Nabestaande en Sophie Hankes SIN-NL bij Hart van Nederland over Ruwaard van Putten

Op 17 november 2012 zond Hart van Nederland een korte documentaire uit over de stand van zaken inzake het Ruwaard van Putten ziekenhuis te Spijkenisse.
Een nabestaande, dochter van een slachtoffer van medische fouten door een cardioloog en een internist, vertelde hoe haar 74-jarige vader opgenomen werd. Hij kreeg de diagnose dat hij een heel ernstig hartprobleem had en binnen drie weken zou sterven.
Hoewel hij ernstige nierproblemen kreeg en iedere dag ondanks medicatie ernstig achteruit ging, weigerden de artsen hem te dialyseren. Hun nicht die op een dialyse afdeling van een ziekenhuis in Amsterdam werkte, informeerde hen dat patienten in slechtere conditie gedialyseerd werden.
Aanvankelijk weigerden de artsen haar vader over te plaatsen, maar na hevige druk van de familie werd de patient overgeplaatst naar het Erasmus MC. Aldaar werd de diagnose hoge bloeddruk gesteld en bleek hij door het nalatig medisch handelen in het Ruwaard van Puttenziekenhuis door de cardioloog en de internist, ernstige blijvende nierschade te hebben.
De patient moest noodgedwongen iedere week dialyseren. Zijn dochter omschreef hem als een wrak, de twee laatste jaren van zijn leven na de medische fouten. Voor de ziekenhuisopname liep hij nog twee keer per week 5 km hard en was sportmasseur.
Sophie Hankes gaf toelichting. Op vragen van de journaliste antwoordde zij dat volgens cijfers van de Europese Commissie per dag 20 mensen overlijden en 20 mensen invalide worden door medische fouten in Nederland.
Zij zei dat artsen erkend hadden dat zij structureel vrijwel geen eerlijke informatie en vrijwel geen adequate behandeling geven aan slachtoffers van medische fouten, uit angst voor reputatieschade.
Sophie benadrukte dat artsen de ethische, professionele en wettelijke plicht hebben om patienten goede zorg te geven, ook na de medische fout.
De dochter heeft al procedures bij de klachtencommissie en het medisch tuchtcollege met succes afgerond en is van plan om de cardioloog en internist strafrechtelijk te laten vervolgen.
Sophie, juriste met specialisatie medisch recht, meent dat er mogelijk sprake was van grove nalatigheid, hetgeen strafrechtelijke vervolging van de betrokken cardioloog en internist (namen bekend bij SIN-NL) rechtvaardigt.
Nabestaande: www.hartvannederland.nl
Sophie Hankes: www.hartvannederland.nl
Ruwaard van Putten onder verscherpt toezicht
Deze week is de verpleegafdeling van de afdeling cardiologie door de inspectie voor de volksgezondheid gesloten en stelt de inspectie het ziekenhuis onder verscherpt toezicht.
Sophie Hankes van de stichting SIN-NL die opkomt voor slachtoffers van medische missers, wil dat er in deze zaak een strafproces komt tegen de betrokken artsen.