Advies Gezondheidsraad: Bewaartermijnen implantaatgegevens

Persbericht
Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
e. info@gr.nl
t. 070 340 75 20
www.gezondheidsraad.nl
Pagina 1 van 1
Gegevens over implantaten 115 jaar bewaren
De Gezondheidsraad adviseert voor gegevens over implantaten een bewaartermijn te hanteren van 115 jaar (gerekend vanaf de geboorte van de patiënt). Dit om te garanderen dat bij problemen met implantaten de dragers ervan altijd nog te achterhalen zijn. Het is onvoorspelbaar of en wanneer gebreken of bijwerkingen aan het licht komen. Dit schrijft de raad aan de minister voor Medische Zorg en Sport.
Sinds 2019 moeten zorgaanbieders gegevens over bepaalde implantaten doorgeven aan het Landelijk Implantaten Register (LIR). In dit register wordt vastgelegd welke implantaten door welke zorgaanbieder wanneer zijn geplaatst. Als zich een probleem voordoet met een implantaat informeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd de zorgaanbieders, die op hun beurt de dragers benaderen. Op dit moment geldt voor medische dossiers een bewaartermijn van minimaal 15 jaar. Dat volstaat niet voor gegevens over implantaten, vindt de raad.
De geadviseerde bewaartermijn heeft niet alleen betrekking op de gegevens in het LIR, maar betekent ook dat zorgaanbieders het deel van het medisch dossier dat betrekking heeft op het implantaat 115 jaar moeten bewaren. De geadviseerde termijn sluit aan bij de bewaartermijn die geldt voor instellingen die vallen onder de archiefwet, zoals academische centra. Zij moeten kerngegevens uit het medische dossier al 115 jaar bewaren.
Implantaten waarvoor dit geldt zijn bijvoorbeeld gewrichtsimplantaten, hartimplantaten, hersen- en neurostimulatoren, medicatiepompen, gehoorimplantaten, vaatimplantaten, implantaten voor plastische chirurgie, incontinentie-, urologische en gynaecologische implantaten. Sommige implantaten blijven in principe levenslang in het lichaam zitten. In de praktijk is gebleken dat er altijd onvoorziene onvolkomenheden aan het licht kunnen komen. Voorbeelden zijn falende elektroden voor pacemakers, lekkende borstimplantaten, ingroeiende bekkenbodem- en liesbreukmatjes en heupprotheses die metaalslijpsel verspreiden. Voor sommige protheses geldt dat bijwerkingen zich pas jaren na verwijderen van het implantaat kunnen openbaren. Ook neemt voor een aantal implantaten het risico op complicaties toe naarmate ze langer in het lichaam zitten.
De publicatie Bewaartermijn implantaatgegevens (nr. 2019/05) is te downloaden van www.gezondheidsraad.nl. Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt Eert Schoten, tel. 06 462 36 998, e-mail: ej.schoten@gr.nl.


Gegevens over implantaten zouden 115 jaar bewaard moeten worden, gerekend vanaf de geboorte van de drager van het implantaat. Op die manier kunnen zij altijd opgespoord worden als zich een probleem voordoet met het implantaat. Dat kan ook nog gebeuren als het implantaat al uit het lichaam is verwijderd. De bewaartermijn zou moeten gelden voor de gegevens in het Landelijk Implantaten Register en voor het gedeelte van het medische patiëntendossier dat betrekking heeft op het implantaat.
Op dit moment bedraagt de bewaartermijn voor medische dossiers minimaal vijftien jaar.

advies Bewaartermijn implantaatgegevens 14 05 2019 PDF

samenvatting advies Bewaartermijn implantaatgegevens PDF