Dr J. Kuks op zwarte lijst

George Orwell: “Journalism is printing what someone else does not want published; everything else is public relations.”

Dr Jan Kuks neemt een aparte plaats in de medische sector in en vooral mbt medische fouten en slachtoffers. Kuks heeft er bewust gekozen om de stichting SIN-NL en haar voorzitter Mr Sophie Hankes op ongehoorde wijze aan te vallen via de media nadat hij eerst bewust de neurologische en cardiologische gevolgen van de medische fout door Prof. M.Samii bij Sophie Hankes in het medisch dossier verzweeg in 2005. Kuks houdt zich dus aan de  onrechtmatige onderlinge zwijgafspraak van artsen over elkaars medische fouten.
Dit is de reden dat SIN-NL in 2007 Dr J.Kuks op de zwarte lijst heeft geplaatst, overigens met toestemming van de Nederlandse rechter, vonnis 25 sept. 2009.
Arts J.B.M. Kuks -neuroloog- voert inmiddels een jarenlange kruistocht tegen SIN-NL en Sophie Hankes, middels rechtszaken, deurwaardersexploten, aangiftes bij de politie.
Rechters negeren alle 51 bewijsstukken en feiten van drkuks.com , plegen censuur en “vergeten” en dat deze website eigendom is van de stichting SIN-NL. Dit betekent dat Kuks niet alleen willens en wetens fraude pleegt, waarop een gevangenisstraf van 3 jaar staat (art 228 W.v.S),zijn zorgplicht en geheimhoudingsplicht schond,  maar ook onrechtmatig van Sophie Hankes grote sommen geld inneemt…..Zijn handelen is in strijd met alle zijn ethische, professionele en wettelijke zorgplicht.
Kuks dient per direct als arts uit het BIG-register uitgeschreven te worden, nooit meer te werken als arts en ontslagen te worden als professor neurologie.
Dit wordt in het algemeen belang en in het kader van de vrijheid van meningsuiting op internet aangetoond met feiten en documenten.

Nadere uitwerking:
De doofpot van dr Kuks, symbool van de medische sector: Dr. Kuks schendt zijn wettelijke zorgplicht. Tevens beschrijft hij slachtoffers van medische fouten als “indringers in de spreekkamer” en “besmettelijke zaken, die de mensheid schaden”,zie zijn open brief Medisch Contact 27-05-2009.

J.B.M.Kuks

Uitspraak kort geding 25-09-09 Rechtbank Groningen:
-Zwarte lijst SIN-NL blijft online
-Neuroloog J.B.M. Kuks blijft opde zwarte lijst van SIN-NL

Rechter erkent het belang van de zwarte lijst van SIN-NL, omdat deze er in zijn totaliteit toe strekt publiciteit en aandacht te genereren voor medische fouten en de wijze waarop daarmee-tot op heden- in de visie van SIN-NL door de medische wereld wordt omgegaan.
Dr.J.B.M. Kuks

Joannes Bernardus Maria Kuks (1955), neuroloog UMC Groningen.

Feiten en documenten dr.Kuks verzwijgt ernstige medische fouten van collega-artsen en schendt zijn wettelijke zorgplicht zie: www.drkuks.comwww.jankuks.nl en www.jankuks.com

Dit hoofdstuk betreft dr. Jan Kuks, neuroloog UMC Groningen.
Dr. Kuks kiest ondanks schriftelijke verwijzing door een revalidatiearts en 51 documenten voor het verzwijgen van de ernstige neurologische gevolgen van experimentele neurochirurgie zonder toestemming verricht bij Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL. Zij werd door deze medische fout vrijwel volledig invalide.
Kuks heeft in een ingezonden brief slachtoffers van medische fouten betiteld als indringers in de spreekkamer en besmettelijke zaken die de mensheid schaden, MC 27 mei 2009. Inmiddels heeft Kuks, een kort geding uitgelokt via de ingezonden brief en verloren, 25 sept. 2009. Daarna heeft Kuks twee kort gedingen aangespannen tegen twee websites van SIN-NL. Een procedure heeft SIN-NL gewonnen: de website www.drkuks.com is rechtmatig. Kuks heeft hoger beroep ingesteld. Door opzettelijke dwaling van rechters heeft SIN-NL de procedure wegens www.jankuks.nl verloren, zie artikel TvGR hieronder. SIN-NL heeft cassatie ingesteld. De Hoge Raad koos voor corruptie. Nu rest de weg naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

