EO Dit is de dag: documentaire overlijden baby Ryan wellicht door langere reistijd naar ziekenhuis

http://www.eo.nl/ditisdedag/onderzoek/artikel/igz-onderzoekt-overlijden-ryan/
8 sept. 2014

Reactie ziekenhuis Zwolle en onderzoek IGZ

De redactie heeft het ziekenhuis in Zwolle, Isala, en de gynaecologen die betrokken waren bij de bevalling van Christel om een reactie gevraagd op het overlijden van Ryan. Zij laten schriftelijk het volgende weten:

Deze verdrietige casus is bij ons bekend. Begin november 2013 heeft dit incident plaatsgevonden waarbij het verloskundig centrum Meppel en de Wolden en het ziekenhuis Isala Zwolle betrokken waren. Op basis van de aard van het incident hebben de maatschap Gynaecologie van Isala en het verloskundig centrum te Meppel besloten om dit incident gezamenlijk te melden en te onderzoeken. Het incident is gemeld aan de Raad van Bestuur van Isala. Op 20 december 2013 en 23 december 2013 is door respectievelijk de eerstelijns verloskundigen Meppel en Isala Zwolle melding gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ten behoeve van het onderzoek naar en de analyse van dit incident in de keten is een commissie ingesteld bestaande uit afgevaardigden vanuit de betrokken instellingen, voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Het onderzoek heeft geleid tot een rapport.
Toetsing IGZ
Dit rapport is door Isala aangeboden aan de IGZ om te toetsen. In de schriftelijke reactie van de Inspectie hierop staat het volgende vermeld (citaat):
‘Conclusies en verbetermaatregelen
De inspectie beschouwt de conclusie dat het incident onvermijdelijk was niet zonder meer als juist. Dit staat los van de sluiting van de acute verloskundeafdeling van het ziekenhuis in Meppel. De vraag staat nog open wat de onderliggende redenen waren waardoor een vooraf inschatten van de risico’s bij een thuisgeboorte en preventieve maatregelen zoals het beoordelen van de woonsituatie met het oog op mogelijk acuut transport of maatregelen om delay te voorkomen zoals hierboven genoemd niet genomen zijn. Pas als die redenen achterhaald zijn, is duidelijk of het incident onvermijdelijk was en of er verbetermaatregelen zijn die ertoe kunnen leiden dat een dergelijk acuut zorgproces in de toekomst adequater wordt uitgevoerd.
UMCG ambulancevervoer dringt aan op overleg met de ketenpartners over de beoordeling van de omstandigheden in de thuissituatie die mogelijk een basis vormen voor een poliklinische bevalling.
Nazorg
In de gesprekken heeft de recente sluiting van de verloskundeafdeling in Meppel, begrijpelijk, maar ten onrechte, een grote plaats gehad. Die situatie is feitelijk niet anders dan in welke plaats op 20 minuten afstand van een ziekenhuis met een verloskundeafdeling. Deze focus heeft een open bespreking van alle (on)mogelijkheden om de slechte afloop te voorkomen teveel beperkt.
Conclusie en maatregelen inspectie
De inspectie concludeert op grond van uw rapportage dat de ketenzorgprocessen waarop de melding betrekking heeft, uiteindelijk voldoende zijn onderzocht en dat op basis van de analyse een aantal verbetermaatregelen zijn benoemd. De inspectie is daarnaast van mening dat nadere invulling moet worden gegeven aan de preventieve maatregelen met betrekking tot de mogelijkheden van verantwoord thuis bevallen opdat bij spoed adequaat en tijdig kan worden gehandeld.
Het VSV lijkt daarvoor het juiste gremium. De inspectie vraagt u het naar aanleiding van deze casus aangepaste protocol te delen met het College Perinatale Zorg, opdat ook andere regio’s hieruit lering kunnen trekken. Zij zal het VSV vragen dit binnen drie maanden te bevestigen.’ (einde citaat)
Isala
Isala besluit haar reactie met:
Ten aanzien van de aanbeveling van de IGZ om ‘naar aanleiding van deze casus het aangepaste protocol te delen met het College Perinatale Zorg, opdat ook andere regio’s hieruit lering kunnen trekken’, nemen wij het initiatief om te komen tot goed geborgde afspraken over thuisbevallingen in de keten. In Isala hebben zich geen ernstige situaties voorgedaan als gevolg van de sluiting van de acute verloskunde in Meppel.
http://www.skipr.nl/actueel/id19601-langere-reistijden-leiden-tot-meer-babysterfte.html8 september 2014 door: Skipr Redactie
‘Langere reistijden leiden tot meer babysterfte’
Langere reistijden, als gevolg van de sluiting van verloskundeafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen, leiden tot meer babysterfte.
Dat zegt Jos Becker Hoff, directeur van branchevereniging Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) in Dit is de Dag Onderzoek van 8 september, dat aandacht besteedt aan de dood van de Meppelse baby Ryan. De betrokken verloskundigen verklaren dat de overlevingskansen van Ryan zijn verkleind door de sluiting van de afdeling verloskunde in Meppel.
Grotere risico’s
De zaak is voor KNOV mede aanleiding te waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van de sluiting van verloskundeafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen. De KNOV heeft samen met de SP een enquête gehouden onder duizenden verloskundigen. Een kwart van de verloskundigen verwacht dat door de langere reistijden grotere risico’s ontstaan. Een deel van hen heeft daar nu al mee te maken.
Klinische verloskundeafdeling
In vijftien jaar tijd zijn er 26 verloskundeafdelingen gesloten. Er zijn nu nog 88 ziekenhuizen met een klinische verloskundeafdeling over. De komende jaren sluiten er opnieuw drie verloskundeafdelingen en nog eens zo’n tien ziekenhuizen zijn in gesprek over het concentreren van verloskundige zorg.