Fonds Slachtofferhulp blijft misleiden…Pilot Casemanagement voor slachtoffer medisch incident uitgebreid

Commentaar SIN-NL
Laat u niet misleiden. Fonds Slachtofferhulp gebruikt het woord medisch incident en dat zegt alles!
Medische fouten zijn geen incidenten, integendeel. In Nederlandse ziekenhuizen overlijden per dag ongeveer 20 mensen door medische fouten en worden per dag ongeveer 20 mensen ziek en/of invalide. Dit zijn cijfers van de Europese Commissie, weliswaar uit 2008; nu toe is nog geen nieuw rapport van de EC hierover verschenen.
Fonds Slachtofferhulp pakt de oorzaak van het probleem niet aan, maar leidt via de case manager het slachtoffer en zijn/haar familie verder in de ellende. Want nodig is: deskundigheid en integriteit van de verantwoordelijke artsen en besturen van ziekenhuizen.
SIN-NL herhaalt hierbij het verzoek aan de directrice van Fonds Slachtofferhulp Mw Ineke van Baalen-Sybesma dd 28 okt 2018 tot overleg op korte termijn, zie open brief hieronder:

Mw I. van Baalen-Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp ,
28 sept. 2018

 

Mr Sophie Hankes SIN-NL bij Fonds Slachtofferhulp 28 sept 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw,

Dank voor de uitnodiging voor het bijwonen van de donateursbijeenkomst op 28 sept. 2018 over medische fouten.
Het is beslist hoopvol dat Fonds Slachtofferhulp het belang van hulp aan deze kwetsbare groep inziet, na het rapport uit 2009 van victomoloog Jan van Dijk onder uw auspiciën verricht.
Gelijk u bekend heeft SIN-NL Prof. Jan van Dijk weten te overtuigen van de noodzaak tot includering in zijn onderzoek van de groep van slachtoffers van medische fouten, zoals ik ook memoreerde in mijn korte toespraak tijdens de plenaire bijeenkomst op 28 sept. 2018.

Het verbaasde mij echter hogelijk dat u bij de bijeenkomst onder leiding van uw patientencoach zei dat het nodig was om een nieuwe wet in het leven te roepen voor slachtoffers van medische fouten.
Waarom bent u dat van mening en wat zou de voornaamste inhoud van die wet moeten zijn?
Tijdens de bijeenkomst wees ik u erop dat in NL sinds 1995 de WGBO geldt met verplichting voor zorgverleners tot het verstrekken van correcte info en herstelbehandeling, en sinds 1 jan. 2016 de WKKGZ met specifiek art 10-3 de verplichting tot het verstrekken van correcte info en zorg aan slachtoffers van medische fouten.

Het is overigens spijtig en onterecht dat fonds slachtofferhulp de term incidenten gebruikt.
Ik herhaal wat ik bij de bijeenkomst naar voren bracht: 
Per dag overlijden ca 20 patiënten en krijgen ca 20 patiënten gezondheidsschade door medische fouten in ziekenhuizen in Nederland, dit zijn cijfers van de EU uit 2008.
Mogelijk is er sprake van verbetering, maar daar er sprake is van ernstige onderrapportage van medische fouten, ondanks de wettelijke verplichting tot melden aan patient en aan de Inspectie Gezondheids, kan dit niet met zekerheid worden vastgesteld.

Tot slot wijs ik erop dat het uiteraard een goed initiatief is van Fonds Slachtofferhulp om coaches aan te stellen, edoch het voornaamste is dat artsen en overige zorgverleners voldoen aan hun info – en zorgplicht jegens slachtoffers van medische fouten.
Zolang de Inspectie Gezondheidszorg en het Openbaar Ministerie uitdrukkelijk kiezen voor een passieve rol en nauwelijks handhaven, zal de positie van slachtoffers nauwelijks verbeteren en is signaleren van medische wantoestanden actief optreden door SIN-NL en de IEU-Alliance noodzakelijk.
Gaarne nodig ik u voor overleg op korte termijn.
In afwachting van uw bericht,
Vriendelijke groet,

Mr Sophie Hankes, voorzitter stichting SIN-NL en stichting IEU-Alliance
* Ineke Sybesma is de echtgenote van Hans van Baalen, lid namens de VVD van het  Europese Parlement

