IKZ ontvangt 447 meldingen van zorgfraude

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars, toezichthouders en opsporingsdiensten, heeft in 2016 447 signalen van zorgfraude ontvangen. Dat zijn er 19 meer dan in 2015. De meeste meldingen gingen over vermeende fraude in de mondzorgsector.

Dit blijkt uit de rapportage Signalen Zorgfraude 2016 die minister Schippers (VWS) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het IKZ is in november 2016 opgericht met als doel om de integriteit van de zorgsector te versterken. Een van de taken van het IKZ is het jaarlijks opstellen van een rapportage over de signalen van zorgfraude die de NZa, inspectie SZW, ZN, IGZ, CIZ en FIOD in het voorgaande jaar hebben ontvangen.

Onder een signaal verstaat IKZ een vermoeden van zorgfraude. In de rapportage zijn geen afgeronde fraudeonderzoeken meegenomen. Ook plaatst IKZ de kanttekening dat niet bekend is hoe de signalen zich verhouden tot de daadwerkelijke zorgfraude, aangezien niet alle gevallen van fraude aan het licht komen.

Mondzorg

Van de in totaal 428 fraudesignalen die zorgverzekeraars, toezichthouders en opsporingsdiensten ontvingen, gingen 110 meldingen over mondzorg, tegenover 68 meldingen in 2015. Volgens IKZ heeft de toename te maken met de media-aandacht in 2016 voor te hoge materiaal- en techniekkosten van tandartsen. Tandartsen zouden kortingen die zij ontvangen bij de inkoop van materialen en technieken, niet volledig doorberekenen aan hun patiënten. Dit is tegen de regels. De NZa doet momenteel onderzoek naar enkele zorgaanbieders waarvan wordt vermoed dat zij patiënten teveel laten betalen.

Ook in de ggz en de medisch-specialistische zorg nam het aantal signalen over fraude toe. Wat de eerste sector betreft, steeg het aantal signalen van 59 in 2015 naar 86 in 2016. Over de medisch-specialistische zorg kwamen vorig jaar 68 signalen binnen, terwijl het er in 2015 64 waren.

Er kwamen vorig jaar 63 fraudesignalen binnen over het persoonsgebonden budget (pgb). Dit betekent een daling ten opzichte van 2015, toen er in totaal 78 signalen binnen kwamen over het pgb. Er kwamen onder meer meldingen binnen van gemeenten over vermoedens van indicatiefraude door een zorginstelling: er zouden hogere indicaties aangevraagd of in stand gehouden zijn dan gerechtvaardigd is.

Upcoding

Relatief veel signalen hadden betrekking op upcoding. Bij upcoding wordt de zorgbehoefte van de cliënt zwaarder voorgesteld dan in werkelijkheid het geval is. Zorgverleners declareren dan een duurdere behandeling dan gegeven is. Bij 176 meldingen was hiervan vermoedelijk sprake.

Patiënten en verzekerden zijn de grootste groep melders van vermeende fraude. Ruim de helft van de signalen is afkomstig van deze groep. Ook zijn in 2016 relatief veel anonieme meldingen binnengekomen. Tot de overige melders behoren zorgaanbieders, overheidsorganen en IKZ en haar partners.