Wie is Fabian Krougman, aanbevolen door Gonda Hervaud?

Update mei 2018

Krougman is recidivist.
In 2003 heeft het Gerechtshof Den Bosch twee keer de schorsing van Fabian Krougman als gemachtigde bij de rechtbanken Bergen op Zoom en Breda bevestigd. Reden: het onrechtmatig voeren van de titel Meester in de Rechten.
Ook blijkt Fabian Krougman vanaf 2013 voor vijf jaar geschorst te zijn als gemachtigde bij de rechtbank te Bergen op Zoom.

Het is onaanvaardbaar dat Mr H. M. M. Steenberghe, in 2016 rechter rechtbank Midden-Nederland en sinds 1 oktober 2016 raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam ondanks het ter zitting ontvangen van duidelijke schriftelijke bewijzen dat Krougman geen Barrister is, noch Meester in de rechten is, Krougman toch als Mr. Krougman in zijn vonnis aanduidde.
Dit komt de kwaliteit van rechtspraak niet ten goede en dient bestraft te worden.
Rechters horen niet boven de wet te staan.

Update febr. 2017
Fabian Krougman heeft toch weer onrechtmatig het woord Barrister aan de banner op zijn website krougmanchambers.nl toegevoegd.
Krougman heeft geen recht deze titel te publiceren.
Noch Fabian Krougman noch Krougman chambers is ingeschreven als Barrister at Law of als bedrijf bij de Barcouncil of Kamer van Koophandel in Engeland en zal dat ook nooit kunnen omdat hij niet is afgestudeerd aan de universiteit, faculteit rechtsgeleerdheid.

——————-
Fabian (geboren in 1979, Roosendaal en Nispen)  noemt zichzelf jurist. Dat mag, iedereen met  ook zonder een diploma kan zich zo noemen.
Jurist is geen beschermde titel.
Jurist wil niet zeggen dat iemand de universitaire studie rechtsgeleerdheid  met succes heeft afgerond.

Fabian noemde zich tot voor zeer kort Barrister at Law, zie zijn briefpapier, zijn emails en  tot voor kort  ook zijn website krougmanchambers.nl
Noch Fabian Krougman noch Krougman chambers is ingeschreven als Barrister at Law of als bedrijf bij de Barcouncil of Kamer van Koophandel in Engeland.
Krougmanchambers BV ba ook niet ingeschreven in het Handelsregister van Antwerpen, zodat Fabian dit ten onrechte publiceert op zijn website.
Strafrechtelijk gezien kan er aldus sprake zijn van fraude art 225 Wetboek van Strafrecht en onrechtmatig gebruik van titels art 435 Wetboek van Strafrecht. 

Het is aan de rechter om dit vast te stellen.

Fabian noemt zich ook Mr in de Rechten als gemachtigde bij de kantonrechter, ten onrechte.
Hij heeft zijn studie bij de Universiteit van Tilburg niet met succes afgerond.
Mogen wij misschien stellen dat zijn optreden bij de kantonrechter gebaseerd is op misleiding en gebrek aan respect voor de rechterlijke macht?
Bij andere rechtbanken mag hij niet als gemachtigde optreden, omdat hij geen advocaat is.

Is Fabian desalniettemin heel deskundig, zoals Gonda Hervaud schrijft?
De rechter van rechtbank Overijssel, waar Fabian zich ook ten onrechte presenteerde als Mr. F. Krougman plaatste de volgende kritische kanttekeningen bij het optreden van Krougman,

uitspraak ECLI :NL:RBOVE: 2015:4490 28 sept. 2015

Ondergetekende Mr Sophie Hankes,  afgestudeerd Universiteit van Utrecht 1979, is het eens met de rechter.
Krougman probeerde indruk te maken met het veelvuldig gebruik van latijnse teksten, hetgeen terecht door de rechter werd afgewezen.
Krougman baseerde zich blijkbaar bij herhaling en foutief op een verkeerd wetsartikel.
Bovendien blijkt ook uit deze uitspraak dat Krougman op snelle wijze veel geld probeerde te verdienen, waar de rechter een stokje voor stak, terecht.
De rechter schrijft in de uitspraak letterlijk:
4 De beoordeling
4.1

Gelet op de overmatige hoeveelheid door de gemachtigde (toevoeging SIN-NL: Krougman)   van [verzoeker] gebruikte Latijnse teksten in het verzoekschrift alsmede zijn pleitaantekeningen, zelfs bij het formuleren van het verzoek, wijst de kantonrechter er allereerst op dat de voertaal in de rechtspraak Nederlands is. Aan in een andere taal gestelde verzoeken en/of vorderingen zal in het algemeen voorbij gegaan moeten worden. Wat daarvan zij; een vordering pedente lite, oftewel, verzoeken/vorderingen die hangende het geschil opkomen dienen als onvoldoende bepaalbaar te worden afgewezen.

4.2

De gemachtigde van [verzoeker] heeft zijn verzoek meermaals (randnummer 1.1. en 1.5 van het verzoekschrift) gebaseerd op de stelling dat de zorgplicht van [verweerder] voortvloeit uit artikel 7: 685 BW. De kantonrechter gaat er van uit dat bedoeld zal zijn artikel 7:658 BW en zal zulks zo lezen.

4.7

Ter zake van de kosten wordt als volgt overwogen. [verzoeker] heeft in redelijkheid tot indienen van het onderhavige verzoek kunnen overgaan zodat de kosten zullen moeten worden begroot. [verzoeker]  heeft bij verzoekschrift een vergoeding verzocht voor 22 uur.
[verweerder] heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

Het aantal begrote uren komt de kantonrechter bovenmatig voor. Het dossier mocht de gemachtigde van [verzoeker] bekend verondersteld worden. De omvang en inhoud van het dossier en verzoekschrift rechtvaardigen een dergelijk groot aantal uren niet. De kantonrechter zal het aantal uren matigen tot acht.

Bovenstaande maakt voldoende duidelijk wie Fabian Krougman is en hoe hij te werk gaat.
De vraag is alleen waarom Gonda Hervaud hem desalniettemin aanbeveelt aan slachtoffers van medische fouten?
Zie updates, bovenaan.