Gerechtshof Amsterdam kiest voor vrijheid van meningsuiting Google over falende arts

Tot nu toe zwegen de media over een heel belangrijke juridische ontwikkeling over de vrijheid van meningsuiting  en het recht op publicatie over een falende arts plastisch chirurge Rita Kappel. Willen de media falende artsen beschermen?
Medisch Contact het weekblad voor artsen en landelijke media publiceerden wel januari 2019 dat Google van een rechter van de rechtbank Amsterdam een publicatieverbod kreeg. Maar deze media zwijgen over het succesvolle hoger beroep van Google bij het Gerechtshof Amsterdam dat aan Google en derden het recht op vrije meningsuiting toekende.

Op 23 juni 2020 heeft het Gerechtshof Amsterdam ECLI:NL:GHAMS:2020:1802 besloten dat het recht op meningsuiting en informatie van Google en derden recht zwaarder weegt dan het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Arts Kappel, voorwaardelijk geschorst door het Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg  19-05-2016 ECLI:NL:TGZCTG:2016:188 wilde verwijderd worden van zwartelijstartsen.com een initiatief van de stichting SIN-NL en van klokkenluider voorzitter Mr Sophie Hankes.
Het Gerechtshof Amsterdam vernietigde de uitspraak van rechter mw R. Dudok van Heel rechtbank Amsterdam ECLI:NL:RBAMS:2018:8606, die Google veroordeelde tot verwijdering van de zoekresultaten over arts Rita Kappel. De media publiceerden dat Google de naam van de falende arts moest verwijderen.
Rechter Dudok van Heel had deze zaak niet mogen behandelen in verband met belangenverstrengeling en schending van het recht op een eerlijk proces, art 6 Europees Verdrag Rechter van de Mens. Mw rechter Mr  R. A. Dudok van Heel staat zelf al op de zwartelijstartsen.com en zwartelijstrechters.org ivm een eerdere aantoonbaar onrechtmatige uitspraak over de vergoeding van hersteloperaties door zorgverzekeraars voor borstimplantaten. 

En in 2019 oordeelde het Gerechtshof Den Haag ECLI:GHDHA:2019:1994 dat rechter raadsheer Hof Amsterdam mw Mr A.M.A. Verscheure, ook geplaatst op zwartelijstrechters.org  het hoger beroep van arts Kappel tegen Google niet mocht behandelen uit objectief gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid.

Hoe dan ook het Gerechtshof Amsterdam stelde 23 juni 2020 vast dat: de volgende feiten en omstandigheden van doorslaggevend belang zijn:
de Informatie waarnaar de zoekinformatie verwijst is recent, relevant, feitelijk van aard en niet onnodig grievend. Het Hof respecteert op zwartelijst artsen de publicatie van aantekening van de registratie in het BIG register, de volledige uitspraak van het Centraal Tuchtcollege, de publicatie van een artikel in een Dagblad en de gezaghebbende bronpublicaties.
Dit betekent dat het Hof de rechtmatigheid van zwartelijstartsen.com erkent en dat de naam van arts Rita Kappel gepubliceerd mag worden op zwartelijstarten.com.

Er zijn blijkbaar ook integere rechters die het publiek belang en recht op informatie over falende artsen erkennen. Compliment!
Integere rechters en klokkenluiders vormen de basis van de rechtsstaat.