Inspectie Veiligheid en Justitie: Leef- en werkklimaat forensisch-psychiatrische kliniek De Woenselse Poort is onveilig

Leef- en werkklimaat in De Woenselse Poort is onveilig

De forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort is onvoldoende in staat om een veilig leef- en werkklimaat te bieden. Dit concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) in het definitieve rapport over de kliniek in Eindhoven, naar aanleiding van mediaberichten in september 2016 over mogelijke misstanden.

Agressie en intimidatie komen regelmatig voor in De Woenselse Poort en cliënten en personeel voelen zich hierdoor onveilig, volgens de Inspectie VenJ. De inspectie constateert dat het toezicht op cliënten in de kliniek onvoldoende is. Daarnaast ziet zij tekortkomingen op met name drie aspecten, die de Inspectie “van cruciaal belang” noemt voor een veilig leef- en werkklimaat.

Personeelstekort

Ten eerste zijn er veel vacatures als gevolg van een hoog ziekteverzuim, waardoor er sprake is van een personeelstekort. Medewerkers brengen veel tijd door op de verpleegpost, mede als gevolg van administratieve werkzaamheden, waardoor zij minder toezicht hebben op cliënten en wat zich op de groep afspeelt. Ook is er een tekort aan kennis van, en ervaring met, het forensisch psychiatrisch werkveld bij diverse medewerkers. Dit leidt ertoe dat zij naar eigen inzicht handelen en er soms sprake is van handelingsverlegenheid.

Ten tweede constateert de inspectie een gebrek aan sturing en ondersteuning van medewerkers. Door de invoering van zelforganisatie en het verdwijnen van twee managementlagen is de leidinggevende functionaris op afstand gepositioneerd. In de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden missen de medewerkers van de teams op de afdelingen duidelijkheid en continuïteit bij het bewaken van de werkprocessen en sturing op de uitvoering daarvan.

Ten derde stelt de Inspectie VenJ vast dat de cultuur van de verschillende afdelingen in De Woenselse Poort naar binnen is gericht. Het is geen vanzelfsprekendheid dat medewerkers weten wat er op andere afdelingen en in andere teams speelt. Op verschillende niveaus is sprake van ‘eilandjes’. “Daarnaast is er geen open en transparante communicatie, medewerkers vinden het lastig om elkaar aan te spreken.”

Drugsbeleid

Verder constateert de Inspectie VenJ dat een “aanzienlijk deel van de cliënten” softdrugs gebruikt. De kliniek voert het drugsbeleid niet op eenduidige wijze uit en de maatregelen om de beschikbaarheid van drugs tegen te gaan zijn niet afdoende.

De inspectie noemt het een vereiste dat De Woenselse Poort voldoende toezicht houdt op de cliënten en kan steunen op de beschikbaarheid en inzetbaarheid van voldoende deskundig en ervaren personeel. Het is bovendien van belang dat het voor medewerkers helder is wat de individuele taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn en dat men hier op een open en transparante wijze over communiceert. “Daarbij is het evenzo belangrijk dat medewerkers voldoende aandacht, sturing en ondersteuning krijgen bij de uitvoering van hun werkzaamheden.”

De inspectie concludeert dat De Woenselse Poort onvoldoende in staat is om een veilig leef- en werkklimaat te bieden. Ter verbetering van het leef- en werkklimaat doet de inspectie de volgende aanbevelingen aan de tbs-kliniek: breng de inzetbaarheid van deskundig en ervaren personeel op peil; draag zorg voor aandacht, sturing en ondersteuning voor medewerkers en geef richting aan de teamprocessen (waaronder drugsbestrijding); creëer een open en transparante communicatiecultuur.
—————
bron: inspectievenj.nl 7 febr. 2017

N

De Woenselse Poort

Definitief rapport over leef- en werkklimaat in De Woenselse Poort openbaar

Begin september 2016 waren er berichten in de media over mogelijke misstanden in de forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort. Dit was voor de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) aanleiding voor een incidentonderzoek. Lopende het onderzoek heeft de Inspectie VenJ de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Raad van Bestuur van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen (GGzE) tussentijds geïnformeerd dat het leef- en werkklimaat onvoldoende veilig was en dat er directe verbetermaatregelen nodig waren. Hierop heeft de Raad van Bestuur van GGzE een plan van aanpak opgesteld. Vandaag is het definitieve rapport over De Woenselse Poort aangeboden aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Conclusies van de Inspectie VenJ

In haar onderzoek komt de Inspectie tot de conclusie dat een derde van de cliënten in De Woenselse Poort softdrugs gebruikt, agressie en intimidatie relatief vaak voorkomt en er liefdesrelaties zijn tussen cliënten. De Inspectie oordeelt dat De Woenselse Poort onvoldoende toezicht heeft op haar cliënten als gevolg van tekortkomingen op het gebied van de kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting, de managementstructuur en de cultuur.

Aanbevelingen ter verbetering van het leef- en werkklimaat

Om het leef- en werkklimaat binnen de kliniek te verbeteren doet de Inspectie VenJ de volgende aanbevelingen:

 • Breng de inzetbaarheid van deskundig en ervaren personeel op peil.
 • Draag zorg voor aandacht, sturing en ondersteuning voor medewerkers en geef richting aan de teamprocessen (waaronder drugsbestrijding).
 • Creëer een open en transparante communicatiecultuur.

Vervolgonderzoek in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg

In 2017 voert de Inspectie VenJ in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg een vervolgonderzoek uit. Het rapport ‘De Woenselse Poort – Incidentonderzoek’ en het plan van aanpak van De Woenselse Poort zijn daarvoor de leidraad.

Publicaties

 • De Woenselse Poort – Incidentonderzoek

  Begin september 2016 verschijnen in diverse media berichten over vermeende misstanden in forensisch psychiatrische kliniek De…

  Rapport | 07-02-2017

 • Reactie staatssecretaris op De Woenselse Poort – Incidentonderzoek

  Met deze brief bied ik u het incidentonderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie (hierna Inspectie) over De Woenselse…

  Beleidsnota | 07-02-2017