Ontslagen in 2018: prof. mr. R.M. (Ronald) Beltzer hoogleraar arbeidsrecht UvA en raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Toelichting SIN-NL:
Hoogleraar Beltzer is in 2018 de facto ontslagen bij de UvA, : besloten is dat hij niet meer mocht terugkeren, zie onderstaand bericht.
ps er blijkt overigens sprake van een vaststellingsovereenkomst, waarin zeer vermoedelijk zal zijn overeengekomen dat de UvA de naam niet zal noemen en Beltzer een hoog bedrag uitbetaald krijgt.
Juristen gebruiken in de gezondheidszorg vaak de term vasstellingsovereenkomst ter aanduiding van een zwijgcontract om te zwijgen over de naam van verantwoordelijke zorgverleners.
Minister Schippers heeft uitdrukkelijk vastgesteld dat zwijgcontracten niet geldig dus nietig zijn.
Lees ook:
Rechter mw mr R. Dudok van Heel, rechtbank Amsterdam beschermt prof. R. Beltzer UvA.
Zij verbood NRC om de naam van prof Beltzer te publiceren, ondanks zeer grondig feiten en documenten onderzoek, in strijd met de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid  art 7 Grondwet en art 10 EVRM.
Mw mr Dudok van Heel stond reeds wegens een vonnis in een zaak die zijn juridisch gezien niet had mogen beoordelen in verband met eigenbelang, op zwartelijstrechters.org

Conclusies onderzoek grensoverschrijdend gedrag
7 november 2018 www.uva.nl

Een aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) verbonden hoogleraar keert niet terug na een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag, uitgevoerd door een onafhankelijk extern bureau. Andre Nollkaemper, decaan van de faculteit, heeft alle medewerkers van de faculteit daarvan in een email op de hoogte gesteld.

Midden juni ontving de FdR verontrustende meldingen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van een aan de faculteit verbonden hoogleraar. Naar aanleiding hiervan is Bezemer Kuiper & Schubad gevraagd om feitenonderzoek te doen. In de afgelopen maanden heeft dit bureau gesproken met een groot aantal betrokkenen en met de hoogleraar zelf.

Het bureau constateert dat er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. In het onderzoek is naar boven gekomen dat er gedurende een langere periode in de betrokken afdeling een gevoel van onveiligheid heeft geheerst. De feiten en conclusies van het rapport zijn voor de decaan van de FdR en het College van Bestuur zo zwaarwegend dat is besloten dat de hoogleraar niet zal kunnen terugkeren. Daarop heeft deze zelf besloten ontslag te nemen. De academische kwaliteiten van de betrokken hoogleraar staan niet ter discussie. Over de inhoud van het rapport zullen verder geen mededelingen worden gedaan in het belang van de privacy van alle betrokkenen.

Nollkaemper: ‘Het is onacceptabel dat er binnen onze academische gemeenschap plekken zijn waar een cultuur heerst waarin medewerkers zich niet veilig voelen’. De FdR zal naar aanleiding van de constateringen in het rapport diverse maatregelen treffen. Zo zal in de betrokken afdeling interimmanagement worden aangesteld.

‘Wat er gebeurd is, kan niet door de beugel en daar verbinden wij dan ook conclusies aan’, zegt Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur. ‘De UvA zal bovendien de effectiviteit van de voorzieningen in het kader van sociale veiligheid, zoals het netwerk van de 21 vertrouwenspersonen in de universiteit en de aandacht hiervoor in leiderschapstrainingen, verder versterken.’

————

prof. mr. R.M. (Ronald) Beltzer

Ronald Beltzer is hoogleraar arbeid & onderneming aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.. Hij heeft zitting in een aantal redacties van wetenschappelijke en vakbladen op het terrein van het arbeidsrecht, is regelmatig spreker op nationale en internationale congressen en symposia, geeft cursussen aan en adviseert wetenschappers, beleidsmakers en practici en publiceert met regelmaat. Voorts bekleedt hij enkele universitaire functies.
Na enkele omzwervingen, waarvan de belangrijkste was het opstellen van een cao voor het Reaal-concern, keerde hij in 1997 als aio terug naar de UvA om in 2000 te promoveren op de dissertatie, getiteld “Overgang van onderneming in de private en de publieke sector” (een tweede, herziene druk verscheen in januari 2008). Hierna volgde een aanstelling als postdoc-onderzoeker aan het HSI, hetgeen resulteerde in de uitgave “De pensioenvoorziening als bindmiddel” (zie publicaties). Van 1 januari 2002 tot september 2011 was Beltzer universitair hoofddocent arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.
Enkele nevenactiviteiten
– Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam.
– Voorzitter Expertgroep Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap.
– Fellow van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies.
– Lid van de ondernemingsraad vande Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
– Hoofdredacteur Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap
– Redacteur Academie voor Arbeidsrecht (peer reviewed)
– Redacteur Arbeidsrechtelijke Annotaties
– Redacteur ArbeidsRecht
– Redacteur AR Commentaar
– Redacteur Onderneming en Financiering
– Annotator JAR
– Co-auteur Tekst & Commentaar Arbeidsrecht en Burgerlijk Wetboek
– Co-auteur Sdu Commentaar Arbeidsrecht
– Voorzitter van de Werkgroep Ontslagrecht van de Vereniging voor Arbeidsrecht
– Lid van de Werkgroep Cao-recht van de Vereniging voor Arbeidsrecht