Drie jaar gevangenisstraf voor falend neuroloog Jansen Steur

Commentaar SIN-NL
Slachtoffers van falend neuroloog Jansen Steur hebben levenslang,
zo ook hun nabestaanden en familieledenLive: vonnis Jansen Steur


http://www.nu.nl/binnenland/3698771/oud-neuroloog-ernst-jansen-steur-krijgt-drie-jaar-cel.html
11 februari 2014
Oud-neuroloog Ernst Jansen Steur krijgt drie jaar cel
Voormalig neuroloog Ernst Jansen Steur (68) heeft drie jaar onvoorwaardelijke celstraf gekregen, voor onder meer het opzettelijk stellen van foute diagnoses, het onterecht voorschrijven van zware medicijnen en het miskennen van zorgplicht.

Dat heeft de rechtbank in Almelo dinsdag bepaald. Het Openbaar Ministerie had zes jaar gevangenisstraf geëist.
De kans is heel groot dat een van beide partijen in beroep gaat tegen de uitspraak. In de tuchtzaak, die gelijktijdig liep met de strafzaak, heeft de advocaat van Jansen Steur al hoger beroep aangetekend.
Jansen had volgens de rechter moeten weten dat door zijn schuld de gezondheid van mensen die voor behandeling bij hem kwamen, flinke schade zou oplopen. Hij had nauwelijks een onderbouwing voor de door hem gestelde, zware diagnoses zoals alzheimer. Signalen dat het een foutieve diagnose was, negeerde de ex-neuroloog stelselmatig.
Veel patiënten hadden geen psychische klachten voor ze bij de ex-neuroloog kwamen. Sinds de verkeerde behandelingen hebben ze bijvoorbeeld geen baan meer, of angststoornissen, verbroken relaties, moeite met contacten of zijn ze noodgedwongen verhuisd.
Zelfmoord
De oud-neuroloog werd door de rechter onder meer schuldig bevonden aan het benadelen van de gezondheid van een patiënte die uiteindelijk zelfmoord pleegde. Deze vrouw beroofde zichzelf van het leven, “in paniek na het horen van de diagnose van een dodelijke ziekte”, aldus de rechtbank.
Volgens de rechtbank heeft de ex-neuroloog een “angstaanjagend ziektebeeld voor de patiënt in het leven geroepen”. Hij heeft opzettelijk haar gezondheid benadeeld door een foute diagnose te stellen die, zoals blijkt uit het medisch dossier, op geen enkele wijze gestaafd is. De vrouw kreeg onder meer de diagnose alzheimer te horen.
Jansen Steur werd door de rechtbank vrijgesproken van het opzettelijk in hulpeloze toestand brengen van patiënten, omdat deze volgens de rechter de keuze hadden om voor een second opinion te gaan.
Blij
De slachtoffers van Jansen Steur zijn blij met de veroordeling. Dat zei een opgeluchte letselschade-expert Yme Drost direct na afloop van de uitspraak. Op deze uitspraak had Drost ook gehoopt, zo vertelde hij.
Drost heeft de ex-patiënten van Jansen het afgelopen decennium bijgestaan. ”Ze hebben een jarenlange strijd geleverd en zijn blij en opgelucht met deze uitspraak.”
Tuchtcollege
De zaak Jansen Steur is de grootste medische strafzaak in de Nederlandse geschiedenis. De oud-neuroloog vertelde zijn patiënten onder meer dat ze ernstige ziektes hadden, zoals alzheimer en multiple sclerose, terwijl dat helemaal niet het geval was.
Ondertussen hadden ze wel jarenlang zware medicijnen geslikt. Jansen Steur deed dit meerdere keren, tot zijn ontslag bij het Medisch Spectrum Twente in 2003.
Jansen Steur mag na een uitspraak van het medisch tuchtcollege nooit meer als arts aan de slag.

Chronologie zaak Jansen SteurArtsen vaker door tuchtraad geschorst Door: NU.nl/ANP

http://www.tubantia.nl/dossier/jansen-steur/live-vonnis-jansen-steur-1.4214724

15.12 Einde van het live verslag. Bedankt voor het volgen. Morgen meer in onze krant.

15:11  

Met een knikje van het hoofd reageert Jansen Steur op het vonnis van drie jaar. Hij neemt een slokje water en vertrekt.

