Bruin, Cees W. de – orthopeed Waterlandziekenhuis Purmerend

4. Reactie Zorgbelang Noord-Holland
Het ziekenhuis beschrijft het proces over de opvang van patiënten na het vertrek van De Bruin. Op papier is dit een goede procedure. Onze ervaring is dat veel patiënten het niet als een goede procedure hebben ondervonden, zoals blijkt uit ons onderzoek. Zij hebben zich niet serieus genomen gevoeld in het leed dat hen is aan gedaan. Hieronder daarom een aantal kanttekeningen bij punten uit de notitie.

De stand van zaken zoals het ziekenhuis die beschrijft doet geen recht aan de signalen die patiënten via Zorgbelang Noord-Holland hebben gemeld.
Naar aanleiding van de voortdurende stroom van signalen heeft Zorgbelang Noord-Holland onderzoek gedaan onder de gedupeerde patiënten. Uit dit onderzoek blijkt dat de activiteiten van het ziekenhuis tijdens de informatiefase niet alle patiënten bereikt hebben.

Patiënten geven onder andere aan het bericht van het ontslag van De Bruin zelf in de krant te hebben moeten lezen, zelf een andere behandelaar te hebben moeten regelen of geen brief te hebben ontvangen van het ziekenhuis. Naar aanleiding van de persconferentie van 29 juli en de brief die aansluitend door het ziekenhuis verstuurd is aan patiënten, heeft Zorgbelang Noord-Holland geadviseerd om patiënten expliciet te benaderen met een uitnodiging voor een gesprek. Dit advies is niet ter harte genomen.

In de brief is het instellen van het nazorgteam en het telefoonnummer van het team gemeld en daarmee het initiatief aan de patiënt gelaten om contact op te nemen. In het begin bleek het bestaan van het nazorgteam bij de telefonisten van het ziekenhuis niet bekend. Door het ziekenhuis is verder de suggestie gewekt dat patiënten die hun verhaal al bij de klachtencommissie hadden gedeponeerd, niet meer in gesprek hoefden met het nazorgteam. De verwarring hierover is nog vergroot doordat de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie ook lid is van het nazorgteam. Het doel van het nazorgteam is niet voldoende duidelijk gemaakt.

Een aantal patiënten heeft een gesprek gevoerd met het nazorgteam en daarvan een verslag ontvangen. Uit ons onderzoek blijkt dat dit verslag niet altijd overeenkwam met de inhoud van het gesprek zoals de patiënt dat beleefd heeft. Uit ons onderzoek blijkt dat het vertrouwen van patiënten in een goede klachtafhandeling is afgenomen omdat de procedure erg lang duurt en de meeste patiënten geen idee hebben wanneer ze een uitspraak kunnen verwachten.

“Het is goed dat De Bruin is ontslagen omdat hij een risico vormde voor het ziekenhuis” .

Er is echter onvoldoende aandacht geweest voor het patiëntenperspectief waardoor er veel klachten zijn over het proces. Deze hadden voorkomen kunnen worden door een open communicatie met patiënten om in vertrouwen samen tot een oplossing te komen. Zorgbelang Noord-Holland is blij dat het ziekenhuis verbeteracties inzet.

Wij willen twee dingen benadrukken:

  1. De nazorg aan de gedupeerden dient veel nadrukkelijker het zoveel mogelijk compenseren van aangedaan leed als uitgangspunt te hebben en het ziekenhuis dient daarin snel en doeltreffend te handelen.
  2. Duidelijk moet worden hoe de verbeteracties zorg dragen voor sneller en adequater ingrijpen bij soortgelijke gevallen in de toekomst.