NIEUWS 27 febr.2013:
film op youtube Neuroloog Kuks, UMCG :geen fout, maar opzet

 

14 januari 2013 ter gelegenheid van verjaardag dr J.B.M.Kuks
SIN-NL presenteert : www.jankuks.com
rechtbank Groningen en media over falend neuroloog Jan Kuks
op de zwarte lijst van SIN-NL
zie ook www.zwartelijstartsen.nl

 

NIEUWS 8 jan. 2013:
Hoge Raad behandelt cassatie censuurarrest inzake disfunctionerend neuroloog Kuks
Integriteitsonderzoek inzake falend neuroloog Kuks, UMCG noodzakelijk www.drkuks.com enwww.jankuks.nl weer online,ivm onrechtmatig handelen door falend neuroloog Kuks.
Nadere informatie
Het Hof Arnhem schendt het recht van vrijheid van meninguiting art 7 GW en art 10 EVRM :
Feiten en documenten mbt dr Kuks, oa Censuurarrest Hof Arnhem beschikbaar bij SIN-NL
Kuks en Gerechtshof Arnhem: leugens en censuur
Gerechtshof Arnhem negeert alle feiten en documenten www.drkuks.com
Vriendjes de achilleshiel van de rechtspraak:geldt dit ook voor Kuksgate?
Definitie Hoge Raad: kwakzalver;

NIEUWS 18 sept. 2012:
Integriteitsonderzoek inzake falend neuroloog Kuks, UMCG dringend noodzakelijk
NIEUWS 15 mei 2012:
Dr Kuks bouwt kelder en weigert terugbetaling aan slachtoffer medische fout
NIEUWS 13 februari 2012:
Zorgverzekeraar Menzis erkent dat het stellen van een foute diagnose en het indienen van een declaratie bij de zorgverzekeraar valsheid in geschrifte is en doet aangifte tegen falend neuroloog Jansen Steur. Let op de analogie met falend neuroloog Kuks, zie: Actueel

NIEUWS 6 sept 2011:
Artikel Mr.S.R.Hankes SIN-NL in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht nr. 6 2011:
Dwaling van rechters en juristen inzake internetpublicaties van slachtoffers medische fouten.

NIEUWS 2 sept 2011: Advocaat van falend neuroloog Kuks,
Mr S.G.Rissik werkt bij frauderend kantoor TieboutadvocatenRissik is aanspreekpunt voor klachten over het kantoor en auditor voor verschillende kwaliteitsbewakingsprogramma’s van de Nederlandse Orde van Advocaten, zie weblog

NIEUWS 1 sept 2011: Cassatie bij Hoge Raad
inzake www.jankuks.nl over falend neuroloog Kuks, zie Actueel

NIEUWS 15 juni 2011, zie Actueel
Dubbele overwinning voor SIN-NL in kort geding met neuroloog Kuks: www.drkuks.com blijft online en Kuks mag geen dwangsom vorderen!

FILM: overwinning SIN-NL in derde kort geding tegen falend neuroloog Kuks
Het betreft een onnodig conflict tussen neuroloog Kuks en Sophie Hankes. Kuks houdt koste wat het kost vast aan het verzwijgen van de gevolgen van experimentele neurochirurgie door collega-artsen zonder informatie en toestemming van Sophie verricht. 51 producties bij de rechtbank bewijzen de foutieve operatie en het verzwijgen door Kuks.

