Dr Sandra Radema dossieronderzoek UMCN: Nijmeegse oncoloog maakte ernstige fouten bij 45 patiënten

Nijmeegse oncoloog maakte ernstige fouten bij 45 patiënten

Een oncoloog van het academische Radboudumc in Nijmegen heeft ernstige fouten gemaakt bij de behandeling van 45 patiënten. In drie gevallen is er volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) sprake van een calamiteit, waardoor de patiënt ernstige schade heeft opgelopen of zelfs is overleden. Die drie gevallen worden nog nader onderzocht, aldus het Radboudumc dinsdag.

De betrokken oncoloog is in augustus vorig jaar op non-actief gesteld, toen er klachten van patiënten en collega-specialisten binnenkwamen over haar functioneren. De kankerspecialist werkte toen al zeven jaar in het Nijmeegse ziekenhuis.

Onderzoek naar 288 dossiers

Het Radboudumc wilde de arts in december ontslaan, maar dat wees de kantonrechter af. Die vond dat er gewacht moest worden op het resultaat van onderzoek naar 288 patiëntendossiers van de specialist. Uit dat onderzoek is nu gebleken dat de vrouw sinds mei 2017 naast de 45 ernstige fouten in nog eens 83 zaken problemen heeft veroorzaakt, maar die zijn opgelost zonder dat de patiënt daar nadeel van ondervond. In 160 gevallen handelde zij goed.

Patiënten die nog onder behandeling waren bij de oncoloog zijn in augustus vorig jaar overgeheveld naar een andere specialist. Het Radboudumc informeert sinds vorig najaar alle betrokken oud-patiënten of nabestaanden, eventueel via hun huisarts. Buiten de drie gevallen die nader worden onderzocht valt niet meer vast te stellen of er patiënten zijn overleden door het handelen van de arts. “Het gaat om mensen die sowieso al heel erg ziek zijn of waren”, aldus de ziekenhuiswoordvoerder.

Maatregelen genomen

Het Nijmeegse ziekenhuis wil niet zeggen hoe de oncoloog in de problemen is gekomen. Er zijn maatregelen genomen die dergelijk disfunctioneren van specialisten in het vervolg eerder aan het licht moeten brengen. Een door het ziekenhuis ingesteld hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter dient op 1 juli 2020 bij het Gerechtshof in Arnhem. (ANP)
————

31 maart 2020 www.radboudumc.nl 

Het Radboudumc heeft het onderzoek van de patiëntendossiers van de op non-actief gestelde internist-oncoloog afgerond. Eind vorig jaar verschenen hierover berichten in de media. Het onderzoek bevestigt de eerdere conclusie van het Radboudumc van disfunctioneren op communicatief, organisatorisch en medisch inhoudelijk vlak.

Uitkomsten onderzoek

Het Radboudumc informeerde in september 2019 de IGJ over verschillende klachten met betrekking tot het functioneren van de arts en het tot dan toe gedane onderzoek naar haar handelen. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie startte in overleg met de IGJ eind september 2019 een onderzoek naar alle dossiers van patiënten waarvan de arts hoofdbehandelaar is geweest. Het betreft de periode mei 2017 tot en met augustus 2019. De resultaten van dit onderzoek zijn beoordeeld door een onafhankelijke externe deskundige.

De dossiers zijn in het kader van het onderzoek gerangschikt in vier categorieën. Categorie 1 staat voor goede zorg. Categorie 2 voor zorg die beter kon. De zorg was voldoende, maar er waren problemen die opgelost zijn of geen objectief nadeel hebben opgeleverd voor de patiënt. Categorie 3 voor ernstige fouten op medisch-inhoudelijk, communicatief of organisatorisch vlak. De zorg was onvoldoende. Categorie 4 voor een (mogelijke) calamiteit (volgens de definitie van de IGJ).

In totaal zijn 288 dossiers van patiënten onderzocht. Dit is het resultaat en na beoordeling door de externe deskundige:

  • Categorie 1: 55,2% (160 patiëntendossiers)
  • Categorie 2: 28,8% (83 patiëntendossiers)
  • Categorie 3: 14,6% (42 patiëntendossiers)
  • Categorie 4: 1% (3 patiëntendossiers)

Communicatie met patiënten

Wat hebben we gedaan en doen we richting (oud-)patiënten/nabestaanden met deze informatie?

