Feiten en cijfers

Feiten over medische fouten, film van SIN-NL zie Hoofdstuk films onder activiteiten

Update 2011 Feiten & Cijfers: Noodsituatie slachtoffers van medische fouten
10 okt. 2011: In Nederland slechts 6% van resultaten medisch handelen bekend.
Analyse uitkomsten medisch handelen in Zweden leidt tot 25% minder sterfte, zie Actueel
VVAA, Consumentenbond en Brandpunt: artsen verzwijgen medische fouten:
28 okt. 2011: Artsen verzwijgen meestal eigen fouten en van collega’s, zie VVAA onderzoek
03 okt. 2011: Consumentenbond: artsen verzwijgen meestal medische fouten aan slachtoffers
02 okt. 2011: Brandpunt Artsen geven medische fouten nauwelijks toe, Actueel en Weblog
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht:
6 sept 2011: Artikel Mr. S.R. Hankes SIN-NL inzake dwaling door rechters en juristen mbt medische fouten in TGvR nr. 6 augustus 2011

  1. SIN-NL is zich bewust dat 90% van behandelingen in ziekenhuizen goede resultaten heeft, maar SIN-NL is ernstig bezorgd over de zeer inadequate en respectloze wijze van omgaan door de medische sector met medische fouten en de slachtoffers.
  2. 10 % van medische handelingen in ziekenhuizen resulteert in een medische fout; 1% hiervan is een zeer ernstige medische fout, dus 1 op de 1000 patienten wordt invalide of overlijdt, NPSA/NHS 2006.
  3. In 1986 was reeds bekend dat artsen medische fouten, niet registreren, niet melden en niet onderzoeken, zie artikelen Jaap Walg in Intermediar 13 en 20 juni 1986.
  4. Op 5 april 2006 zei N.Oudendijk, plv Inspecteur-Generaal van de Inspectie Gezondheidszorg tijdens de Sneller Beter Conferentie in het VU ziekenhuis te Amsterdam: ziekenhuizen zijn niet veilig. Tijdens deze conferentie bood SIN-NL/IEU-Alliance de Beginselverklaring aan Minister Hoogervorst aan, foto beschikbaar.
  5. Op 21 augustus 2006 antwoordde N.Oudendijk, plv Inspecteur-Generaal van de Inspectie Gezondheidszorg op de vraag van NRC journaliste Joke Mat: zou er ter bescherming van de patient niet méér gedaan moeten worden:
   ” Dat is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen. 
   Wij (de Inspectie) hebben er geen belang bij de helft van de ziekenhuizen te sluiten.” (NRC 21/8/2006).
  6. Bij 30.000 ziekenhuispatiënten had in 2004 schade voorkomen kunnen worden (NIVEL, 2007)
   Bij 10.000 ziekenhuispatiënten was sprake van blijvende, onbedoelde schade door ziekenhuisopname.
   Bij 6.000 van hen had deze schade voorkomen kunnen worden (NIVEL, 2007)
  7. Een opname met vermijdbare schade duurt gemiddeld tien dagen langer en kost daardoor circa 5.600 euro extra (NIVEL, 2007)
  8. Op jaarbasis kosten medische fouten de samenleving 167 miljoen euro (NIVEL, 2007). Dit wordt betaald door de verzekerden, aangezien declaraties door artsen, ongeacht de kwaliteit en het resultaat van de behandeling, aan hen betaald worden.
  9. De Inspectie Gezondheidszorg heeft bij herhaling bevestigd dat de cijfers van het NIVEL-rapport minstens twee maal zo hoog zijn!! (Hoofdinspecteur J. Vesseur, 08/05/2007 &plv Inspecteur-Generaal N. Oudendijk, 06/09/2007)
  10. Dr Harry Molendijk, ex-voorzitter platform patientveiligheid, heeft op 15/04/08 tijdens zijn lezing in het UMC Utrecht over vijf jaar patientveiligheid gezegd dat het aantal dodelijke slachtoffers van het NIVEL-rapport zeker drie à vier keer zo hoog is. Dit zijn dezelfde cijfers die internationaal gelden en door SIN-NL/IEU-Alliance gehanteerd worden.
  11. Per dag overlijden circa twintig mensen en worden circa twintig mensen invalide door medische fouten in ziekenhuizen in Nederland , cijfers erkend door de Europese Commissie 8 december 2008, zie tevens IEU-Alliance, Epidemiologisch overzicht, 2006
  12. Ruim 98 tot 99 procent van de artsen meldt medische fouten niet. 87% van de verpleegkundigen meldt medische fouten niet.(prof. René Amalberti, 14 januari 2008, Utrecht).
   Aldus is er sprake van ernstige onderrapportage van medische fouten, ondanks de wettelijke plicht tot melden op basis van art 4a Kwaliteitswet.
  13. De Inspectie Gezondheidszorg weigert klachten van slachtoffers van medische fouten te onderzoeken, brief Inspectie 26/02/2007. Het betreft duizenden klachten per jaar. Deze vallen onder de Wet Openbaarheid Bestuur en zijn opvraagbaar, doch geen journalist ziet hier aanleiding toe…..
  14. Medische fouten worden derhalve niet onderzocht, niet geregistreerd en er wordt niet aan preventie gedaan.
  15. Over medische fouten begaan door huisartsen is niets bekend. Deze worden niet geregistreerd en niet onderzocht. Van preventie is geen sprake, Nivel 15/02/2008
   Download het rapport.
  16. Huisartsen krijgen per ingeschreven patiënt 55 euro per jaar. Met een praktijk van ca. 2000 patiënten betekent dit een gegarandeerd inkomen van 110.000 euro per jaar.
  17. Artsen geven slachtoffers en nabestaanden van medische fouten vrijwel geen eerlijke informatie en geen herstelbehandeling, ondanks hun verplichtingen op basis van de WGBO. Dit is op 7 november 2007 erkend door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten en de Vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.
  18. Peter Holland, arts en voorzitter van de artsenorganistatie KNMG, ontkent deze erkenning…, uitspraken bij Radio 1 journaal 08/02/2008 en 12/02/2008 bij RVZ symposium.
  19. SIN-NL/IEU-Alliance hebben het wetsvoorstel Vertel &Herstel geformuleerd, waarin eerlijkheid en openheid alsmede het geven van goede herstelbehandeling centraal staan.
   Dit is gebaseerd op het Harvard-consensusrapport 2006
   When things go wrong, responding to adverse events
  20. Mr. J. Legemaate, jurist van de KNMG, is van mening dat ‘het document van de Harvard Hospitals zonder alteveel aanpassingen ook in de Nederlandse gezondheidszorg als leidraad voor het omgaan met het recht van de patient op informatie kan worden gebruikt’,
   (J. Legemaate c.s. (2007) Veilig Incident Melden. Context en randvoorwaarden Bohn, Stafleu van Loghum: Houten 2007, p. 148).
  21. Op 7 november 2007 hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) de Orde van Medisch Specialisten (OvMS) en de Vereniging Verpleegkundigden en Verzorgenden Nederland (V&VN) zich verplicht om voor 15 maart 2008 een voorstel te formuleren om de huidige en toekomstige slachtoffers van medische eerlijke informatie en herstelbehandeling te geven. Ze hebben zich tevens verplicht dit voorstel te baseren op het wetsvoorstel Vertel &Herstel.
  22. Op 19 december 2007 heeft drs. N.C. Oudendijk, plaatsvervangend inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg, dit wetsvoorstel ondertekend.
  23. Op 23 april 2008 hebben de NVZ, de OvMS en de VenVN de eerste nationale invitational conference voor slachtoffers van medische fouten georganiseerd, onder sterke druk van SIN-NL en de IEU-Alliance.Tevens werden andere organisaties van consumenten, patienten en slachtoffers uitgenodigd die tot nu toe niet of nauwelijks de belangen van slachtoffers behartigden. Binnen vier weken volgt een nieuwe bijeenkomst om een plan van aanpak te formuleren ter verbetering van de positie van de huidige en toekomstige slachtoffers van medische fouten.
  24. Op 24 juni 2008 is SIN-NL uit het overleg met de NVZ, OvMS en VenVN gestapt in verband met onaanvaardbare chantage ten aanzien van inhoud van onze website. Let wel deze chantage werd ondersteund door de NPCF, Nevemedis, Dimitri.nu en de CG-raad. 
  25. 10 juni 2009 publiceerde de Rekenkamer een rapport en concludeerde dat de zelfregulatie van de medische sector en het toezicht op de gezondheidszorg door de Inspectie Gezondheidszorg al jaren faalden.
   Tevens concludeerde de Rekenkamer dat er onvoldoende zicht was op de risico’s voor patienten in de gezondheidszorg.
  26. Op 15 december 2011 publiceerde de Nationale Ombudsman een vernietigend rapport over disfunctioneren van het UMCG en de Inspectie Gezondheidszorg inzake baby Jelmer. De Ombudsman constateerde ernstig falen van beide organisaties, zie Rapporten.
  27. Wanneer de KLM dezelfde kwaliteit zou afleveren als de Nederlandse ziekenhuizen, zou er niet gevlogen worden.

