Advies NZa naar aanleiding van rapport zorgfraude (declaratiefouten) dec 2014

NZa: voorkom declaratiefouten bij ziekenhuizen en behandelcentra

In totaal ontdekten ziekenhuizen en behandelcentra door hun eigen onderzoeken voor 276 miljoen euro aan fouten in hun administraties van 2012 en 2013. Om declaratiefouten in de toekomst te voorkomen, pleit de NZa voor een periode van rust in de regels en een betere controle op declaraties door ziekenhuizen, zorgverzekeraars en accountants.

Ook de interne controle op en beheersing van correct declareren in de ziekenhuizen en behandelcentra kan en moet beter. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt het te prijzen dat ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra zich zo fors hebben ingespannen om foute declaraties uit het verleden te corrigeren.

Duidelijke regels
Correct declareren kan alleen als de regels glashelder zijn. De NZa werkte daar aan mee door vragen van ziekenhuizen en accountants over de toepassing van de regels in bijzondere situaties te beantwoorden. Ook maakt de NZa de regels voor het volgende jaar nu eerder bekend, zodat de ziekenhuizen ruim de tijd hebben om hun systemen aan te passen. In 2015 zal de NZa de regels niet meer aanpassen, zodat er rust komt in de administratie van ziekenhuizen. Vanaf 2016 integreren de NZa en DBC-onderhoud bovendien hun bestaande toelichtingen op de regelgeving. Dit geeft nog meer duidelijkheid.

Rol toezichthouder
Als ziekenhuizen en behandelcentra hun aanvullende omzetonderzoek volledig en toereikend hebben uitgevoerd en de NZa informeren over de uitkomsten ervan, dan kunnen zij ervan uitgaan dat dit voor de NZa voldoende is. Als er aanwijzingen zijn voor fraude of overtredingen van de wet, dan ligt dit anders. De NZa en het Openbaar ministerie zullen dan, zoals bekend, hun bevoegdheden op het gebied van toezicht en strafrechtelijke vervolging onverkort toepassen.

Verbeter controle op ziekenhuisnota’s
Daarnaast volgt de NZa nauwlettend of ziekenhuizen, zorgverzekeraars en accountants daadwerkelijk de benodigde afspraken maken om de controle van de omzet te verbeteren. Pas dan kan een herhaling van deze omzetonderzoeken in de toekomst worden voorkomen. De NZa ziet dat ziekenhuizen, accountants en zorgverzekeraars hier initiatieven voor ontplooien.
Ook het onderzoek van de NZa naar opmerkelijke declaraties in de zorg biedt handvatten om deze controles nog verder te verbeteren.

Breng het interne toezicht op orde
In ziekenhuizen en behandelcentra is structureel aandacht nodig van besturen en toezichthouders voor correct declareren. De interne beheersing, het toepassen van de regels en het toezicht houden op de naleving ervan kan beter, zo bleek ook uit onderzoek door KPMG in 2014. In de eerste helft van 2015 brengt de NZa opnieuw de stand van zaken hiervan in kaart. Is er onvoldoende verbetering bij de ziekenhuizen en behandelcentra, dan zal de NZa de minister van VWS vragen om extra toezichtsbevoegdheden op dit terrein.

Kijk voor meer informatie over de ‘schoon-schipactie’ in het dossier Ziekenhuiszorg en Toezicht en Handhaving. Ook kunt U de brief van de NZa aan de minister van VWS lezen met daarin de reactie van de NZa op de uitkomsten van het jaarrekeningentraject-zorgfraude