15:11  

Het vonnis: Drie jaar gevangenisstraf.

15:09  

Het  vonnis nadert. Eerst nog de schadevergoeding gevraagd door de familie van Marianne Vial. De vordering komt volgens de rechtbank deels voor toewijzing in aanmerking. Schokschade door het vinden van  Marianne Vial kan niet worden toegekend.

15:07  

Is JS toerekeningsvatbaar? Hij lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Een deel van de feiten vond plaats toen hij niet verslaafd was, maar wel ADHD had en de narcisitische stoornis had. Hij was onvoldoende in staat zijn wil overeenkomstig zijn inzicht te bepalen. Volgens de rechtbank is onvoldoende onderbouwd hoe en wanneer de stoornis effect had op zijn handelen. De rechtbank houdt hem ten volle verantwoordelijk voor wat hij heeft gedaan. Hij weet precies wat de middelen die hij gebruikte met iemand doen. Hij is volledig toerekeningsvatbaar.

15:03  

Ook de druk van het lopende onderzoek heeft het leven van JS beheerst. Anderzijds moet wel worden vermeld dat de mediaaandacht tot het strafrechtelijk onderzoek geleid, aldus rechter Bordenga.

15:02  

De ouderdom van de  feiten en de indringende berichtgeving met volledige naam leiden wel tot verlaging van de straf.

15:02  

Het tijdverloop van de strafzaak (vier jaar na het beginnen van een gerechtelijk vooronderzoek) is niet strafverminderend. De complexiteit van de zaak maakt de termijn van vier jaar redelijk.

14:59  

Verdachte gaat zo nog altijd voorbij aan de belangen van de patiënten. Hij heeft ernstige schade toegebracht aan het vertrouwen in de medische stand en vooral de neurologie.

14:59  

De rechtbank neemt hem de uitvlucht kwalijk dat hij zou hebben gedacht aan een zeer vroege fase van alzheimer.

14:58  

Het verweer dat anderen en het MST hadden moeten ingrijpen, vermindert niet zijn eigen verantwoordelijk. Ook ter zitting heeft JS het laakbare  van zijn handelen niet volledig ingezien.

14:57  

De misdiagnostiek is mede in de hand gewerkt door zijn verslaving aan benzodiazepines. Maar hij is daar zelf voor verantwoordelijk. Door desondanks patiënten te behandelen is een verzaking van zijn zorgplicht. Hij stelde op zeer lichtvaardige wijze diagnoses.

14:55  

Hij benadeelde ook verzekeringsmaatschappijen die ten onrechte Exelon vergoedden.

14:55  

De bewezen feiten hebben gedurende een lange periode plaatsgevonden. JS is door het bestuur van het MST gewaarschuwd en in 2003 weggestuurd. Tocht leidden waarschuwingen niet tot verbetering. Hij betrok derden bij zijn foute handelen door bijvoorbeeld op naam van anderen medicijnen aan te vragen.

14:54  

Als arts heeft hij de gezondheid van acht patiënten benadeeld. vervalste testen om Exelon te krijgen. De zeer ernstige gevolgen zijn geweest dat Marianne Vial zelfmoord pleegde en dat zeven patiënten nog altijd de gevolgen ervaren. JS is daarvoor verantwoordelijk.

14:52  

De rechtbank komt nu toe aan de eindconclusie.

14:52  

Verduistering van 80.000 euro van een onderzoeksstichting, deels verjaard.

14:51  

Valsheid in geschrifte om Exelon te verkrijgen, bewezen.

14:51  

Dan de diefstal van receptenl.  Bewezen.

14:50  

Dan de laatste patiënt, namelijk Weijers, die de diagnose  MS kreeg. JS liet na een mri van het ruggenmerg te laten doen. De patiënt bleek later een nekhernia te hebben. Ondanks contra-indicaties ging hij door met de behandeling voor MS. Hij aanvaardde de kans op benadeling van de gezondheid. Weijers bleef met ernstig fysiek en psychisch letsel achter. Hij is niet meer in staat om te werken. Regelmatig heeft hij een doodswens. Hij zit in een rolstoel. JS is schuldig.

