Aan de artsen op de zwarte lijst: dit is Uw zorgplicht.

Zoals U weet heeft SIN-NL artsen op de zwarte lijst gezondheidszorg geplaatst, naast overheidsfunctionarissen en topmanagers. Daar wij mede inzien dat wij een educatieve taak hebben, achten wij het van belang om de relevante gedeelten van de meest recente rechterlijke uitspraak inzake de zorgplicht van artsen te publiceren.
Allen die op de zwarte lijst staan, kunnen per direct voldoen aan hun zorgplicht door alsnog eerlijke informatie en herstelbehandeling te geven of te organiseren aan slachtoffers van medische fouten en nabestaanden.
Daarna zal SIN-NL de arts of andere persoon van de zwarte lijst verwijderen.

Uitspraak Rechtbank 12 juni 2009:LJN: BI7370, Rechtbank Amsterdam , 13/412170-08.
Rechtsgebied: Strafrecht
Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig
Inhoudsindicatie: Affaire Millecam. Opzettelijke benadeling van de gezondheid. Zorgplicht van arts in casu geschonden. De schade aan de gezondheid, en het ontstane zwaar lichamelijk letsel kunnen in redelijkheid aan de verdachte worden toegerekend.

Excerpt: 7.1. Zorgplicht van artsen in het algemeen

Algemeen
Bij de formulering van de zorgplicht voor de artsen, kan nauw worden aangesloten bij hetgeen de eigen beroepsgroep hierover heeft vastgesteld. Hierbij moet wel worden bedacht dat voor het strafrecht het optreden van schade doorslaggevend is. En de schade vormt het beginpunt van de bemoeienis van het strafrecht. Dit is anders in het tuchtrecht van de artsen. Voor de eigen beroepsgroep roept alleen al de overtreding van één of meer zorgplichten de vraag op of sancties moeten worden toegepast.

Er bestaat voor artsen een positieve verplichting, namelijk zorg voor zieken, bevorderen van gezondheid en verlichting van lijden. Als het om artsen gaat, houdt de verplichting geen schade te veroorzaken in: een positief appèl. Schade kan ontstaan als onvoldoende zorg aan zieken is gegeven, als de gezondheid onvoldoende is bevorderd en als het lijden onvoldoende is verlicht. Het begrip schade moet in dat kader worden bezien. In de gezondheidszorg, zoals die wettelijk is geregeld, staan artsen centraal, en daarnaast ondervinden artsen maatschappelijk gezien een hoog prestige.
De zorgplicht behelst de verplichting om jegens patiënten te handelen met de zorgvuldigheid die van een redelijk handelend en bekwaam arts mag worden verwacht.
Ook op de artsen die Sylvia Millecam behandelden, zoals verdachte, rustte deze zorgplicht. Die verplichting geldt immers ook voor een arts die zich in zijn praktijk richt op de toepassing van alternatieve geneeswijzen. De alternatieve geneeswijze geldt in het algemeen als aanvullend op de wetenschappelijk onderbouwde en effectief gebleken zorg.

Zorgplicht en diagnose
Die te betrachten zorgvuldigheid kan nader worden verfijnd en dient in de eerste plaats tot uitdrukking te komen in de wijze waarop en de methode waarmee de arts zijn diagnose verricht. Een arts is per definitie op de hoogte van de wetenschappelijk onderbouwde diagnostische methoden en behoort die methoden ook te gebruiken. Als een arts een andere – niet wetenschappelijk onderbouwde – diagnosemethode toepast, is hij aanvullend bezig, en moet hij de patiënt op de hoogte stellen van het ontbreken van die wetenschappelijke onderbouwing.

Zorgplicht en alternatieve behandeling
In de tweede plaats omvat de zorgplicht de verplichting om de patiënt voor te lichten over de reikwijdte van de alternatieve diagnose en behandeling en over het ontbreken van een wetenschappelijke onderbouwing. In het geval de arts de enige behandelaar is van een patiënt die lijdt is aan een levensbedreigende ziekte en indien daarnaast de arts een behandelmethode hanteert die niet wetenschappelijk is onderbouwd, dan dient hij de patiënt te verwijzen naar een arts die wel een wetenschappelijke methode hanteert. Dit hangt mede samen met het aanvullende karakter van de alternatieve geneeskunde. Dit wordt alleen maar anders indien de patiënt de bedoelde wetenschappelijke methode afwijst. Een dergelijke afwijzing moet gebaseerd zijn op een goed inzicht in de eigen ziekte, en in de reikwijdte van de reguliere en alternatieve aanpak.

Zorgplicht en verslaglegging
De vereiste zorgvuldigheid brengt voorts mee dat de arts van de behandeling op een inzichtelijke wijze verslag legt. Indien de patiënt wordt verwezen naar een andere arts dan kan deze zo op de hoogte komen van de behandeling tot dan toe. Daarmee hangt onder meer samen dat een arts eerst nadat hij kennis heeft genomen van de reeds door andere behandelaars verzamelde informatie en verrichtte handelingen zijn diagnose stelt en zijn behandeling aanvangt. Voorts vereist de zorgvuldigheid dat de huisarts – die als spil fungeert – wordt geïnformeerd over een behandeling en de resultaten daarvan.

Uitspraak Rechtbank Amsterdam 12 juni 2009 LJN: BI7422,13/412169-08.
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig
Inhoudsindicatie: Affaire Millecam. Opzettelijke benadeling van de gezondheid. Zorgplicht van arts in casu geschonden. De schade aan de gezondheid, en het ontstane zwaar lichamelijk letsel kunnen in redelijkheid aan de verdachte worden toegerekend.

Excerpt: 11. Hulpeloze toestand
Voor veroordeling wegens het eveneens tenlastegelegde brengen of laten in een hulpeloze toestand is onder meer vereist dat sprake is van een persoon die in een hulpeloze toestand verkeert. In de toelichting op de titel (NLR aant. 5 op artikel 255) wordt het brengen in hulpeloze toestand omschreven als het in gevaar brengen van een hulpbehoevende. Dit gevaar is een gevaar voor het leven of de gezondheid. Dit staat in verband met het feit dat de persoon die er door bedreigd wordt zichzelf ofwel van nature niet kan redden ofwel door de omstandigheden werkelijk hulp behoeft en zichzelf die niet kan verschaffen.

Deze twee uitspraken tegen twee artsen die hun zorgplicht tekort schonden zijn van toepassing op alle artsen die patienten geen eerlijke informatie, en geen goede diagnostiek noch juiste behandeling geven, zoals artsen patienten na medische fouten veelvuldig en structureel reguliere gezondheidszorg -ten onrechte- weigeren.
Er was sprake van toebrengen van schade aan gezondheid en toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.
Twee prominente juristen te weten Mr. J. Legemaate jurist van de artsenorganisatie KNMG en Prof. J. Sijmons, hoogleraar Gezondheidsrecht Universiteit hebben verklaard dat de zorgplicht op grond van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst ook betrekking heeft op slachtoffers van medische fouten. Dit betekent dat artsen deze patienten eerlijke informatie, adequate vervolgdiagnostiek en adequate herstelbehandeling moeten verstrekken. Niet meer en niet minder. Het niet verschaffen van adequate medisch hulp ondanks zorgplicht en uitdrukkelijk verzoek van de patient leidt ertoe dat artsen slachtoffers van medische fouten in hulpeloze toestand achterlaten. Dit is strafrechtelijk verwijtbaar.

Download de volledige uitspraken: hier.