Onzeker of er sprake is van een medische fout: lees de aanwijzingen voor medische fouten

Aanwijzingen medische fouten, mede gebaseerd op het Nivel rapport 2007 pag 21
Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen

Baker et al: CMAJ. 2004 May 25; 170(11): 1678–1686. The Canadian adverse events study: the incidence of adverse events amongst hospital patients in Canada G.Ross Baker et al
AANWIJZINGEN
1. heropname
2. verlenging van opname, overplaatsing naar andere afdeling
3. heroperatie
4. opname op Intensive Care
5. onverwachte invaliditeit
6. onverwacht overlijden
7. geen of onduidelijke informatie leidend tot doodzwijgen
8. geen of onduidelijke herstelbehandeling leidend tot wegsturen van patiënt/slachtoffer
9. overplaatsing naar ander ziekenhuis
10. infectie/sepsis
11. complicaties die niet het natuurlijk gevolg zijn van ziekte van de patient of van de verwachte uitkomst van de behandeling.
12. niet passend onverwacht ontslag naar huis.
13. ontevredenheid over zorg in dossiers
14. juridische claim, klachtprocedure of claim of overwogen of feitelijk
15. alle onverwachte uitkomsten hierboven niet genoemd.
Deze punten kunnen duidelijk maken de of medische/verpleegkundige zorg gefaald heeft.
Vraag direct schriftelijk- met behoud van kopie- het dossier op en ga het gesprek aan met de artsen en verpleegkundigen, nooit alleen maar altijd met een familie-lid of relatie die sterk in hun schoenen staan en rustig durven doorvragen en een schriftelijk verslag willen en kunnen maken.
Accepteer geen onduidelijke antwoorden. Artsen zijn verplicht U te informeren, gezondheidsschade te herstellen en horen te leren van hun fouten, zodat andere patiënten/familie-leden vermijdbaar leed bespaard wordt.

Reageer svp via info at sin-nl.org

Nivelrapport 2007 pag 21 Beschrijving van aanwijzingen voor onbedoelde schade (triggers) bij opnames in Nederlandse ziekenhuizen (Baker et al., 2004)
1. Patiënt was reeds eerder (<12maanden) opgenomen om reden(en)gerelateerd aan de index-opname
2. (Aanvankelijk)onbedoelde opname binnen12 maanden na ontslag van index-opname
3. Blijvende of tijdelijke schade opgelopen tijdens index ziekenhuisverblijf
4. Een schadelijke en onbedoelde reactie op een geneesmiddel
5. (Aanvankelijk) onbedoelde overplaatsing van algemene afdeling naar de intensive care(inclusief hartbewaking)
6. (Aanvankelijk )onbedoelde overplaatsing naar een ander ziekenhuis na onverwachte verslechtering van de patiënt
7. (Aanvankelijk) onbedoelde (her-)operatie
8. (Aanvankelijk) onbedoelde verwijdering, beschadiging of herstel van een orgaan of weefsel tijdens een operatie, invasieve handeling of vaginale bevalling
9. Infectie/sepsis tijdens het index ziekenhuisverblijf (exclusief infecties/sepsis opgetreden binnen 72 uur na opname)
10. (Andere)complicaties, bijvoorbeeld acuut hartinfarct, TIA/CVA, longembolie en z. (behelst elke onverwachte complicatie die niet een natuurlijk gevolg is van de ziekte van de patiënt of een verwachte uitkomst van de behandeling)
11. Neurologische afwijking ontstaan tijdens index-opname (behelst neurologische afwijkingen gerelateerd aan ingrepen, behandelingen of onderzoeken)
12. (Aanvankelijk) onverwacht overlijden (geen sprake van opname voor palliatieve zorg)
13. Hart-/ademstilstand (en reanimatie succesvol)
14. Schade gerelateerd aan abortus, natuurlijke bevalling en kunstverlossing (schade betreft alleen de vrouw; niet het kind) (deze trigger was in ons onderzoek niet van toepassing)
15. Niet passend ontslag naar huis/inadequate ontslagplanning bij index-opname (“medisch onverantwoord ontslag”;exclusief tegen medisch advies in)
16. Ontevredenheid over de zorg gedocumenteerd in de dossiers en/of aanwijzingen voor ingediende klachten (inclusief gedocumenteerde klacht, conflicten tussen patiënt/familie en staf, ontslag tegen medisch advies in)
17. Documentatie of correspondentie duidend op een juridische claim, klachtprocedure of MIP melding, hetzij overwogen hetzij feitelijk
18. Alle andere ongewenste uitkomsten die hierboven niet worden genoemd zijn