 

 

J.B.M.Kuks Mr.H.AE. Uniken Venema
J.B.M. Kuks
neuroloog UMCG
Mr.H.AE.Uniken Venema
president Rechtbank Utrecht

 

 

16 febr. 2011 15.00 u. Utrecht opnieuw kort geding
dr J.Kuks tegen Mr Sophie Hankes, SIN-NL
nu wegens www.drkuks.com, zie actueel en verbijsterend verslag
president van de rechtbank Utrecht Mr.H.Uniken Venema verzweeg
directe familiebanden met dr Kuks en de medische sector.
Rechter Uniken Venema schond
Leidraad onpartijdigheid rechter en Gedragscode Rechtspraakwww.drkuks.com en www.jankuks.nl blijven voorlopig online!
Dr Kuks heeft geen bezwaar tegen tekst van www.drkuks.com
en erkent medische fout bij Sophie Hankes

 

 

 

 

 

 

Mr Sophie Hankes   

 

SIN-NL streeft naar gerechtigheid voor slachtoffers van medische fouten.
De feiten inzake Dr. J.B.M. Kuks, slachtoffers van medische fouten en Sophie Hankes.

Slachtoffers van medische fouten staan vrijwel machteloos tegenover falende artsen: klachtcommissie s in ziekenhuizen en het tuchtrecht disfunctioneren, het Openbaar Ministerie weigert vrijwel altijd vervolging van artsen, en civiele procedures slepen zich vaak jaren voort, met geringe kansen op gerechtigheid voor de slachtoffers van medische fouten. De positie van slachtoffers van medische fouten en nabestaanden dient dringend verbeterd te worden.
Één arts heeft zich in het openbaar echter zeer negatief uitgelaten en opgesteld naar slachtoffers van medische fouten en naar Sophie Hankes in het bijzonder:

Prof. Dr.J.B.M.Kuks betitelt slachtoffers van medische fouten als
indringers in de spreekkamer en besmettelijke zaken die de mensheid schaden, zie zijn ingezonden brief Medisch Contact 27 mei 2009.

Hij schreef deze brief naar aanleiding van een uitgebreid interview met Sophie Hankes als voorzitter van SIN-NL Medisch Contact 9 april 2009. De redactie van Medisch Contact had haar hiertoe uitgenodigd.
Sophie Hankes belichtte in het interview uitsluitend de structurele problematiek inzake de slechte positie van slachtoffers van medische fouten en noemde geen individuele disfunctionerende artsen. Jan Kuks besloot desalniettemin om zijn brief te sturen en te publiceren in Medisch Contact.
Dit is het begin van onnodige escalatie van een conflict tussen een arts als vertegenwoordiger van zijn beroepsgroep en een slachtoffer van een medische fout, als vertegenwoordigster van de groep slachtoffers van medische fouten. De escalatie had door eerlijkheid en openheid van de zijde van Kuks en zijn collega-medici vermeden kunnen worden.

