EU wil patientveiligheid verbeteren 15.12.2008

Dit bericht is geplaatst op 17-12-2008
EU-medicalerrors-SUR_Annual_Epidemiological_Report_2008
IP/08/1973 Brussel 15 December 2008 Persbericht samenvatting en vertaling SIN-NL
De Europese Commissie neemt stappen om patientveiligheid in Europa te verbeteren.

Ieder jaar ondervinden in de EU tussen 8%en 12% van patienten die in ziekenhuizen opgenomen worden,schade door de gezondheidszorg. Dit betreft tevens in het ziekenhuis verworven infecties.Veel medische fouten kunnen vermeden worden. Vandaag heeft de Commissie een Bericht en een voorstel geformuleerd voor een Aanbeveling van de Raad met betrekking tot specifieke activiteiten voor lidstaten, ofwel individueel of collectief of met de Commissie, om de veiligheid van patienten te verbeteren.

De Commissaris Gezondheidszorg Androulla Vassiliou,zei oa dat patientveiligheid de hoeksteen is van gezondheidszorg. De meest voorkomende medische fouten bestaan uit: ziekenhuisinfecties, incorrecte of vertraagde diagnoses, chirurgische fouten en fouten mbt medicatie.Veel medische fouten worden veroorzaakt door een combinatie van factoren waardoor schade aan de patient ontstaat.
Lidstaten worden aangemoedigd om beleid te ontwikkelen en toe te passen om medische fouten te voorkomen en te beheersen, waarbij de nadruk ligt op het systeem en organisatorische fouten. Kernaanbevelingen zijn ondermeer: het opzetten of versterken van meld en leersystemen, het behandelen van patientveiligheid in het onderwijs en de training van gezondheidszorgwerkers, het betrekken van patienten in het ontwikkelen van veiligheidsmaatregelen, het aan patienten verstrekken van relevante informatie over risicos en veiligheid in de gezondheidszorg. De Commissie wil samen met de Lidstaten gemeenschappelijke definities en indicatoren voor patientveiligheid ontwikkelen.

Ziekenhuisinfecties.
Jaarlijks raken ongeveer 4.1 miljoen patienten in de EU besmet door ziekenhuis bacteries, dit betekent één op de twintig ziekenhuispatienten.
Bekend is de bacterie MRSA meticillin-resistant Staphylococcus aureus. Recente studies oa ECDC Annual Epidemiological Report, 2008 hebben aangetoond dat éénderde van deze besmettingen voorkomen kan worden. De Commissie beveelt aan om specifieke maatregelen ter preventie en controle van ziekenhuisinfecties te nemen oa in ziekenhuizen en om effectieve systemen toe te passen om infecties te ontdekken en rapporteren.

Achtergrond
De Commissie heeft eerder dit jaar en openbare raadpleging gehouden omtrent patientveiligheid, zo ook omtrent ziekenhuisinfecties. De resultaten van deze raadplegingen vormen een belangrijk onderdeel van dit bericht.
NB SIN-NL heeft middels de IEU-Alliance een rapportage ingediend bij de openbare consultatie inzake patientveiligheid. zie onder 1.Verslag Europese Commissie nr 66 IEU-Alliance pp 322-326. Werkgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van lidstaten, waaronder gezondheidszorgwerkers en patienten hebben tevens een bijdrage geleverd aan de discussie omtrent patientveiligheid en ziekenhuisinfecties.

Nadere informatie:
1. Website Europese Commissie over Patientveiligheid met een link naar het Bericht/de Aanbeveling alsmede een videoclip. Klik hier svp .

2. Informatie over ziekenhuisinfecties. Klik hier svp.

3. The ECDC Annual Epidemiological Report, 2008:
oftewel: EU-medicalerrors-SUR_Annual_Epidemiological_Report_2008

Kort commentaar SIN-NL:
het belang van dit bericht is volstrekt duidelijk. eindelijk gaat de Europese Commissie maatregelen treffen om de kwalitieit van de gezondheidszorg in de landen van de Europese Unie verbeteren en om specifiek de veiligheid van de patient te verbeteren.
De Commissie geeft in dit bericht volledige erkenning aan onze berekening van het aantal medische fouten in de Europese Unie: 8%-12%. Gelijk U bekend gaan wij in ons epidemiologisch overzicht, zie Oplossingen, uit van 10%.
Dit betekent automatisch dat de cijfers van het Nivel rapport 2007 Onbedoelde Schade in Nederlandse ziekenhuizen als onwaar betiteld worden. Indien deze cijfers gehanteerd zouden worden, zou dit betekenen dat de Nederlandse gezondheidszorg twee keer zo goed zou zijn als overige Europese landen, hetgeen zeer onwaarschijnlijk is.
De Europese Commissie beveelt aan om patienten te betrekken bij de ontwikkeling van maatregelen ter verbetering van patientveiligheid en hiermee wordt een belangrijke stap gezet.
Zo spoedig mogelijk zullen wij de Aanbeveling en bovenstaand bericht aan een nader onderzoek onderwerpen.

Opvallend is dat de positie van slachtoffers van medische fouten nergens aan de orde komt, ondanks nb de vaststelling van 2006 door de toenmalig voorzitter van de Commissie van het Europese Parlement Gezondheidzorg, Voedselbescherming en Mileiu, Karl-Heinz Florenz, dat artsen na de medische fout veelal geen eerlijke informatie en geen herstelbehandeling geven.
Ten aanzien van de besluitvorming kan opgemerkt worden dat deze beperkt democratisch is: de landen van de EU kunnen voor 26 januari 2009 via het relevante nationale Ministerie voorstellen tot wijziging en aanvulling laten opsturen naar de Europese Commissie. De Raad van Ministers van de Europese Unie zal hierna overgaan tot definitieve vaststelling. Het Europees Parlement wordt niet plenair geraadpleegd, maar is wel schriftelijk geinformeerd op 15 december 2008, zie voor nadere informatie :
het Montesquieu-instituut.
Overigens permitteren wij ons om op te merken dat de tijdsplanning van het uitbrengen , naast de beperkt democratische besluitvorming van dit voor alle burgers van de Europese Unie zo belangrijke bericht toch uiterst bedenkelijk is: 15 december 2008 waarbij de nationale staten voor 26 januari 2009 wijzigingen kunnen inzenden. In Nederland loopt het politieke Kerstreces tot circa half januari 2009.