Bruin, Cees W. de – orthopeed Waterlandziekenhuis Purmerend

3. Hieronder vindt u de reactie van het Waterlandziekenhuis op de uitzending van Tros Radar over dr. De Bruin.
Daaronder vindt u de reactie van verzekeraar Zorgbelang, op het verhaal van het ziekenhuis.

(SIN-NL: zorgbelang is geen verzekeraar)
bron: Reactie Waterlandziekenhuis

Eerste fase
Op 9 maart 2010 kreeg orthopeed de heer C.W. De Bruin, lid van de maatschap orthopedie gevestigd in het Waterlandziekenhuis, twee berispingen opgelegd door het medisch tuchtcollege. Eén voor zijn gebrekkige dossiervorming en één voor het feit dat de betrokken chirurg, gelet op de risico’s van de behandeling, meer aandacht had behoren te besteden aan de voorlichting aan patiënten.

Naar aanleiding van de berispingen stelde de raad van bestuur van het Waterlandziekenhuis een onafhankelijk onderzoek in naar de door De Bruin gehanteerde operatieve behandelmethode bij patiënten met rugproblemen en de voorlichting daaromtrent. In overleg met de betrokken specialist werd besloten tot opschorting van zijn operatieve rugingrepen. Eind juli 2010 is het onderzoek afgerond. Op basis van de resultaten en de daaruit voortvloeiende rapportage heeft de raad van bestuur het toelatingscontract met dhr. De Bruin beëindigd.

Informatiefase Maart-juli 2010
In deze periode zijn de patiënten die onder behandeling waren bij De Bruin of die een afspraak hadden staan, benaderd door de polikliniek orthopedie of het Rugcentrum. Het Rugcentrum is verbonden aan het Waterlandziekenhuis.

De algemeen orthopedische patiënten die al een afspraak hadden op het spreekuur van De Bruin, hebben een brief gekregen waarin is aangegeven dat de afspraak met De Bruin niet door kon gaan en hebben een alternatief aangeboden gekregen bij een andere orthopeed. Het Rugcentrum heeft telefonisch contact opgenomen met alle patiënten die bij De Bruin onder behandeling waren. Aan deze patiënten is gevraagd of ze naar een andere specialist in ons ziekenhuis verwezen wilden worden.

Patiënten die nog onder behandeling stonden van De Bruin en graag een second opinion wilden, zijn eerst gezien door een andere specialist van het Rugcentrum om een goede doorverwijzing naar een ander ziekenhuis te kunnen verzorgen.

Omdat nog niet helder was of De Bruin als orthopeed aan het Rugcentrum verbonden zou blijven, heeft een aantal patiënten ervoor gekozen de ontwikkelingen af te wachten en afgesproken met het ziekenhuis dat zij in een latere fase gebeld zou worden. Ook enkele patiënten van de poli orthopedie wilden graag de ontwikkelingen afwachten en heeft eenzelfde afspraak met het ziekenhuis gemaakt.

Juli 2010-heden
Nadat in juli 2010 de toelatingsovereenkomst met De Bruin door het ziekenhuis is beëindigd, zijn de patiënten die de ontwikkelingen wilden afwachten, gebeld en is hen aangeboden om te helpen met de bemiddeling naar een andere specialist.

De uitkomsten hiervan zijn zorgvuldig geregistreerd. Een aantal patiënten is doorverwezen naar andere gespecialiseerde rugcentra en is daar in behandeling gegaan. Daar waar een patiënt geconfronteerd wordt met een wachtlijst in een ander centrum, treedt het Waterlandziekenhuis in overleg om alsnog tot een oplossing te komen.

Op 29 juli heeft het ziekenhuis een persconferentie gegeven en dezelfde dag is er een brief verstuurd naar patiënten die op de wachtlijst stonden, de patiënten die bekend waren bij de klachtencommissie, de patiënten die bekend waren bij Zorgbelang, patiënten die zich hadden aangemeld om deel te nemen aan het onafhankelijke onderzoek en de huisartsen in de regio.

In deze brief is men op de hoogte gesteld over de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek en het besluit om de toelatingsovereenkomst van De Bruin te beëindigen. Er zijn ook patiënten telefonisch op de hoogte gesteld.