Kuks in het kort of de keuzes van Kuks:
1. 2005 Kuks stuurt Sophie Hankes weg zonder adequate diagnostiek en zonder adequate begeleiding, ondanks schriftelijke verwijzing en verzoek tot advies door revalidatie-arts
2. 2005 Kuks weigert twee brieven van Sophie Hankes te beantwoorden
3. 2007 SIN-NL plaatst Kuks op zwarte lijst in verband met het schenden van zijn wettelijke zorgplicht
4. 2008 Kuks publiceert dat plaatsing op de zwarte lijst hem niets doet
5. 2009 Kuks publiceert kwaadaardige beledigende brief over slachtoffers van medische fouten en beschrijft hen als “indringers in de spreekkamer” en “besmettelijke zaken die de mensheid schaden”
6. 2009 kort geding Hankes-Kuks: rechter bepaalt dat Kuks op de zwarte lijst gehandhaafd mag blijven maar dat niet duidelijk is dat de brief op Hankes betrekking heeft. Tijdens de procedure ontkent Kuks dit maar een dag later publiceert hij dat de brief wel degelijk Hankes betrof.
7. Hankes roept in de media op tot bemiddeling ter voorkoming van onnodige escalatie. Kuks en anderen blijven zwijgen.
8. 2010 SIN-NL plaatst www.jankuks.nl online met de aanklacht tegen Kuks wegens het handhaven van de doofpot van medische fouten en de oproep om alsnog eerlijk en open te zijn, alsmede zijn verantwoordelijkheid te nemen
9. 2010 Kuks start kort geding tegen Hankes. Rechter negeert alle feiten en 51 documenten die SIN-NL heeft ingebracht middels de pleitnota en ter zitting. De reputatie van Kuks is belangrijker dan de aanklacht tegen Kuks wegens het instandhouden van de doofpot van medische fouten en het weigeren van eerlijke informatie en herstelbehandeling.
De inhoud van de website moet verwijderd worden. Hoger beroep is ingesteld.
10. Het domein jankuks.nl kan online blijven. De beledigende ingezonden brief van Kuks ten aanzien van slachtoffers van medische fouten staat nog steeds online bij Medisch Contact.
11. nov. 2011 SIN-NL plaatst www.drkuks.com online met feiten en documenten dat Kuks ernstige fouten van collega-artsen verzwijgt.
12. febr. 2011 Kuks start executie van dwangsom op basis van het juridisch niet valide vonnis van 23 juni 2010.
13. febr.2011 Kuks spant een kort geding aan tegen SIN-NL en Sophie Hankes en wil drkuks.com offline.
Sophie Hankes stelt vragen aan dr Kuks tijdens het kort geding over het consult in 2005.
De rechter arrangeert mediation en stelt een beslissing van het kort geding uit.
Kuks schort op aandringen van Sophie de executie van de dwangsom op.
www.jankuks.nl en www.drkuks.com staan nog steeds online.
Lees: Kuks : mediation met een spreekstalmeester.

De feiten van medische fouten door Prof Samii, dr. Tatagiba en dr. Kuks jegens S.R.Hankes.

wordt vervolgd.

Wilt U dr Kuks als behandelend arts? Hier wordt middels feiten aangetoond dat Kuks een kwakzalver*, en een kwaadaardige leugenaar is.
Op 28 mei 2009 plaatste Medisch Contact een zeer tendentieuze, kwaadaardige en feitelijk onjuiste brief van dr. J.B.M. Kuks neuroloog in het UMC Groningen.
Kuks doet ten onrechte voorkomen dat Sophie Hankes, oprichtster en woordvoerster van SIN-NL (stichting ter verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten) zonder medische redenen een halskraag draagt, in een rolstoel zit en medisch onderzoek eiste, dat hij (Kuks) geen informatie kreeg over de medische voorgeschiedenis, dat een taxichauffeur mee was als getuige, en dat Sophie fascistoïde brieven aan hem stuurde.
Bovendien betitelt Kuks slachtoffers van medische fouten als “indringers in de spreekkamer” en “besmettelijke zaken die de mensheid schaden”.
Tot slot beschrijft hij SIN-NL als ” kwaadaardige onzin van wrange wrokkers die hun zin niet krijgen.
De ingezonden brief werd inzet van een kort geding dd 9 sept. 2009.
Op de vraag van de rechter ontkende Kuks dat de ingezonden brief Sophie Hankes betrof.
Een dag later op 10 sept. 2009 gaf Kuks grif toe dat de brief wel Sophie Hankes betrof, zieartikel in Medisch Contact.
Het vonnis van de rechtbank Groningen 25 sept. 2009 luidde:
-het is niet duidelijk dat de ingezonden brief van Kuks betrekking heeft op Sophie Hankes, dus er is geen sprake van belediging, smaad of laster
-SIN-NL mag Kuks handhaven op de online zwarte lijst.