Belangrijke artikelen en publicaties

  • Rapport Rekenkamer 2009: Implementatie Kwaliteitswet Zorginstellingen Download
  • Medische fouten kosten 355 miljoen euro per jaar in Nederland 20/2/2009 in NTvG Download
  • Medische fouten bij bijna 65% van operaties in Nederland 20/2/2009 in NTvG Download
  • Wettelijke verplichtingen op grond van de WGBO en de Kwaliteitswet zorginstellingen gelden ook voor de medische sector, toch? SIN-NL in NRC Handelsblad 31/1/2009Download
  • Medische wereld stopt missers van collega’s in doofpot, SIN-NL in NRC Handelsblad 30/1/2009 Download
  • Patienten in ziekenhuizen in Nederland niet veilig, NRC Handelsblad Opinie, 22/11/2008Download
  • Slachtoffers medische fouten nog steeds in de kou, John Beer (advocaat), De Telegraaf, 12/02/2008. Download
  • Vraagteken bij stijging kosten van ziekenhuis met 8 mld, Frits Baltesen, NRC Handelsblad, 31/01/2008. Download
  • Stand van zaken wetsvoorstel Vertel &Herstel, SIN-NL/IEU-Alliance 19/12/2007.Download
  • Cijfers Medische fouten in ziekenhuizen internationaal, NPSA/NHS (2006). Download
  • Epidemologisch overzicht medische fouten, IEU-Alliance (2006). Download
  • Vooral de patiënt lijdt als artsen ruziën, NRC Handelsblad, 21/08/2006. Download
  • Medische Missers, Jaap Walg, Intermediair 13/06/1986 & Medische Missers/2, Jaap Walg, Intermediair 20/06/1986. Download

Zie tevens Rapporten, Powerpoints en Publicaties.