Bredase kinderpsychiater G. Bonroy mag geen nieuwe patiënten meer aannemen

IGJ aanwijzing Bonroy Kinder en Jeugdpsychiatrie Breda december 2018

G A H Bonroy Reactie op aanwijzing Praktijk voor psychiatrie G.A.H. Bonroy

Bredase kinderpsychiater mag geen nieuwe patiënten meer aannemen

Met de zorg van de Bredase kliniek Bonroy Kinder- en Jeugdpsychiatrie is het zo slecht gesteld dat er geen nieuwe patiënten aangenomen mogen worden. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg zijn er tekortkomingen op het gebied van deskundigheid, het voorschrijven van medicijnen en het bijhouden van patiëntendossiers.

Daardoor ontstaan risico’s voor de kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid. Bonroy is een gespecialiseerde praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie, waar één psychiater werkt. Patiënten die bij hem in behandeling zijn zullen worden terugverwezen naar de huisarts of bij een andere jeugdpsychiater worden ondergebracht.

De psychiater laat weten dat hij zijn werkzaamheden eind 2018 zal beëindigen. “Meer zeg ik er niet over.” (ANP)


www.igj.nl

Aanwijzing voor Bonroy Kinder- en Jeugdpsychiatrie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Bonroy Kinder- en Jeugdpsychiatrie een aanwijzing gegeven. De praktijk mag geen nieuwe patiënten aannemen totdat de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn weggenomen.

Bonroy Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een praktijk voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in Breda. In de praktijk werkt één psychiater. Hij onderzoekt en behandelt kinderen en jeugdigen tussen de 2 en 26 jaar. De psychiater heeft aangegeven zijn werkzaamheden eind 2018 te beëindigen. De aanwijzing die de inspectie heeft gegeven geldt onverminderd.

De inspectie ging naar aanleiding van een melding vier keer op bezoek bij de praktijk. Tijdens deze bezoeken heeft de inspectie met de zorgverlener gesproken en patiëntdossiers bekeken. Daaruit bleek dat er tekortkomingen zijn in de thema’s deskundigheid, patiëntdossier en medicatieveiligheid. Bonroy Kinder en Jeugdpsychiatrie voldoet niet aan een aantal richtlijnen. Door niet te voldoen aan de inhoud van de richtlijnen, ontstaan risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Bonroy Kinder en Jeugdpsychiatrie krijgt drie maanden de tijd om vier verbeterpunten door te voeren. Als de zorginstelling niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

Documenten


https://www.bonroy.nl/aanmelding.php

G. A. H. Bonroy

Aanmelding door de ouders / voogd

Direct een kind of jongere aanmelden

Kinderen / jeugdigen tussen 2 jaar en 26 jaar kunnen aangemeld worden. Zij worden verwezen door de huisarts, medisch specialist, GGZ instelling of bureau Jeugdzorg. In principe is een verwijsbrief van de huisarts vereist. Voor jeugdigen onder de 18 jaar verloopt dit onder regie van de gemeentelijke instelling.

De ouders c.q. voogd melden het kind aan voor onderzoek en/of behandeling.

De zorgverlening valt onder de gespecialiseerde psychiatrie zorg GGZ. Er is in deze praktijk geen hulpaanbod voor de basis GGZ zorg. De huisarts maakt hiervoor onderscheid in zijn verwijsbrief.

In deze praktijk wordt geen “ernstige” verslavingsproblematiek behandeld. Er kan door de Kinder- en Jeugdpsychiater wel meegedacht worden waar een dergelijke behandeling wel plaats kan vinden.

Dit is een vrijgevestigde praktijk. Deze praktijk beschikt niet over een 24 uurs bereikbaarheid. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de geïnstitutionaliseerde GGZ / Paazpsychiatrie. Er zijn samenwerkingsafspraken met beroepsbeoefenaars,  voornamelijk Kinder- en Jeugdpsychologen en psychotherapeuten voor specifieke en gespecialiseerde behandeling.

G.A.H. Bonroy is BIG geregistreerd (nr. 59020125701) Kinder- en Jeugdpsychiater. Hij heeft een brede psychotherapeutische opleiding. Tevens is hij forensische Jeugdpsychiater.

AGB code zorgverlener is 03029297

AGB code praktijk is      03071529

Wet- en regelgeving betreffende een medische/psychiatrische behandeling van kind/jongere.

In de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de volgende besluiten opgenomen.

  • Voor kinderen onder de 12 jaar neemt de ouder of ouders de beslissing.
  • Voor jongeren tussen de 12 jaar en de 16 jaar mag het kind zelf mee beslissen over de behandeling, informatie etc.
  • Vanaf 16 jaar hebben jongeren dezelfde rechten betreffende de behandeling en informatie als de ouders.

In geval van gescheiden ouders met gedeeld ouderlijk gezag, hebben beide ouders beslissingsrecht en recht op informatie.

Behandelingsproces

Verwijzing door de huisarts is nodig. Eventueel medisch specialist of jeugdarts. Het onderzoek bestaat uit enkele gesprekken met kind en/os ouders. De (proces) diagnose wordt met de ouders besproken. In het onderzoek worden schoolinformatie en gezinsfactoren eveneens beoordeeld. Een behandelingspaln wordt geformuleerd. Gesprekken (psychotherapie / psychoeducatie) en medicatie behoren tot de mogelijkheden. Ook is verwijzing naar een psychologenpraktjk voor specifieke psychotherapie mogelijk. De beoordeling wordt geregeld geëvalueerd (voortgangsbespreking). De duur en frequentie van de behandeling is variabel.

 

Privacy

 

Niemand dan de behandelaar en betrokkene zelf en/of de gezaghebbende ouder hebben inzagerecht in het medische dossier.

Aan uw huisarts wordt (tenzij) u dit niet wilt bericht gestuurd.

Het medische dossier wordt 15 jaar bewaard. Tenzij betrokkene zelf anders verzoekt.

De praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). In dit verband is ook een klachtenregeling voorzien zoals bij wet vereist. Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met G.A.H. Bonroy bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kan u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kan de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de e-mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u kan op nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den-Haag. De Geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand andres:

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken – Postbus 90600 – 2509LP Den Haag.

www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).

 

Klik hier voor het klachtenregelement.