14:45  

De rechtbank concludeert dat JS schuldig is aan zwaar lichamelijk letsel van mevrouw Y.

14:44  

Dan de zaak van mevrouw Y. (die anoniem wil blijven). Zij slikte steeds meer Exelon tot ze de pijn niet meer kon verdragen. Ook hier is weer sprake van opzettelijk benadeling van de gezondheid.

14:42  

Frölich nam ongeveer 4.000 tabletten Exelon in, rekende haar echtgenoot ooit uit. De bijwerking bracht zwaar lichamelijk en psychisch letsel met zich mee. Ook hier is volgens de rechtbank sprake van het schenden van de zorgplicht op ernstige wijze. JS handelde opzettelijk. De patiënte heeft nog altijd last van restverschijnselen. Ze werd voor haar werk afgekeurd. JS is schuldig voor dit  feit.

14:38  

De zaak van mevrouw Frölich die de onjuiste diagnose Alzheimer kreeg. Advocaat Van Gaal is gestopt met het maken van aantekeningen en legt zijn hoofd in een hand.

14:35  

Dan de zaak van patiënt X. (die anoniem wil blijven). Ook dat is weer hetzelfde verhaal. JS trekt diepe rimpels, vouwt de handen en buigt het hoofd. Hij knijpt zijn lippen samen. Hij hoort dat hij schuldig is aan het zwaar lichamelijke letsel bij X.

14:28  

Conclusie rechtbank: Ook bij Mulder is er sprake van zwaar lichamelijk en psychisch letsel door JS.

14:26  

De zaak Hennie Mulder. Het is hetzelfde verhaal: foute diagnose alzheimer, niet gewezen op de risico’s van Exelon. Geen goede follow up. Negeren van uitslagen. JS voldeed niet aan de destijds geldende richtlijnen voor diagnostiek bij dementie. Ook bewust aanvaarden van de aanmerkelijk kans dat hij de gezondheid van Mulder zou benadelen. Opzet dus. Mulder gebruikte bijna drie jaar Exelon, vijf jaar lang dacht hij Alzheimer te hebben. Hij ontwikkelde een aanpassingsstoornis waarvan hij niet meer kon herstellen.

14:20  

JS zit er stil bij. Advocaat Van Gaal maakt aantekeningen. De rechter neemt een slokje water.

14:19  

De zaak Wim van Losser is een herhaling van die van De Haan. Ook hier is de opzet van ondeugdelijk medisch handelen bewezen. De gevolgen ervan waren groot. Klachten verergerden. Hij voelt zich nog altijd gevangene van de foute diagnose alzheimer en voert nog altijd een strijd tegen het ziekenhuis MST. Zijn gezondheid is door JS benadeeld. Het geconstateerde letsel is ook hier juridisch te duiden als zwaar lichamelijk letsel. Ook hier is er volgens de rechtbank een causaal verband.

14:16  

Het lijkt er kortom op dat de rechtbank alle zaken bewezen gaat achten waarbij het gaat om toebrengen van zwaar lichamelijk en psychisch letsel. Alleen de nog zwaardere variant van het in hulpeloze toestand brengen, wat ook ten laste is gelegd, wordt bij de meesten niet bewezen. Dat is alleen aan de orde in de zaak van Marianne Vial.

14:13  

Ja, er is een causale relatie. De rechtbank acht JS kortom schuldig aan zwaar lichamelijk letsel en psychisch lijden bij patiënt Freddie De Haan.

14:10  

De behandeling met Exelon heeft lichamelijke bijwerkingen en ernstige psychische en psychiatrische gevolgen gehad. Het had gevolg tot de breuk van het huwelijk en vervolgens tot depressiviteit. Er is sprake van langdurige ontregeling door niet voorgeschreven medicijngebruik. Dat is zwaar lichamelijk letsel. Is er ook sprake van een causaal verband?

14:08  

Deed JS dat ook opzettelijk? Ja, zegt de rechtbank. De kans op fouten was aanmerkelijk door onder meer zijn solistische handelen. HIj heeft zijn zorgplicht op ernstige wijze geschonden. Hij wist van het speculatieve karakter van zijn diagnose. Hij deelde de ziekte als stelligheid mee en voorspelde de funeste gevolgen. De opzet is bewezen. Maar is er sprake van zwaar lichamelijk letsel?