  • De patiënten die in september 2019 nog bij ons op de polikliniek in behandeling waren, werden toen al ingelicht door de nieuwe (hoofd)behandelaar.
  • Een aantal patiënten en nabestaanden benaderden ons actief in het najaar 2019. Met ieder van hen zijn gesprekken gevoerd, telefonisch of persoonlijk met het afdelingshoofd. Zij hebben informatie gekregen en antwoorden op hun vragen.
  • Patiënten bij wie onzorgvuldige zorg plaatsvond en die niet meer bij ons een afspraak hebben of nabestaanden van patiënten die overleden zijn, benaderen we via hun huisarts.

Verdere maatregelen

Het Radboudumc betreurt de ontstane situatie voor patiënten en nabestaanden. Om herhaling te voorkomen zijn er naar aanleiding van het afgeronde onderzoek verdere maatregelen genomen. Klachten en incidenten bespreken specialisten vaker gezamenlijk. En zij maken vaste afspraken om in elkaars dossiers van patiënten te kijken om kwaliteit en veiligheid nog meer te waarborgen. Er is hiervoor een verbeterplan gemaakt. Ook komen er extra checks rond registratie van medisch specialisten. De Raad van Bestuur heeft als gevolg van deze casus opdracht gegeven voor een extern onderzoek naar het ontstaan en het verloop van deze casus om ervan te leren, zowel op de afdeling als in het hele Radboudumc.

Hoger beroep

Nu het onderzoek is afgerond heeft het Radboudumc hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de kantonrechter. Eind december wees de kantonrechter het verzoek van Radboudumc af om de betreffende arts te ontslaan. De rechter oordeelde dat het onderzoek naar alle patiëntendossiers nog niet afgerond was en dit eerst moest worden afgewacht. Hieraan is nu voldaan. De resultaten van dit onderzoek bevestigen de eerder door het Radboudumc getrokken conclusie over het functioneren van de arts. In afwachting van de uitspraak van de rechter blijft de op non-actiefstelling gehandhaafd.
———–

31 maart 2020

Medisch oncoloog Radboudumc ging tientallen keren in de fout

NIJMEGEN – Een medisch-oncoloog van het Radboudumc heeft de afgelopen jaren bij ruim veertig patiënten ernstige fouten gemaakt ‘op medisch-inhoudelijk, communicatief of organisatorisch vlak’.  Bij nog eens drie andere patiënten was de medisch-oncoloog verantwoordelijk voor een calamiteit of mogelijke calamiteit waardoor ze patiënten in gevaar heeft gebracht.

Het Radboudumc meldt dat dit is gebleken uit een onafhankelijk onderzoek door een externe deskundige. Deze beoordeelde het functioneren van de medisch oncoloog door 288 patiëntendossiers onder de loep te nemen.

,,Verkeerde therapiekeuzes, te laat of verkeerd reageren op lab-uitslagen, afspraken vergeten met patiënten en slechte manier van communiceren met patiënten”, somt een woordvoerder van het Radboudumc geconstateerde gebreken op.

De fouten zijn gemaakt in de periode van mei 2017 tot en met augustus 2019. Bij nog eens ruim een kwart van de onderzochte dossiers had de zorg beter gekund, zo oordeelt de deskundige. Voor meer dan de helft van de patiëntendossiers geldt dat niets op de behandelingen aan te merken was.

Geschorst

Het onderzoek vond plaats naar aanleiding van een ontslag van de kankerspecialist in december 2019. De medisch oncoloog werkte toen al een tijdje niet meer. Ze was geschorst door het ziekenhuis wegens vermeend disfunctioneren.

De kantonrechter oordeelde dat het ontslag onrechtmatig was, omdat het eigen onderzoek naar het functioneren van de arts nog niet was afgerond. Mogelijk had de oncoloog geen goede zorg verleend, maar het Radboudumc had dit op het moment van het ontslag nog onvoldoende aangetoond, vond de rechter.

Chemotherapie

Het ziekenhuis startte in april vorig jaar  2019 het onderzoek naar de arts die verantwoordelijk was voor chemotherapie voor kankerpatiënten met onder meer (slok-)darm- en maagkanker. Het Radboudumc was verbaasd over de rechterlijke uitspraak, omdat het toen, aldus een woordvoerder, al duidelijk was dat de arts vaker slecht werk had geleverd.

Patiënten die de afgelopen periode onder behandeling stonden van de arts, en oud-patiënten en nabestaanden die met de arts te maken hebben gehad, zijn vanaf september door het ziekenhuis ingelicht over het stopzetten van de behandelingen door de medisch-oncoloog.

In afwachting van de uitspraak in hoger beroep, aangespannen door het Radboudumc, blijft de kankerspecialist op non-actief. Radboudumc en Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd beraden zich op verder onderzoek naar de (mogelijke) calamiteiten.
———

zie ook bericht www.sin-nl.org dd 20 dec. 2019 mbt afwijzing verzoek tot ontslag door UMCN