—————–

Pilot Casemanagement voor slachtoffer medisch incident uitgebreid

Lees meer over: medische incidenten | Casemanagement medische incidenten

In een ziekenhuis wordt er alles aan gedaan om te zorgen dat patiënten de beste en vooral veilige zorg krijgen. Desondanks kan het gebeuren dat er zich iets voordoet wat onverwacht is en niet de bedoeling was. Als er daarbij iets niet goed is gegaan in de zorg heet dat een ‘medisch incident’. De impact hiervan op de betrokkenen kan groot zijn. Fonds Slachtofferhulp startte vorig jaar september met een pilot waarbij een onafhankelijk casemanager wordt ingezet om patiënten en nabestaanden bij te staan. Doel van de pilot is voorzien in erkenning en steun aan gedupeerde ziekenhuispatiënten en te onderzoeken of dit meerwaarde heeft.

Slachtoffer medisch incident kan nu terecht bij zes ziekenhuizen

In januari 2019 hebben zich, naast het UMC Utrecht, Diakonessenhuis en St. Jansdal, nog eens drie ziekenhuizen aangesloten. Hierdoor kunnen slachtoffers van een medisch incident nu ook in het Tergooi, Spaarne Gasthuis en Dijklander Ziekenhuis een beroep doen op intensieve ondersteuning van een onafhankelijke casemanager.

Wat is een casemanager medische incidenten?

Slachtoffers van een medisch incident krijgen niet de ondersteuning en erkenning die zij nodig hebben, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Fonds Slachtofferhulp. Door de intensieve ondersteuning van een onafhankelijke casemanager kunnen slachtoffers weer grip krijgen op hun leven. Casemanagers Mariëtte van Eck en Ineke Verschure vertellen in een recent interview over de meerwaarde van het casemanagement medische incidenten:

Mariëtte: ‘’Alleen het feit dat er een onafhankelijk iemand beschikbaar is. Iemand die zich op alle deelgebieden van het leven van een gedupeerde patiënt bezighoudt, dat is al een vorm van erkenning.’’

Ineke: ‘’Patiënten weten dat we aan hun zijde staan. Dit kan zijn tijdens de gesprekken met behandelaren of tijdens iedere stap in de juridische procedure.’’

Hoe verloopt het casemanagement medische incidenten tot nu toe?

Casemanagers Mariëtte van Eck en Ineke Verschure ondersteunen op dit moment zo’n tien slachtoffers en nabestaanden en vertellen over hun ervaringen tot nu toe: ‘’Over het algemeen zijn de zaken heftig van aard. De gebeurtenissen zijn voor gedupeerde patiënten indringend en hebben vaak verstrekkende gevolgen. Ondersteuning is nodig en we worden dan ook goed ontvangen. We zijn gewenst, er zijn veel vragen en er is voldoende te bespreken. Het is voor patiënten zeer prettig dat wij onafhankelijk van het ziekenhuis werken. Daarnaast verloopt ook de samenwerking met de ziekenhuizen goed.’’

Welk belang hebben ziekenhuizen bij deze ondersteuning voor slachtoffers van een medisch incident?

Uitgangspunt is dat ziekenhuizen het beste voor patiënten willen. Er wordt hard gewerkt aan openheid en een ‘just culture’; een cultuur waarin eerlijk wordt omgegaan met klachten, incidenten en gedupeerde patiënten. Casemanagement is voor ziekenhuizen aanvullend aan wat zijzelf kunnen betekenen voor de patiënt. Het kan helpen voorkomen dat na een medisch incident patiënt en ziekenhuis tegenover elkaar komen te staan.

In een recent interview met Lisa, wiens man slachtoffer werd van een medische calamiteit, geeft zij aan hoe belangrijk erkenning en openheid door ziekenhuizen en de ondersteuning van een onafhankelijk casemanager kan zijn:

‘’Het maakt een wereld van verschil wanneer fouten eerlijk erkend worden en wanneer dit uitgaat van de betrokken instantie. Daarnaast zijn deskundige hulpverleners onmisbaar om slachtoffers van medische incidenten te ondersteunen. Je staat dan niet alleen en dat is zo belangrijk. Het is essentieel en ik wens het iedereen toe.”

  • Help ook mee

    Al onze inspanningen zijn gericht op empowerment, veerkracht en hoop van slachtoffers. Met uw hulp kunnen we veel voor hen betekenen.

Uw browser is verouderd!

Update uw browser om deze website goed te bekijken. Update mijn browser nu

×