De volgende feiten en documenten weerleggen de valse openbare brief van dr Kuks:
1.Sophie Hankes heeft wel degelijk een ernstige ziekte. Zij lijdt aan een zeldzame aandoening, waaraan zij op 24 november 2000 geopereerd is door prominente Duitse neurochirurgen, zie brief dd 6 december 2000 ondertekend door assistent neurochirurg Dr. M. Tatagiba inzake de operatie dd 24 november 2000, zie 1
De brief noemde oorspronkelijk uitsluitend de routine-operatie inzake de nervus vestibularis.
Handmatig heeft dr Tatagiba de tweede operatie inzake de decompressie van de medulla oblongata (hersenstam) en de rechter arteria vertebralis, onderaan de brief geschreven.
Het is duidelijk dat de neurochirurgen de decompressie van de hersenstam verzwegen.

2. het verslag van de operatie dd 24 november 2000, uitgevoerd door Prof. M. Samii en door assistent neurochirug dr M. Tatagiba, zie 2 Hierin staat de diagnose:
Nervus vestibularis irritatie met invaliderende positionele duizeligheid en medulla oblongata (hersenstam)- compressie door arteria vertebralis met bewusteloosheid.
Let wel: uitsluitend de decompressie van de nervus vestibularis was afgesproken met Sophie Hankes. De neurochirurgen informeerden haar pas na de operatie dat zij ook de decompressie van de hersenstam hadden uitgevoerd. Dit betekent dat er geen sprake was van informed consent, toestemming.
Het operatie verslag werd pas eind januari 2001 aan Sophie Hankes ter beschikking gesteld.

3. De operatie aan de hersenstam was niet alleen zonder toestemming en experimenteel maar bovendien een foutieve techniek, zie :
wetenschappelijk artikel uit 2008 inzake de zeldzame aandoening hersenstam compressie door arteria vertebralis met uitdrukkelijke uitleg dat het plaatsen van teflonwatten bij deze aandoening niet de juiste operatie techniek is en de symptomen zal doen verergeren in plaats van verbeteren, zie productie 4. Dit is exact het geval bij Sophie.
Aanleiding voor de operatie was bewusteloosheid door te snel hartritme (tachycardie) bij rechtsdraaiing van het hoofd, 5. Zes weken na de operatie werd Sophie volledig invalide. Zij werd bewusteloos zodra zij ging zitten, staan of lopen door posturele tachycardie ( te snel hartritme bij rechtopzijn).
Opname in het ziekenhuis plaats. De opname duurde zes maanden, adequate diagnostiek vond niet plaats: er werd één scan genomen……

4. Diverse samenvattingen van wetenschappelijke artikelen tonen aan dat het plaatsen van teflonwatten leidt tot negatieve effecten voor patiënten:
1997 Ghassan Sekhar
1999 Bobek en Sagher
2000 Ryu
2000 Matsushima
2005 Yuan Wng Zhang
2007 Tschan Brandis Kraus

5. Diverse verklaringen van artsen inzake Sophie Hankes tonen de negatieve gevolgen van de plaatsing van de teflonwatten bij de hersenstam.
De verklaringen betreffen het ontstaan van posturele tachycardie (te hoog hartritme bij rechtopzijn), hoge bloeddruk, loopproblemen, hoofdpijn.
Dr. A. V.
Dr. J. K.
Dr. L.W 1.
Dr. L.W 2.
Dr. A.L.
Dr. V.
Dr. M.H. 1.
Dr. W.M.
Dr. M.H. 2.
Dr. P.V.
Dr. M.H. 3.
Dr. J.R.
Dr. H.J.
calcificatie teflon.

6. Zowel de halskraag als de rolstoel zijn voorgeschreven door een medisch specialist.

7.Kuks ontving zowel vooraf aan het consult middels een officiele verwijsbrief als tijdens het consult informatie over de medische voorgeschiedenis van Sophie.
Revalidatie-arts J.V. had Sophie schriftelijk verwezen naar neurochirurg M. in het UMC Groningen. Deze weigerde om Sophie te zien en stuurde haar naar Kuks.
In de verwijsbrief van revalidatie-arts J. V. staat de medische voorgeschiedenis.
Ook heeft Sophie tijdens het consult de medische voorgeschiedenis exact verteld, zie verslag consult Kuks.