14:06  

De zaak Freddie de Haan. Verdachte stelde een foute diagnose alzheimer en schreef Exelon voor. Hij liet na De Haan te informeren over de risico’s en bijwerkingen. De Haan kreeg niet alle info uit onderzoeken en vroeg daarom geen second opinion. JS heeft nagelaten voor een goed follow up te zorgen. Hij heeft het epileptisch ziektebeeld onbehandeld gelaten. De gezondheid van De Haan is dus opzettelijk benadeeld.

14:02  

De rechtbank gaat verder met de zaken van andere slachtoffers. Rechter Bordenga gelooft niets van het verweer dat JS niet dacht aan werkelijke alzheimer, maar aan een zeer vroege fase daarvan. Hij was stellig in  zijn mededeling dat ze leden aan alzheimer.

13:58  

De zwaarste aanklacht is dus bewezen. Namelijk dat JS schuldig is aan de zelfmoord van Marianne  Vial.

13:58  

Ook toen zij werd ontslagen uit het ziekenhuis en aan haar lot werd overgelaten, is JS verantwoordelijk. Allesoverziend vindt de rechtbank de dood van Vial toe te rekenen aan de behandelaar JS.

13:56  

JS heeft de dodelijke en onafwendbare gevolgen van de ziektes Alzheimer en MSA over haar afgeroepen. Daardoor zijn er bij haar doodsangsten ontstaan. Er is een rechtstreeks verband met de zelfmoord en de gedragingen van JS.

13:53  

JS heeft in de zaak Vial zijn beroepsnormen op ernstige wijze geschonden. Hij heeft haar het medicijngebruik opgedrongen. Ze is daardoor lang doorgegaan met de behandeling met medicijnen die haar ziek maakten. Hij heeft zich willen en weten blootgesteld aan het benadelen van haar gezondheid. Maar is er ook een verband met haar zelfmoord?

13:52  

Maar deed hij dat met opzet? Had hij moeten weten dat de medicijnen verkeerd zouden uitpakken? Rechter Bordenga haalt aan dat ook JS twijfelde over de diagnose. VOlgens de rechtbank was hij onzorgvuldig door de casus bij zichzelf te houden. De kans dat de medicijnen fout zouden uitpakken en dat Vial schade zou ondervinden, heeft de verdachte volgens de rechtbank bewust aanvaard.

13:49 Updated : 13:50  

In de zaak van mevrouw Marianne Vial acht de rechtbank bewezen dat hij grote fouten heeft gemaakt. De diagnose msa en  alzheimer was onjuist. Het voorschrijven van medicijnen in combinaties was ondeugdelijk, JS schonk onvoldoende aandacht aan de bijwerkingen en informeerde niet over de risico’s. Aantekingen in het dossier zijn onvoldoende. Er was geen sprake van een passende  follow-up. Vial raakte daardoor ziek. De rechtbank acht bewezen dat haar gezondheid daardoor benadeeld is.

13:45  

Dat de patiënten behandeling en hulp nodig hadden staat niet ter discussie. Maar beoordeelt moet worden of de patiënten in staat waren een andere keuze te maken daan naar Jansen Steur toe te gaan of te blijven. Dat konden de patiënten volgens de rechtbank wel. De hulpeloosheid van de patiënten kan niet worden bewezen en daarom vervallen tal van feiten uit de ten laste legging. Er komt dus een vrijspraak op veel punten.

13:43  

Nu de vraag of de feiten kunnen worden bewezen. Eerst gaat de rechter in op het in opzettelijk in hulpeloze toestand brengen met zwaar lichamelijk letsel en psychisch letsel tot gevolg.

13:42  

De vermogensfeiten (diefstal van 80.000 euro, ontvreemding van receptenblokken en  vervalsen van recepten) zijn evenmin vermaard. Daarbij speelt ook het maatschappelijk belang een rol. Het OM is ontvankelijk in de vervolging.

13:40  

De ten laste gelegde feiten zijn niet verjaard.

13:38  

Bordenga brengt de ten laste legging in herinnering. Hij gaat eerst in op het verweer van de advocaat dat de zaken zijn verjaard en dat daarom het OM niet ontvankelijk moet worden verklaard.

