Belangrijke ontwikkelingen tav patientveiligheid in NL 2016

Hieronder een kort overzicht van een aantal belangrijke ontwikkelingen waar SIN-NL een bijdrage aan heeft geleverd.

Januari 2016

Per 1 januari 2016: Invoering Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ).

Art. 10-3:
 
”De zorgaanbieder doet aan een cliёnt, alsmede een vertegenwoordiger van de cliënt dan wel een nabestaande van de overleden cliënt, onverwijld mededeling van de aard en toedracht van incidenten bij de zorgverlening aan de cliёnt die voor de cliёnt merkbare gevolgen hebben of kunnen hebben en maakt van de aard en toedracht van incidenten aantekening in het dossier van de cliënt. Tevens wordt aantekening gemaakt van het tijdstip waarop het incident heeft plaatsgevonden en de namen van de betrokkenen bij het incident. Daarbij licht de zorgaanbieder de cliënt tevens in over de mogelijkheden om de gevolgen van het incident weg te nemen of te beperken.

Dit betekend dat de arts wettelijk en letterlijk verplicht is tot het informeren van de patiënt over een medische fout en tot herstelbehandeling. Met andere woorden, het wetsvoorstel van SIN-NL genaamd ‘vertel en herstel’ is ingevoerd!

Let op: op grond van Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) art. 452, 453 & 454 waren en zijn artsen al verplicht om hun patiënten goed te infomeren, correct medisch dossier bij te houden, en goede zorg te verlenen, ook over en na de medische fout.

Maart 2016

Mr. Herco Uniken Venema is per 1 maart 2016 vertrokken als president van de rechtbank Midden Nederland
. Hij verzweeg familieband met eiser-arts neuroloog Kuks te UMC Groningen in kort geding en familiebanden in medische sector. Vermeed wraking door vlak voor kort geding terug te treden en niet te komen opdagen, zonder enige mededeling zijnerzijds. Heeft aldus gehandeld in strijd met de Leidraad onpartijdigheid rechters. Stond diverse partijdige vonnissen toe tegen slachtoffer medische fout. Lees meer op ZwarteLijstArtsen.nl

Prof. dr. Rutger Jan van der Gaag trad per 1 maart 2016 terug als voorzitter van het bestuur van artsenfederatie KNMG. SIN-NL had in een video aangetoond dat van der Gaag (woonachtig Van Ostadestraat 6, Arnhem) buurman is van rechter Mr. H. Wammes (woonachtig Albert Cuypstraat 27, Arnhem) van het Gerechtshof Arnhem. Het Gerechtshof Arnhem heeft dus aantoonbaar fraude gepleegd bij het veroordelen van Mr. Sophie Hankes tot een dwangsom bij het online houden van de documenten en feiten op www.drkuks.com.

April 2016

Prof. dr. Peter Jannetta, neurochirurg in USA, overleed op 11 april 2016. Hij was schuldig aan het uitvoeren in 2001 van een frauduleuze hersenoperatie en cover-up van de experimentele hersenoperatie door neurochirurgen Prof. dr. M. Samii en dr. M. Tatagiba bij Sophie Hankes in 2000. Deze operaties werden uitgevoerd zonder toestemming of ‘informed consent‘. Sophie Hankes werd door deze operaties vrijwel volledig invalide.

April 2016

Mr. Sophie Hankes voorzitter stichting SIN-NL riep bij de jaarvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht op tot een halfjaarlijkse checkup van artsen op functie van geweten, in navolging van de jaarlijkse gezondheidscheck van piloten, zie verslag VGR

.

December 2016

Prof. dr. Cees Wittens, vaatchirurg, publiceert zijn boek ‘De Zorg is Doodziek’ en bevestigt hierin belangrijke stellingen van SIN-NL over ernstige gebreken in de kwaliteit van zorg. Mr. Sophie Hankes voorzitter stichting SIN-NL deed op 20 dec. 2016 tijdens de forumdisscussie op het congres “De Zorg is Doodziek” een oproep om per direct info en herstelbehandeling te geven aan slachtoffers van medische fouten. Tevens overhandigde zij het Zwartboek van SIN-NL aan de schrijver en organisator van het congres Prof. dr. Cees Wittens.

Congres De Zorg is Doodziek 20 dec 2016. Mr. Sophie Hankes overhandigd het Zwartboek aan Prof. Dr. C. Wittens.

Congres De Zorg is Doodziek 20 dec 2016. Mr. Sophie Hankes overhandigd het Zwartboek aan Prof. Dr. C. Wittens.