Adviezen

SIN-NL wijst artsen op hun verantwoordelijkheid en hun zorgplicht zie art 453 WGBO 
SIN-NL wil eerlijkheid over medische fouten en herstelbehandeling voor de slachtoffers,
structureel en individueel, op basis van de feiten en dialoog.
Erkenning openheid over medische fouten loont: zie verder

Adviezen bij gesprekken met artsen
Bereid U voor: na de medische fout Adviezen SIN-NL na de medische fout
Leidraad SIN-NL medische foutenChecklist aanwijzingen medische fouten
Lees onze website www.medischedossiers.com mbt Uw rechten als patient

De Letselschaderaad heeft, in navolging van SIN-NL, 15.7.2011 een nuttige website geopend met praktische adviezen over de gang van zaken na de medische fout, zie oa:
het gesprek met de arts na de medische fout

SIN-NL zet zich in voor goede en transparante gezondheidszorg, een algemeen belang.
Doel van onze adviezen is het verkrijgen en dus verschaffen van respectvolle medische zorg, dwz eerlijke informatie en adequate diagnostiek en behandeling aan zieke medemensen.
SIN-NL informeert en adviseert het volgende:
1. Aanwijzingen voor medische fouten gebaseerd op Baker et al. 2004, 170 (11) 1678 — Canadian Medical Association Journal Adverse Events study Canada.
Vaak is het onduidelijk of er sprake is van een medische fout, mede omdat de arts dit vrijwel altijd naar U zal verzwijgen, tenzij er sprake is van bv amputatie van een verkeerd been.
Indien na een medische behandeling de patient zieker wordt in plaats van beter, de arts vage informatie geeft, vrijwel geen diagnostiek doet of zich lang niet laat zien bij de patient, U zonder vervolgafspraak wegstuurt, weet U vrijwel zeker dat er sprake is van een medische fout.
Voor meer aanwijzingen, zie bovengenoemde lijst.

2. Leidraad Medische Fouten.
Wat te doen na de medische fout: mogelijkheden en beperkingen.

3. Patiënt informeer U zelve en vraag schriftelijk advies!
Er is maar één antwoord op de bezwaren van artsen tegen het raadplegen van internet door patiënten: meer informatie opzoeken op betrouwbare medische sites op internet en meer adequate vragen stellen aan artsen en……vooral opletten wat ze antwoorden. Het is zaak om goed te luisteren.
Het beste is zelfs om de arts zeer beleefd doch dringend te vragen om zijn antwoord aan U ter plekke op de computer te schrijven en U een kopie van zijn antwoord mee te geven. U kunt eventueel ook genoegen nemen met een uitstel van enkele dagen of een week, afhankelijk van de ernst van de situatie, voordat u een kopie van het antwoord ontvangt. Indien de arts aarzelt of weigert, dan kunt U ervan uitgaan dat hij of zij geen volledig, eerlijk of correct antwoord geeft.
Criterium voor een eerlijk en goed arts: geeft hij U ter plekke of binnen een week een juist antwoord op schrift op Uw vragen.
Zoals U wellicht weet achten wij het van belang dat het verslag van artsen van een consult, pas rechtsgeldig is na autorisatie, het zetten van een handtekening of paraaf van de betrokken patiënt. Dit voorkomt falsificatie achteraf.

Hieronder staan links naar betrouwbare medische informatie:
Merckmanual: informatie over ziektes en aandoeningen in het Nederlands: Medisch handboek Merck Manual.
Medline Plus: Informatie over medicijnen en aandoeningen in het Engels
Pubmed: wetenschappelijke informatie omtrent ziektes, aandoeningen en behandelingen in het Engels.
Let op: artsen en onderzoekers publiceren veelal hun positieve resultaten en succesverhalen. Indien behandelingen negatieve bijwerkingen of resultaten hebben, worden deze veelal niet gepubliceerd.
Wees derhalve gewaarschuwd.

