falende Nederlandse rechters in strijd met art 7 Grondwet en art 6 en 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Er rest slechts één conclusie: U bent onprofessioneel en gewetenloos en niet geschikt om artsen te leiden in hun ethische, professionele en wettelijke zorgplichten conform de WGBO.
SIN-NL zal binnen haar wettelijke bevoegdheden oproepen tot Uw direct ontslag en de bevoegde instanties hierover inlichten.

Mr Sophie Hankes, voorzitter stichting SIN-NL