13:36  

Hij leest een samenvatting voor, omdat het geheel te groot is. Hij heeft anderhalf uur nodig.

13:36  

Rechter Marcel Bordenga vraagt de fotografen de zaal weer te verlaten. en begint aan de uitspraak.

13:35  

Jansen Steur en advocaat Frank van Gaal kokmen binnen. Jansen Steur heeft een gele stropdas, een zwart pak en een lichtblauw overhemd. De rechtbank (de drie rechters komen binnen).

13:32  

Fotografen mogen even naar binnen om straks de binnenkomst van de rechters vast te leggen. Daarna moeten ze de zaal weer verlaten. Er is geen toestemming voor een foto van Jansen Steur van achteren kijkend naar rechter Bordenga als die het vonnis voordraagt. Een verzoek voor die foto is afgewezen.

13:30  

Natuurlijk is ook  Yme Drost aanwezig, de letselschade-expert die de belangen van bijna 200 slachtoffers heeft behartigd. Zonder hem zou er geen zaak zijn geweest.

13:29  

Publiek is boven in de rechtszaal gaan zitten achter het gepantserde glas. Er zitten daar ongeveer dertig belangstellenden. De bode roept nu de slachtoffers en de verdachte binnen.

13:25  

Volgens Rob Vorkink van RTV Oost verwacht Jansen Steur een slechte uitkomst. Dat zou hij hebben geroepen bij het naar binnen gaan.

13:24  

Jansen  Steur is net aangekomen bij de rechtbank.

13:22  

Voor het gerechtsgebouw staan drie satelietwagens. Aan de achteringang hebben zich fotografen en cameramannen opgesteld om een eerste glimp op te vangen van Jansen Steur.

13:19  

Bijzonder is dat voor het vonnis de zus van Marianne Vial uit Frankrijk aanwezig is. Marianne Vial pleegde zelfmoord na behandeling door Jansen Steur. Het Openbaar Ministerie acht een relatie tussen behandeling en zelfmoord  bewezen. Daarmee is het de zwaarste beschuldiging in het strafproces.

13:17  

De pers zit weer in een aparte ruimte en volgt via videoverbinding de uitspraak. Woordvoerder Jaap Otten van de rechtbank zegt dat de verwachting is dat het vonnis driekwartier tot een uur doort.

13:16  

Over een kwartiertje begint rechter Marcel  Bordenga aan het voorlezen van het vonnis tegen oud-neuroloog Jansen Steur. Er zijn tientallen journalisten aanwezig en ook zeer veel slachtoffers, die uiterst gespannen zijn.

09:31  

Volg hier vanaf 13.30 het liveverslag van het vonnis. Journalisten Frank Timmers en Lucien Baard zijn ter plekke.

Powered by 24LiveBlog

© Tubantia, op dit artikel rust copyright.

 Media


Jansen steurmst
vonnis

Meer Jansen Steur

  1. Jansen Steur schuldig aan zelfdood patiente
  2. Jansen Steur: ‘We moeten met z’n allen verder’
  3. Live: Strafzaak Jansen Steur (slotwoord)
  4. Advocaat vraagt vrijspraak voor Jansen Steur
  5. Live: Strafzaak Jansen Steur
  6. Live: Strafzaak Jansen Steur

21 strafbare feiten
De voormalig neuroloog van het Medisch Spectrum Twente in Enschede wordt verdacht van 21 strafbare feiten. Het gaat onder meer om het opzettelijk in een hulpeloze toestand brengen en laten van patiënten die zwaar lichamelijk en psychisch letsel opliepen. Een van hen pleegde zelfs zelfmoord, volgens het Openbaar Ministerie als gevolg van een foute diagnose en een fatale behandeling met medicijnen. Ook wordt Jansen Steur verdacht van diefstal, verduistering en valsheid in geschrifte.

Liveverslag
Journalisten Lucien Baard en Frank Timmers zullen vandaag vanaf 13.30 in de rechtbank aanwezig zijn en verslag doen van het vonnis. Wilt u alles nog even terug lezen over de strafzaak Jansen Steur? Bekijk dan het hele dossier.​