4. Advies aan patiënten: stel relevante vragen over Uw gezondheidssituatie
Wat is de oorzaak? Hoe kreeg ik dit?
Welke gevolgen zal dit hebben voor mijn dagelijks leven?
Welke gevolgen zal het hebben voor bv de leden van mijn gezin?
Is behandeling genezing mogelijk, zo ja hoe?
Hoe lang kan dit duren?
Als U deze diagnose kreeg, welke vragen zou U nu stellen, dokter?
Als U deze diagnose kreeg, naar welke arts zou U dan gaan, dokter?
Zijn er dokters die het niet eens zijn met Uw diagnose?
Kunt U mij artikelen of boeken of internetsites aanbevelen over deze aandoening?
Zijn er andere patiënten met dezelfde aandoening waar ik contact mee kan opnemen?
Hebt U andere patiënten met dezelfde aandoening behandeld?
Is het zinvol om mijn leefwijze aan te passen, zo ja hoe?
Kunt U mij svp Uw informatie op schrift geven?
Wanneer is onze volgende afspraak?

5. Waarschuwingssignalen omtrent disfunctioneren van artsen en verpleegkundigen in het algemeen en in het bijzonder ten aanzien van slachtoffers van medische fouten in Nederland en in het buitenland.
Lees voor arts ook verpleegkundige.
Let op: het betreft hier vaak geen fouten doch een bewuste keuze omtrent de communicatie en behandeling van patiënten/ slachtoffers van medische fouten.

1. De arts maakt bezwaar tegen de aanwezigheid van bv familieleden
2. De arts geeft uitsluitend mondelinge informatie omtrent de medische situatie
3. De arts geeft na het consult GEEN schriftelijk verslag of advies brief mee
4. De arts geeft geen uitleg over Uw situatie, noch mondeling noch schriftelijk.
5. De arts heeft een onduidelijk en slecht leesbaar handschrift
6. De arts zet geen handtekening onder zijn brief
7. De arts geeft een recept voor medicijnen voor bv een week of zeer korte periode.
8, De arts geeft geen vervolgafspraak na afloop van het consult, hoewel Uw medische
conditie ernstig is.

6. Waarschuwingssignalen: Waneer U naar een arts gaat: 
1. Ga nooit alleen naar artsen en accepteer niet dat familie/vrienden weggestuurd worden
2. Vraag schriftelijke en goed leesbare informatie in een voor U begrijpelijke taal.
3 Accepteer geen onvoldoende gemotiveerd advies tot opname. ”Onderzoek” is te vaag.
Opnames leveren artsen en ziekenhuizen inkomsten en bovendien vrijwel volledige controle over de patiënt. Uiteraard hoort de ernst van Uw medische conditie de reden te zijn voor opname en niet financiële belangen van professionals in de gezondheidszorg.
4. Vraag om een handtekening onder brieven. Laat U niet wegsturen zonder handtekening.
5. Vraag indien noodzakelijk om een vervolgafspraak eventueel op korte termijn.
6. Ga indien noodzakelijk naar een andere arts of naar een ander ziekenhuis, liefst op aanbeveling van een patient/slachtoffer van een medische fout die bekend is met de gezondheidszorg aldaar.
7. Geef niet op! U hebt recht op goede respectvolle gezondheidszorg.

7. Waarschuwingssignalen: De zwarte lijst van slachtoffers van medische fouten en familieleden: oftewel de andere zwarte lijst. Meerdere artsen hebben ons bevestigd dat de medische sector zelf als het ware een zwarte lijst heeft van slachtoffers van medische fouten en hun familieleden. Deze zijn niet langer welkom als patient of worden aan het lijntje gehouden met zinloze onderzoeken.
Lees verder via de link hierboven.

8. Meld svp Uw ervaringen bij info@sin-nl.org zie Informatie Meldpunt SIN-NL.

Ter kennisname:
Rapport Stichting de Ombudsman:Overleven in de medische letselschadepraktijk 2008

inzake de positie van slachtoffers van medische fouten en nabestaanden bij medische letselschade en inzake de gang van zaken bij procedures tegen artsen en ziekenhuizen, alsmede aanbevelingen.