Er is een speciaal telefoonnummer van het nazorgteam bekend gemaakt, waar mensen terecht konden met hun vragen. Mensen die twijfels hadden en bijvoorbeeld behoefte hadden aan een second opinion hebben contact met ons opgenomen.

Patiënten die direct verwezen wilden worden naar een andere specialist voor een second opinion, zijn direct in contact gebracht met het Rugcentrum of de poli orthopedie. Patiënten die een klacht wilden indienen, zijn direct in contact gebracht met de klachtencommissie.

Aan patiënten die een claim wilden indienen, is de procedure uitgelegd.
Op diverse momenten heeft het ziekenhuis de huisartsen in de regio op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen. Ook zijn er gesprekken gevoerd met Zorgbelang Noord-Holland. De cliëntenraad van het ziekenhuis en de Inspectie voor de Gezondheidszorg werden en worden periodiek geïnformeerd.

Nazorgteam
Alle (ex)patiënten die zich na de persconferentie bij het ziekenhuis hebben gemeld, hebben een gesprek aangeboden gekregen met een nazorgteam. Het nazorgteam heeft gesprekken gevoerd met patiënten, waarbij afhankelijk van de uitkomst van het gesprek een second opinion is aangeboden, dan wel psychosociale hulp of uitleg over de procedure als men een klacht wilde indienen. Van het nazorggesprek heeft een ieder een verslag ontvangen.
Aan de patiënten die een gesprek hebben gehad bij het nazorgteam is de vraag gesteld of zij wilden deelnemen aan een groepsgesprek met de raad van bestuur van het Waterlandziekenhuis.

In november 2010 hebben er groepsgesprekken plaatsgevonden met de raad van bestuur in aanwezigheid van de Cliëntenraad en de klachtenbehandelaars.

Het ziekenhuis heeft deze gesprekken als constructief ervaren. De door de deelnemers uitgebrachte adviezen worden meegenomen in het verbetertraject in het ziekenhuis.

Eind november 2010 zijn we gestart met een speciaal nabelteam. In eerste instantie zijn patiënten waarvan het nazorgtraject is afgerond door dit team gebeld met de vraag of zij voldoende ruimte hebben gehad om hun verhaal te doen en of het ziekenhuis nog iets voor hen kon betekenen.

Mede op advies van Zorgbelang Noord-Holland zal het nabelteam deze maand alle patiënten die een klachtenprocedure hebben lopen in het ziekenhuis bellen met de vraag of de procedure tot zover duidelijk is en hen op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen.

Klachten/klachtencommissie
De klachtencommissie is in menskracht uitgebreid. Er zijn op dit moment 88 klachten ontvangen.
Op 3 recent ingediende klachten na, zijn op dit moment alle klagers gehoord en hebben zij – of ontvangen zij binnenkort – een verslag ter becommentariëring. Na goedkeuring van het verslag door de patiënt wordt de klacht in het kader van hoor en wederhoor ter reactie voorgelegd aan De Bruin.

In 80% van de aan hem voorgelegde klachten heeft De Bruin een reactie gegeven. Als de reacties zijn uitgewisseld, gaat het dossier naar de klachtencommissie ter behandeling.

Claims
Er zijn vanaf maart 2010 61 claims ingediend door patiënten. De claim afhandeling vindt plaats door verzekeraar Centramed. Op instigatie van het Waterlandziekenhuis is er inmiddels elke 14 dagen contact met Centramed over de voortgang van de claimafhandeling en de eventuele belemmeringen hierin. Gezien de complexiteit van de materie kan een claim langer duren dan de patiënt wenselijk acht. Het ziekenhuis en Centramed spannen zich daarom in om de juiste balans te vinden tussen zorgvuldigheid enerzijds en snelheid anderzijds.

Interne maatregelen
Het Waterlandziekenhuis heeft voorbereidingen getroffen voor de instelling van een Centrum voor Kwaliteit en Veiligheid. Alle veiligheids- en kwaliteitssystemen/procedures van het ziekenhuis worden doorgelicht.