Ombudsman: ziekenhuisrekeningen onvoldoende transparant

23 jan 2015 Rapport Ombudsman Onderzoek ziekenhuiskosten

Commentaar SIN-NL
Onvoldoende transparantie van rekeningen en disproportioneel hoge rekeningen van ziekenhuizen en dus artsen valt onder fraude en diefstal.

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2015/Ziekenhuisrekeningen-onvoldoende-transparant

Ziekenhuisrekeningen onvoldoende transparant  23 januari 2015

De Nationale ombudsman concludeert in zijn rapport ‘Ziekenhuisrekeningen op weg naar transparantie?’ , zie ook hieronder, dat burgers van de overheid verwachten dat zij voorafgaand aan een medische behandeling inzicht krijgen in kosten. Hierdoor kunnen zij een verantwoorde keuze maken. Van Dooren: ‘Aan deze verwachtingen van de burger komt de overheid onvoldoende tegemoet.’ Bovendien zijn zorgnota’s onvoldoende duidelijk voor de burger en brengt het declaratiesysteem mee dat de kosten van eenvoudige behandelingen die binnen het eigen risico kunnen vallen, disproportioneel zijn. 

Dat het onvoldoende lukt inzicht te geven in kosten van specialistische behandelingen, heeft te maken met de ingewikkeldheid van het DBC-declaratiesysteem, tien jaar geleden door de overheid ingevoerd en nadien aangepast. Transparantie in zorgkosten is essentieel voor burgers, omdat marktwerking in de zorg erop is gebaseerd dat zij zelf rationele keuzes kunnen maken. Maar de hiervoor benodigde informatie is niet beschikbaar. Van Dooren: ‘Zolang burgers het gevoel hebben dat het systeem niet in hun belang werkt en zelfs het gevoel hebben dat zij ‘belazerd’ worden, dan is dat van invloed op het vertrouwen van burgers in het zorgstelsel en daarmee in de overheid.’

Onderzoek

Om een goed beeld te krijgen wat er op dit punt bij burgers leeft, hebben de Nationale ombudsman en  de Consumentenbond van medio november 2013 tot en met eind april 2014 een meldpunt geopend waarop burgers hun ervaringen met ziekenhuisrekeningen konden delen. De ruim 330 binnengekomen klachten zijn onder te verdelen in drie categorieën. De burger verwacht vooraf inzicht te krijgen in kosten van een medische behandeling, maar krijgt dit niet. Ten tweede verwacht de burger een zorgnota te ontvangen die begrijpelijk is. Dat is vaak niet het geval. Als hij om opheldering vraagt, dan blijft vaak een adequate reactie van zorgverzekeraar of zorgverlener uit, hij wordt van het kastje naar de muur gestuurd. En tot slot weerspiegelt de zorgnota niet de werkelijk geleverde diensten en gemaakte kosten. Eenvoudige behandelingen kunnen door het DBC-systeem leiden tot rekeningen die niet in verhouding staan tot de behandeling. Door de verhoging van het eigen risico voelt de burger dat rechtstreeks in zijn portemonnee.

Naast het meldpunt heeft de ombudsman in het najaar van 2014 een rondetafelgesprek georganiseerd waarbij naast het ministerie van VWS partijen “uit het veld’ aanwezig waren om te toetsen of het beeld dat uit het meldpunt naar voren is gekomen herkend werd, maar ook om te verkennen of en zo ja welke oplossingen er mogelijk zijn.

Reactie minister van VWS

De Nationale ombudsman spreekt de minister van VWS aan omdat zij verantwoordelijk is voor het zorgstelsel. In het rapport doet de ombudsman de minister een aantal aanbevelingen. In haar reactie op het conceptrapport van de ombudsman heeft minister Schippers laten weten dat zij 2015 heeft uitgeroepen tot het jaar van de transparantie en het verder vergroten van het kostenbewustzijn. De knelpunten en aanbevelingen uit het rapport van de Nationale ombudsman neemt zij – voor zover deze nog geen onderdeel zijn van haar beleid – hier in mee.

Infographic
 https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2015/009-Ziekenhuisrekeningen-op-weg-naar-transparantie

2015/009 Ziekenhuisrekeningen op weg naar transparantie

Een onderzoek naar inzicht in kosten van medische behandelingen
Het Diagnose Behandel Combinatie-declaratiesysteem (DBC) is in 2005 ingevoerd en had twee doelen. Ten eerste maakte dit systeem marktwerking in de zorg mogelijk en ten tweede regelde het de financiële relatie tussen zorgverlener en verzekeraar. Er ontstond een complex bekostigings- en declaratiesysteem over de hoofden van de burgers heen: de zorgverlener stuurde de nota naar de zorgverzekeraar en in de meeste gevallen werd de nota (volledig) vergoed. Maar nu, 10 jaar later, is de situatie voor de burger nogal veranderd in die zin dat het verplichte eigen risico de laatste jaren fors is gestegen én de zorgverzekeraar minder behandelingen vergoedt. Hierdoor raken de kosten van medische behandelingen de burger in toenemende mate in zijn portemonnee.

infographic

De Nationale ombudsman concludeert in zijn rapport ‘Ziekenhuisrekeningen op weg naar transparantie?’ dat burgers van de overheid verwachten dat zij voorafgaand aan een medische behandeling inzicht krijgen in kosten. Hierdoor kunnen zij een verantwoorde keuze maken. Van Dooren: ‘Aan deze verwachtingen van de burger komt de overheid onvoldoende tegemoet.’ Bovendien zijn zorgnota’s onvoldoende duidelijk voor de burger en brengt het declaratiesysteem mee dat de kosten van eenvoudige behandelingen die binnen het eigen risico kunnen vallen, disproportioneel zijn.

Bijlagen
Onderzoeksrapport: Ziekenhuisrekeningen op weg naar transparantie (pdf, 3.34 MB)