8. Natuurlijk was het geen taxichauffeur, zoals Kuks suggeert. Wie zou het in zijn hoofd halen om een wildvreemde bij een consult bij een arts te laten zijn?
Sophie kreeg begeleiding van een persoonlijk assistent, die enkele jaren voor haar werkte oa om haar met de auto en met de rolstoel naar diverse afspraken te brengen.

9. Waarom schrijft Kuks dat hij fascistoïde brieven van Sophie ontving? Wil hij suggereren dat Sophie een fascist is? Sophie is juriste en geen fascist. Oordeel zelf:
De brieven van Sophie aan Kuks zijn inhoudelijk en juridisch adequaat geformuleerd : er vond geen adequate diagnostiek plaats en geen adequate medische begeleiding.
Brief 17 mei 2005
Brief 24 mei 2005
Kuks heeft deze brieven nooit beantwoord.

10. In het interview 9 april 2009 Medisch Contact bespreekt Sophie uitsluitend de structurele ernst van de situatie van slachtoffers van medische fouten.
Nergens in het artikel wordt Kuks genoemd. Kuks liegt dus dat in het artikel staat dat hij onvoldoende gedaan heeft voor een slachtoffer.

11. De Inspectie Gezondheidszorg en de artsen- organisatie KNMG waarvan Kuks lid is, hebben toegegeven dat klachtencommissies en tuchtcolleges disfunctioneren. Kuks zelf reageerde niet. Plaatsing op de zwarte lijst is een gerechtvaardigde noodmaatregel.

12. Kuks kon Sophie aanschrijven of zelf of via een advocaat, zoals anderen deden. Eventueel had zijn naam verwijderd kunnen worden. Maar Kuks zweeg.

13. Sophie was geen indringer in de spreekkamer, maar een patiente met ernstige ziekte en invaliditeit, verwezen door een revalidatie-arts.

14. Kuks wil graag zijn ervaringen met SIN-NL voor een commissie uit de doeken doen, maar Sophie heeft hem geraadpleegd als patiente en niet als SIN-NL.
Wat let Kuks om met mij als patiente te behandelen èn als SIN-NL de dialoog aan te gaan?
In plaats daarvan koos hij voor deze ingezonden , een zeer onprofessionele aanval.

15. Conclusie:
Kuks schendt met publicatie van deze brief zijn beroepsgeheim èn voegt zelfs een zeer nazistische belediging toe aan de reeds door zijn collega’s veroorzaakte ziekte en invaliditeit. Als slachtoffer van een medische fout is dit onaanvaardbaar.
Kuks steekt juist niet de hand in eigen boezem, maar geeft het slachtoffer de schuld van de medische en zijn eigen nalatigheid: blaming the victim.
Kuks geeft blijk van ernstig gebrek aan kennis en inzicht omtrent de situatie van medische fouten, slachtoffers en nabestaanden, die nb door diverse nationale en internationale instanties wel erkend is. Documenten inzake de doofpot van medische fouten door de medische sector:
brief K-H Florenz 2 juni 2006
brief K-H Florenz 28 juni 2006
Mednet 3 maart 2008
De zwijgcode door Joep Schrijvers 25 augustus 2009 
Zembla: Het zwijgen van ziekenhuizen en medisch specialisten over fouten 5 april 2009

Bovendien kiest hij voor belediging van slachtoffers van medische fouten en nabestaanden: adding insult to injury, in plaats van het verstrekken van eerlijke informatie en adequate medische begeleiding waartoe hij op basis van zijn zorgplicht op grond van de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst gehouden is. Kuks is een incompetente arts, een kwakzalver* , en een kwaadaardige leugenaar .

*volgens de definitie van de Hoge Raad 15 mei 2009.